3 Dywizja Piechoty

Czytaj Dalej

BŁĘKITNA DYWIZJA (División Azul) - jednostka

Na froncie wschodnim pozostał niewielki Le­gion Hiszpański, który tworzyli ochotnicy z Błękitnej Dywizji. W czasie walk na froncie wscho­dnim z 47 000 żołnierzy, którzy słu­żyli w tej dywizji od momentu jej utworzenia, zginęło 3934, 8466 od­niosło rany, ok.

PORTAL CHARLES (1893-1971) - generał dywizji

Brytyjski oficer lotnictwa, rozpoczął karierę bojową w czasie I wojny świa­towej. W kwietniu 1940 r. objął stano­wisko dowódcy lotnictwa bombowe­go (Bomber Command). Położył wielkie zasługi w organizowaniu lot­nictwa bombowego i nalotów na Niemcy. Był gorącym zwolennikiem niszczenia całych rejonów...

PIECHOTA

Piechota dymowa powołana w Polsce w 1673 i 1676 jako kontynuacja łanowej, ale nie wg liczby łanów, lecz dymów, czyli gospodarstw. Piechotne ćwiczenia. pierwszy regulamin piechoty w jęz.

DYWIZJA, związek taktyczny wyższego szczebla

wprowadzono dywizje, składające się z 2 bryg. Od tej pory dywizje w armii franc.

GDAŃSKA DYWIZJA

Utworzona w 1812 z polskich pułków piech.: 5, lOill, stacjonowała w Gdańsku. W kampanii 1812 oddana pod rozkazy gen. Grandjeana, włączona do 10 korpusu Mac-donalda. Walczyła pod Rygą, potem osłaniała odwrót korpusu. W 1813 broniła Gdańska.

KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO DYWIZJA

Utworzona latem 1808 z 3 pułków, wybranych z 3 dyw. wojska poi. (4,7 i 9 pp.). Dyw. przeszła na żołd franc. i została posłana do Hiszpanii, gdzie biła się pod Almaraz, Arzobispo, Talaverą, Ocańą i w obronie Toledo. Dowodził niąpoczątkowo gen. Valence. 1810 brała udział w wyprawie do Andaluzji...

LA ROMANY DYWIZJA

Kombinowana dyw. wydzielona w 1807 z wojsk hiszp. i włączona do armii franc. na mocy traktatu z San Ildefonso (1796). Miała wspierać Francuzów w wojnie z Prusami i Rosją, ale została przetransportowana na płn. Europy, na wybrzeża Bałtyku, dopiero latem 1807, po zawarciu pokoju w Tylży. Na czele dyw...

LEKKA DYWIZJA (Light Division), dyw. lekkiej piech. ang., walcząca na Płw. Iberyjskim

Uważana przez historyków bryt. za najlepszą tego typu formację w całej epoce napoleońskiej. Utworzona jako bryg. lekkiej piech., przeznaczona do działań osłonowych i rozpoznawczych, zwłaszcza w terenie górzystym na granicy Hiszpanii i Portugalii.

W jej skład weszły elementy 43, 52 i 95 pp., 1 i 3...

PIECHOTA, podstawowy rodzaj broni, żoł. walczący pieszo

Atak można było prowadzić także „dywizjonami”, czyli dwukrotnie szerszym frontem. szedł w kolumnie „dywizjonami”.

PIECHOTA LEKKA FRANCUSKA

Wywodziła się z 12 bat. strz. pieszych, jakie istniały w dawnej armii królewskiej i nosiły historyczne nazwy prowincji, w których były formowane.

1 IV 1791 zmieniono nazwy na kolejne numery bat. piech. lekkiej, której zadaniem miało być teraz prowadzenie działań rozpoznawczych, osłonowych i...

PIECHOTA LINIOWA FRANCUSKA

Wywodziła się z regimentów liniowych armii królewskiej, noszących historyczne nazwy, zazwyczaj prowincji, w których były kiedyś formowane. 1 I 1791 nazwy te zastąpiono kolejnymi numerami i tak powstało 101 pułków piech. liniowej. 28 VIII 1791 z oddziałów paryskiej gwardii narodowej utworzono pułki nr...