(4034) 1986 PA

Czytaj Dalej

HARRIMAN WILLIAM AVERELL (1891-1986) - polityk

Amerykański biznesmen i dyplo­mata, w 1941 r. uczestniczył w Londynie w negocjacjach dotyczących *Lend-Lease, a następnie koordy­nował wszystkie działania związane z amerykańską pomocą dla Wielkiej Brytanii. We wrześniu tego roku wyjechał z lordem *Beaverbroo-kiem do Moskwy, aby ustalić zakres i sposób...

MOŁOTOW WIACZESŁAW (1890-1986) - polityk

W październiku 1943 r. za wysłanie krytycznego oświadczenia przed XXII Zjazdem KPZR został usunięty z partii i przeszedł na eme­ryturę.

DELATTRE Louis ALFRED PA

Lesourd, Les pères blancs, P 1935 (passim); P.

HIRTH JOHANNES JOSEPH PA bp.

Palyga, W środku Afryki. Pallotyni polscy w Rwandzie, Pz 1984, 31.

SINDONA Michele (1920 - 1986)

W1972 roku kupił pakiet kontrolny w Franklin National Bank. Związany z arcybiskupemPaulem Marcinkusem, prowadził z nim niejasne transakcje finansowe, w wynikuktórych Watykan stracił miliony dolarów.

Zawieszenie PA

Zawieszenie postępowania administracyjnego - oznacza wstrzymanie biegu postępowania, z możliwością jego podjęcia, bez potrzeby powtarzania dokonanych czynności procesowych. Oznacza to że organ może w pewnym przypadkach zawiesić bieg postępowania do czasu, kiedy w postępowaniu będzie mógł wziąć udział następca prawny strony lub nowy przedstawiciel względnie kurator, kiedy nastąpi rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego. Brak bowiem w postępowaniu strony lub jej ...

Rodzaje zawieszenia PA

Rodzaje zawieszenia :  Obligatoryjne – będzie miało miejsce wtedy, jeżeli wystąpią niżej wymienione okoliczności : w razie śmierci strony - po zgłoszeniu się lub po ustaleniu spadkobierców zmarłego albo po ustanowieniu, w trybie określonym odrębnymi przepisami, kuratora spadku, w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony, w razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie ...

Balkonik wysoki z podparciem pa­chowym

balkonik wysoki z podparciem pa­chowym; typ balkonika do nauki chodzenia, służący pacjentom z niedo­władami znacznego stopnia, gdy funkcja kończyn górnych jest na tyle upośledzona, że nie zabezpiecza pa­cjenta przed upadkiem (np.

100Base - TX (100 Mbps Baseband Twisted pa cable)

Standard szybkiej transmisji dla sieci Fast Ethernet 100 Mb/s, realizowanej za pomocą dwóch par skrętek nie ekranowanych (UTP) lub ekranowanych (STP).

100Base - FX (100 Mbps Baseband Twisted pa cable)

Implementacja sieci Fast Ethernet 1 Mb/s w sieciach szkieletowych za pośrednictwem łącz światłowodowych. Korzysta z dwóch włókien kabli z których jedno służy do transmisji sygnałów, a drugie wykrywania kolizji. Maks. zasięg transmisji wynosi 2 km.

Azja u papieża: Dzień Modlitw w Asyżu w 1986 roku

Taka tendencja została również zauważona w perspektywie światowej, na podstawiezaangażowania papieża na rzecz pokoju oraz dialogu między religiami, na obszarzeewangelizacji, który dla Jana Pawła II niezmiennie miał znaczenie priorytetowe, zwłaszcza wodniesieniu do Azji.