(292220) 2006 SU49

Czytaj Dalej

Europejski system elektroenergetyczny: „Blackout” jako negatywny aspekt połączenia systemów krajowych - „Blackout” z 4 listopada 2006

Jak można zauważyć, oprócz zdecydowanych korzyści połączenia europejskich systemów energetycznych są też minusy. Najważniejszym z nich jest możliwość wystąpienia „blackoutu” w jednym z państw i kaskadowe przejście do państw kolejnych. Warto w tym miejscu przeanalizować wspomniany na wstępie...

Omów III etap reformy WPReg. (2000 - 2006)

cel 1 – wsparcie regionów zapóźnionych w rozwoju,

cel 2 – odbudowa terenów silnie uzależnionych od upadających gałęzi gospodarki,

cel 3 – modernizacja rynku pracy

Biznes plan kawiarni Ekstrawaganza na lata 2002-2006

Kraków, 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 1. STRESZCZENIE 1.1. Struktura biznesplanu 1.2. Opis programu działania 1.3. Misja firmy 1.4. Cel sporządzenia programu i opis spodziewanych korzyści 2. DANE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA (PROFIL I ZAKRES DZIAŁANIA FIRMY) 2.1. Właściciele 2.2. Rodzaj działalności 12 2.3. Zakres działalności 13 2.4. Podstawowe założenia 14 2.5. Dewiza (misja) Firmy 14 2.6. Podstawowe cele 14 3. ZAŁOŻENIA PLANU STRATEGICZNEGO ...

Wykorzystanie funduszy strukturalnych w polsce w latach 2004 - 2006. Wnioski dla nowego okresu programowania

Spis treści Spis treści 1 Wstęp 2 Rozdział I. Ogólna charakterystyka polityki strukturalnej 4 1. Instrumenty polityki strukturalnej 4 2. Zasady i cele polityki UE 10 3. Wykorzystanie funduszy strukturalnych w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej – problemy i sukcesy 15 4. Polska w drodze do akcesji – formy pomocy unijnej przed integracją 20 Rozdział II. Funkcjonowanie funduszy strukturalnych w Polsce w latach 2004 – 2006 26 1. Charakterystyka Narodowego ...