(4656) 1978 VZ3

Czytaj Dalej

KASPRZYCKI TADEUSZ (1891-1978) - generał

W Legionach Polskich dowodził 1 kompanią kadrową, a następnie służył w sztabie I brygady. Od li­stopada 1914 r. do 1918 r. był ko­mendantem Polskiej Organizacji Wojskowej w Warszawie i w Lubli­nie. W Wojsku Polskim służył od li­stopada 1918 r. W latach 1919-21 studiował w Ecole Superieure de Guerre w...

LEESE OLIVER (1897-1978) - generał

Brytyjski oficer, w 1940 r. był za­stępcą szefa sztabu *Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego walczące­go we Francji. W 1942 r. w Afryce Północnej dowodził XXX korpusem 8 armii w czasie (tzw. drugiej) bitwy pod el * Alamejn, a następnie w wal­kach na Sycylii i Półwyspie Apeniń­skim. W grudniu 1943 r...

MANTEUFFEL HASSO von (1897-1978) - generał

Niemiecki oficer, dowodził dywizją w czasie kampanii północnoafry-kańskiej. Od czerwca 1942 r. dowo­dził na froncie wschodnim 7 dywi­zją pancerną, a następnie dywizją grenadierów pancernych „Gross-deutschland". Od września 1944 r.był dowódcą 5 armii pancernej,która odegrała kluczową rolę w wal­kach w...

STUDENT KURT (1890-1978) - generał

Niemiecki oficer, pilot z I wojny światowej i dowódca eskadry, po wojnie pozostał w Reichswehrze. Z chwilą utworzenia Luftwaffe i otrzymał zadanie sformowania pierwszej dywizji spadochronowej (Fliegerdivision 7), której dowództwo objął w 1938 r. Jednocześnie został inspektorem niemieckich wojsk...

ETIOPSKO-SOMALIJSKA WOJNA PRZYGRA­NICZNA 1963-1978

W 1960 powstała Re­publika Somalii utworzona z dawnych ko­lonii: Somali Włoskiego i Somali Brytyj-skiego. Narodzinom towarzyszyły roszczenia nowego państwa do terytoriów w Somali Francuskim (Dżibuti), w Kenii oraz do rozległego regionu Haud, którego część znajduje się w etiopskim Ogadenie. Somalij-czycy...

KAMBODŻAŃSKA WOJNA DOMOWA 1978--1991

Premier Kambodży Poi Pot (ur. 1925) stał na czele Czerwonych Khmerów (komunistów), którzy poczynając od 1976 zaczęli wprowadzać drastyczne zmiany w kraju (patrz kambodżańska wojna do­mowa 1970-1975); dyktatorski rząd Poi Pota przejął całą ziemię i wszystkie środki pro­dukcji oraz masowo dopuszczał...

NIKARAGUAŃSKA WOJNA DOMOWA 1978--1979.

Od 1937 życie polityczne i gos­podarcze Nikaragui opanował Somoza i jego rodzina. Klan Somozów zbił olbrzymi ma­jątek - byli właścicielami licznych przed­siębiorstw i gospodarstw rolnych. W opozy­cji do nikaraguańskiego prezydenta, Anasta-sio Somozy Debayle'a, pozostawał przede wszystkim lewicowy Front...

UGANDYJSKA WOJNA DOMOWA 1978--1979.

Jesienią 1978 wojska ugandyjskie na rozkaz dożywotniego prezydenta (fak­tycznego dyktatora) feldmarszałka Idi Ami-na „Dada" (ur. ok. 1925) najechały sąsied­nią Tanzanię i po wysadzeniu jedynego mostu na rzece Kagera, zajęły ok. 1800 km2 obcego terytorium zwanego Kagera Salient. W odpowiedzi prezydent...

JONES Jim (1931 - 1978)

Sok truskawkowy z cyjankiem

Założyciel sekty Świątynia Ludu, sprawca prawdopodobnie największegozbiorowego samobójstwa w dziejach ludzkości. Jego ojciec był członkiem Ku-Klux-Klanu, matka zaś naukowcem antropologiem. On sam pracował jako pielęgniarz ipastor kościoła metodystów. W 1956 roku, mając...

Szymon Askenazy, Książe Józef Poniatowski 1763-1813, Warszawa 1978. (historiografia)

Andrzej Zahorski, Szymon Askenazy i jego dzieło. Urodzony w 24.12.1867 r., kult Mickiewicza w rodzinie. W 1883 wstąpił na Wydział Prawa cesarskiego Uniwersytetu warszawskiego, ukończone w 1887 potem dwuletnia praktyka sądowa. Zachęcony przez Pawińskiego podjął dalsze studia historyczne w Getyndze, tu pracował pod kierunkiem Marka Lehmanna. Doktorat 1894 nacisk na grę sił mocarstw europejskich wokół Polskiego bezkrólewia. Wprowadzony do zespołu autorów wielkiej encyklopedii ...

CZASY NAJNOWSZE (1914 - 1978)

W dziejach ludzkości, szczególnie zaś w dziejach narodów europejskich, pierwsza wojna światowa(1914-1918) była wydarzeniem przełomowym. Jak nigdy dotąd, brało w niej udział 65 milionów ludzi zczternastu państw, poniosło śmierć 8,5 miliona ludzi, a jeszcze więcej było rannych i chorych, cierpiącychw...

Nauki historyczne (1914 - 1978)

Wypracowana w XIX wieku metoda historyczna, stale rozwijana, sprawiła, że w omawianym okresiebadania historyczne, także kościelne, postępowały naprzód i były uprawiane we wszystkich krajach europejskich.Historycy Kościoła, korzystając z ogólnej metodologii historii, w refleksji nad swoim przedmiotembadań...

Filozofia chrześcijańska (1914 - 1978)

Myśl filozoficzna europejska XX wieku wyrażała się w dziewiętnastu szkołach i kierunkach, uznanych zagłówne. W encyklopedycznych opracowaniach zaliczono do nich neoscholastykę i neotomizm, personalizmkatolicki, podzielony na neotomistyczny i otwarty, katolicką kosmogonię i tak zwane...

Katolicka literatura (1914 - 1978)

Humanizm katolicki na Zachodzie nie tylko w filozofii, ale i w literaturze miał wybitnych przedstawicieli.Ujawniły się jego dwa kierunki: francuski z François Mauriakiem, dla którego katolicyzm oznaczałprawdę i prawo, oraz angielski z Gilbertem K. Chestertonem, uznającym katolicyzm za spełnienie...

Dramat religijny i teatr (1914 - 1978)

W połowie XIX wieku wprowadzono termin dramat liturgiczny na oznaczenie średniowiecznych formobrazowego (dramatycznego) podkreślania w liturgii podstawowych prawd wiary oraz pojęć i symbolireligijnych. Termin dramat religijny przyjęto dopiero w XX wieku, by (szersze znaczenie) oznaczać nimtwórczość...

Śpiew i muzyka religijna (1914 - 1978)

Reforma liturgiczna Piusa X, w tym szczególnie reforma śpiewu kościelnego, stała się bodźcem do rozwojuchorału gregoriańskiego, a nie zahamowała rozwoju pozostałych dziedzin śpiewu kościelnego i muzyki religijnej. Pius XI, w 25. rocznicę wydania motu proprio Piusa X Inter sollicitudines, ogłosił...

Sztuka sakralna (1914 - 1978)

Kościół w popieraniu sztuki sakralnej, zwanej w szerszym znaczeniu sztuką chrześcijańską bądź sztukąreligijną, pragnąc jej zgodności ikonograficznej z zasadami wiary i chrześcijańskiej obyczajowości, bo tasztuka poza wyrażaniem treści religijnej pełni także funkcję kultową i duszpasterską...

Nauki biblijne (1914 - 1978)

Historia religii, uprawiana szeroko w XX wieku, przez problem genezy chrześcijaństwa przynaglała dobiblijnych badań Starego i Nowego Testamentu i przyspieszała rozwój archeologii biblijnej. Wymagałyich nadto stale żywe kontrowersje z niektórymi wynikami protestanckich studiów nad Pismem świętym, atakże...

Nauka społeczna (1914 - 1978)

Magisterium Kościoła przede wszystkim kształtowało tę naukę, ale wpływ na nią mieli i rozwijali ją teologowie,filozofowie i katolickie ośrodki studiów społecznych. Pius XII po raz pierwszy posłużył sięnazwą doktryna społeczna Kościoła.

Benedykt XV w okresie pierwszej wojny światowej nauczał o...

Studia społeczne (1914 - 1978)

Wpływ na rozwój katolickiej myśli społecznej przypisywano działaczom i politykom chrześcijańskim,lecz w wyższym stopniu uczonym i intelektualistom. Na uczelniach kościelnych istniały katedry socjologiiw ramach wydziałów filozoficznych, a na niektórych później przekształcono je w Instytuty...