Analiza wybranych danych statystycznych dotyczących transportu w latach 2000-2005

Tabor lotniczy w Polsce Zmiany w taborze lotniczym w Polsce ilustruje tabela oraz wykres zamieszczony poniżej. Źródło: Roczniki statystyczne GUS Jak odczytać możemy powyższych danych liczba samolotów w 2000 roku w Polsce wynosiła 47. W następnych latach liczba samolotów naszym kraju nie zmieniała się znacząco. Od roku 2000 do 2003 liczba samolotów wzrastała. W 2003 liczba samolotów zwiększyła się o 19,1% w porównaniu z rokiem 2000 i była wówczas równa 56. W ...

Struktura Clarka-fishera oraz hipoteza waltera galensona ,a przeobrażenia struktur zatrudnienia w hiszpanii w latach 1990-2000.

Wstęp W roku 1990, a więc na początku badanego okresu struktura zatrudnienia w Hiszpanii przedstawiała się inaczej niż w Polsce. Była to struktura znacznie bardziej nowoczesna, bardziej odpowiadała strukturze Gospodarki Opartej na Wiedzy – mniej ludzi pracowało w sektorze I, natomiast więcej pracowało w usługach. Podobny stosunek pracujących w sektorze II odnotowano w Hiszpanii, jak i w Polsce( chodzi oczywiście o wartości względne). Oto, jak przedstawiała się ...

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POLSCE W LATACH 1989-2001

 

 

 

W Polsce do 1989 roku nie występowało jawne bezrobocie. Problem stanowił nie nadmiar chętnych do pracy, lecz ich niedobór. Transformacja gospodarki, która rozpoczęła się w 1990 roku doprowadziła do drastycznych zmian na rynku pracy. Istniejący w gospodarce centralnie planowanej rynek pracy...

GOSPODARKA POLSKI W XX-LECIU MIĘDZYWOJENNYM - Sytuacja gospodarcza w latach 1918/29

I wojna światowa przyniosła ruinę przemysłu na ziemiach polskich, jak i zaborów pruskiego oraz austriackiego, które wyceniono na 10 mld fran-ków (z czego 56% spowodowała grabież niemiecka, 22% grabież austriac-ka, a tylko 4% działania wojenne). W Królestwie Polskim zatrudnienie w przemyśle było bardzo...

GOSPODARKA POLSKI W XX-LECIU MIĘDZYWOJENNYM - Kryzys ekonomiczny w latach 1929/35

Konflikty o charakterze wewnątrzpolitycznym, wypełniające początko-we lata rządów sanacji, przesłaniały pozornie zjawiska natury gospodar-czej, które miały jednak w efekcie przysporzyć sferom rządzącym znacznie więcej trudności aniżeli walka z reliktami; parlamentaryzmu. Z początkiem 1929 r. cały...

Właściwości kształtowania się koniunktury gospodarczej w rozwiniętych krajach gospodarki w latach 1950 – 1974

Na charakter cyklu koniunkturalnego w pierwszych latach po II wojnie światowej zasadniczy wpływ wywierały ekonomiczne następstwa wojny. Możemy mówić o istnieniu w tym okresie powojennego boomu koniunkturalnego, związanego z przezwyciężaniem skutków wojny w gospodarce. U podstaw tego boomu leżały inne...

Warszawa i jej związki z literaturą w latach 1864-1918

Represje zaborcy po upadku powstania zapoczątkowały długie lata brutalnego ucisku narodowościowego i stopniową rusyfikację życia publicznego. W 1869 zamknięto Szkołę Główną. Na jej miejsce powstał Ces. Uniwersytet Warsz. z ros. językiem wykładowym (dopiero 1881 utworzona została katedra historii...

Sytuacja na rynku pracy w Polsce w latach 1989-2001

W Polsce do 1989 roku nie występowało jawne bezrobocie. Problem stanowił nie nadmiar chętnych do pracy, lecz ich niedobór. Transformacja gospodarki, która rozpoczęła się w 1990 roku doprowadziła do drastycznych zmian na rynku pracy. Istniejący w gospodarce centralnie planowanej rynek pracy pracobiorcy charakteryzujący się niedoborem siły roboczej oraz nadwyżką popytu na pracę przekształcił się w rynek pracodawcy z nadwyżkami podaży pracy oraz z jawnym bezrobociem. Zmiana ...

Statystyki ludności - Analiza wzrostu liczby ludności na świecie w latach 900 n.e. - 1995 n.e.

Z analizy tabeli i wykresu wynika, że w latach 900 - 1995 n.e. miał miejsce stały, niemal dwukrotny przyrost liczby mieszkańców planety. W tym okresie w państwach europejskich i części państw azjatyckich podstawą ustroju był system feudalny, niewolący chłopów i sprawiający, że żyli oni na krawędzi...

Powstanie "Solidarności" - lato 1980

Powstanie „Solidarności” – Lipiec, Sierpień ‘80 Przyczyny strajków, ich przebieg i rezultaty Władza ludowa wobec „Solidarności” Pisząc o „Solidarności”, mam na myśli wielki, ogólnopolski ruch robotniczy, który w walce o prawa i przywileje dla swojej klasy z nominalnie własną, gdyż „robotniczą” władzą doprowadził do jej upadku. Realnie przyczynił się do zmiany systemu i zerwania wasalnego stosunku Polski wobec Związku Socjalistycznych ...

Rzesza Niemiecka w latach 887-1125

W 887 r. państwo Franków wschodnich, jakim były ówczesne Niemcy wyłamuje się ze wspólnoty karolińskiej. Dochodzi do osłabienia władzy centralnej, odrodzenia się partykularyzmu; przy zagrożeniu zewnętrznym dochodzi do powstania księstw terytorialnych - Saksonii, Frankonii, Szwabii, Bawarii, Austrii, Wirtembergii, Meklemburgii, w ten sposób zostają rozbite dawne księstwa szczepowe - Saksonii, Bawarii, Szwabii. Owe dawne wspólnoty terytorialne posiadały organizację jeszcze ...

Statystyki ludności - Analiza wzrostu liczby ludności w Polsce w latach 1946 - 1995

Począwszy od roku 1946 w Polsce nastąpił wzrost liczby ludności związany z kompensacją strat wojennych po I i II Wojnie Światowej. W okresie toczących się walk Polska odniosła znaczne straty: wywołane działaniami wojennymi na frantach, migracjami, represjami wobec ludności cywilnej.

Wzrost od 1946...

Wielki kryzys w latach 30 - stych

Na przełomie XIX i XX wieku nastąpił widoczny rozwój gospodarki światowej. Spo-wodowane było to głownie zapotrzebowaniem militarnym wielkich mocarstw (czyli Niemiec, Anglii i USA) i postępem techniki ( wynalezienie chociażby samochodu bądź samolotu). Niemalże w większości bogatszych państw owa...

Muzyka pop w latach 80

Początek lat 80. przyniósł zmierzch złotej ery muzyki punkowej, zaś wielu jej twórców wycofało się ze sceny lub zajęło się muzyką bardziej komercyjną.

Gdy triumfy święciła muzyka punk, słynne supergrupy lat 70. odeszły w cień, jednak na początku lat 80. powróciły znów na scenę muzyczną...

Warszawa i jej związki z literaturą w latach 1832-63

Klęska powstania zapoczątkowała w W. okres nazywany nocą paskiewiczowską, od nazw. zdobywcy miasta i namiestnika Królestwa Pol. do 1856, I. Paskiewicza, którego rządy cechował terror polit. (1833-56 obowiązywał stan wojenny) oraz dążność do rusyfikacji i stałe ograniczanie resztek odrębności...

Muzyka pop w latach 90.

Lata 90. przyniosły prawdziwy renesans muzyki spod znaku pop. Dało się wyraźnie odczuć wpływy Beatlesów, pojawiały się też płyty bardzo nowatorskie.

W latach 90. muzyka rockowa - uniwersalny język młodzieży całego świata -charakteryzuje się niespotykaną wcześniej różnorodnością. Żaden...

Stosunki polsko-niemieckie w latach 1933-1939

Stosunki miedzy Polska a Niemcami w latach poprzedzających wybory Hitlera na kanclerza były napięte wytwarzały sytuacje, w której istniała konieczność jakiegoś istotnego uregulowania tego problemu. Można wyróżnić 3 sposoby uregulowania stosunków z Niemcami : 1. Poprzez wojnę prewencyjną przeciwko Niemcom jednak ta teza wymagała pomocy krajów zachodnich a głównie Francji a tego nie można było uzyskać gdyż mocarstwa zachodnie zamierzały kontynuować politykę ...

Prezydenckie kampanie wyborcze Aleksandra Kwaśniewskiego w latach 1995 i 2000

PREZYDENCKIE KAMPANIE WYBORCZE ALEKSANDRA KWAŚNIEWSKIEGO W LATACH 1995 I 2000 Wstęp Aleksander Kwaśniewski uważany jest za jednego z najzdolniejszych polskich polityków lat 90-tych XX wieku. W swojej pracy postaram się wskazać, jakie strategie zastosowane w trakcie kampanii wyborczej w roku 1995 pozwoliły kandydatowi, na którego politycznym życiorysie ciążą przynależność do PZPR i udział w dwóch rządach PRL w końcu lat 80-tych, udało się zwyciężyć w ...

Stosunki Polsko - Ukraińskie w latach dziwięćdziesiątych XX wieku.

Kwestia stosunków polsko-ukraińskich, obciążonych ciężkim ładunkiem emocji, nieufności i uprzedzeń, w dodatku odmiennie interpretowanych przez przedstawicieli obu zainteresowanych stron, także i dziś stanowi problem trudny i kontrowersyjny. Należy przy tym zauważyć, że stosunki polsko-ukraińskie są dziś stosunkami dwóch narodów, których odrębności i tożsamości nikt już nie kwestionuje. Z chwilą obalenia w Polsce komunizmu oraz proklamowania przez Ukrainę ...

Wykorzystanie funduszy strukturalnych w polsce w latach 2004 - 2006. Wnioski dla nowego okresu programowania

Spis treści Spis treści 1 Wstęp 2 Rozdział I. Ogólna charakterystyka polityki strukturalnej 4 1. Instrumenty polityki strukturalnej 4 2. Zasady i cele polityki UE 10 3. Wykorzystanie funduszy strukturalnych w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej – problemy i sukcesy 15 4. Polska w drodze do akcesji – formy pomocy unijnej przed integracją 20 Rozdział II. Funkcjonowanie funduszy strukturalnych w Polsce w latach 2004 – 2006 26 1. Charakterystyka Narodowego ...