(162000) 1990 OS

Czytaj Dalej

LEMAY CURTIS E. (1906-1990) - generał

Amerykański pilot od 1928 r., przed II wojną światową zyskał uznanie jako nawigator US Army Air Corps. W 1942 r. przybył do Wielkiej Bry­tanii w stopniu pułkownika, aby do­wodzić 305 grupą bombową (305 Bomb Group) amerykańskiej 8 ar­mii lotniczej. W grudniu tego roku zaprojektował nową formację...

OŚ BERLIN-RZYM-TOKIO - pakt

przez rządy Włoch i Nie­miec porozumienia zwanego osią Berlin—Rzym, dotyczącego uznania podboju Etiopii dokonanego przez Włochy, ustalenia poglądów wobec wojny domowej w Hiszpanii oraz rozgraniczenia stref wpływów na Bałkanach i w basenie naddunaj-skim.

1990 - nowa prasa

 

W 1990 roku, w wyniku obrad Okrągłego Stołu zlikwidowano Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Instytucję, która w 1946 roku powołana została do kontroli i weryfikacji wszystkich publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych. Taki urząd pomagał władzom w sprawowaniu monopolu w zakresie...

Trzy fazy stosunków między społeczeństwem obywatelskim i państwem w Europie w latach 1945-1990

W latach 1945-1990 stosunki między społeczeństwem obywatelskim i państwem przeszły w Europie Zachodniej przez trzy odmienne fazy.

 Pierwszą, od 1945 roku do drugiej połowy lat sześćdziesiątych, cechowała względna równowaga państwa dobrobytu. Byt to okres ekonomicznego rozwoju i widocznej integracji...

OMÓW RÓŻNICE POMIĘDZY POLSKIMI USTAWAMI O PARTIACH POLITYCZNYCH Z 1990 ROKU ORAZ Z 1997 ROKU

Ustawa z dnia 27-07-1990 roku została przyjęta przez Sejm Kontraktowy. Zawiera 8 artykułów. Zgodnie z nią partia polityczna to organizacja społeczna występująca pod określoną nazwą, stawiająca sobie za cel udział w życiu publicznym w szczególności przez wywieranie wpływu na kształtowanie polityki...

NORBERT ELIAS (1897 - 1990)

Socjolog żydowski, który po ucieczce z Niemiec hitlerowskich znaczną część życia spędził w zapomnieniu w Anglii, odkryty dopiero i w latach osiemdziesiątych i od tego czasu sławny i modny zwłaszcza wśród socjologów europejskich.

HEROSTRAT(OS)

Szewc z Efezu (zob.), aby zdobyć nieśmiertelną sławę, podpalił w 356 pne. świątynię Artemidy Efeskiej (zob. Diana), jeden z siedmiu cudów staroż. świata (podobno tejże nocy urodził się Aleksander Wielki). Skazany na śmierć i zapomnienie.

Z historyków ówczesnych tylko Teopomp(os) wspomina o nim;...

NEARCH(OS) z Krety

IV w., pne., Przyjaciel Aleksandra Wielkiego od wczesnej młodości, towarzyszył mu w wyprawie do Indii i został w 326 dowódcą całej floty, płynącej przez Hydaspes, Akesines i Indus w dół do delty, potem admirałem małej floty, która, z Onesikritosem, jako głównym sternikiem, rozpoznała drogę morską od...

MOZAMBIKU WOJNY DOMOWE l PARTY­ZANCKIE 1976-1990.

Pod koniec lat osie­mdziesiątych nasilenie walk osłabło, a wspa­rcie Banku Światowego pozwoliło rządzącej partii FRELIMO rozwiązać problemy ek­onomiczne kraju.

NAMIBII WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1966--1990

W 1966 na mocy decyzji Organizacji Narodów Zjednoczonych skończył się man­dat Republiki Południowej Afryki w byłej kolonii niemieckiej w południowo-zachod-niej Afryce, znanej także jako Namibia. Rząd Republiki Południowej Afryki repre­zentujący białą mniejszość, odmówił jednak oddania zarządu i...

NIKARAGUAŃSKA WOJNA DOMOWA 1982--1990

W 1989 osiągnięto porozumienie, na mocy którego miały ustać walki między sandinistami i contras i odbyć się wolne wybory prezydenckie i parlamenta­rne.

BETTELHEIM Bruno (1903 - 1990)

Po jego samobójczejśmierci wielu zarzucało mu, iż tym czynem sprzeniewierzył się ideom humanizmu,które głosił.

Przebieg prywatyzacji w polsce w latach 1990-2004r

W końcu lat osiemdziesiątych długotrwały kryzys i rozkład nakazowo-rozdzielczych mechanizmów zarządzania doprowadził do całkowitego upadku gospodarki.

Struktura Clarka-fishera oraz hipoteza waltera galensona ,a przeobrażenia struktur zatrudnienia w hiszpanii w latach 1990-2000.

Wstęp W roku 1990, a więc na początku badanego okresu struktura zatrudnienia w Hiszpanii przedstawiała się inaczej niż w Polsce. Była to struktura znacznie bardziej nowoczesna, bardziej odpowiadała strukturze Gospodarki Opartej na Wiedzy – mniej ludzi pracowało w sektorze I, natomiast więcej pracowało w usługach. Podobny stosunek pracujących w sektorze II odnotowano w Hiszpanii, jak i w Polsce( chodzi oczywiście o wartości względne). Oto, jak przedstawiała się ...

Polityka banku centralnego w Polsce, w latach 1990 – 2009

Spis treści Wstęp…………………………………………………………………………………. I. Pojęcie banku centralnego, jego rozwój na świecie i w Polsce……………. 1.1. Pojęcie i rozwój banku centralnego na świecie………………………. 1.2. Uformowanie się banku centralnego w Polsce………………………….. II. Zasady funkcjonowania banku centralnego……………………………………. 2.1. Organy banku ...

Polityka pieniężna NBP 1990-2005

Zapewnienie tak rozumianej stabilności cen jest podstawowym sposobem, w jaki bank centralny przyczynia się swoimi decyzjami do osiągania wysokiego i trwałego wzrostu gospodarczego.

Zmiany w systemie oświatowym w Polsce po 1990 roku

Stażysta ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego zobowiązany jest do założenia specjalnej teczki, w której będzie gromadził dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje zawodowe, informacje dotyczące stanowiska, jakie zajmował, a także wymiarze zatrudnienia podczas stażu, plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji, ocenę dorobku zawodowego z okresu, kiedy pełnił staż oraz inne dokumenty świadczące o jego wyjątkowych osiągnięciach.

Max OS X

Mac OS to system operacyjny dla komputerów Macintosh firmy Apple. Był to pierwszy ogólnodostępny system operacyjny wyposażony w graficzny interfejs użytkownika (GUI). Wcześniejsze komputery Apple pracowały w oparciu o interfejs znakowy. Idea graficznego interfejsu została zaczerpnięta przez inżynierów Apple z laboratoriów firmy Xerox w Palo Alto gdzie w 1973 roku stworzono Alto pierwszy komputer z graficznym interfejsem. Pierwsza wersja systemu weszła do użytku publicznego w ...

OS/2 (Operating System/2)

OS/2 (Operating System/2) - wielozadaniowy 32-bitowy system operacyjny dostarczany przez IBM (przy współpracy z Microsoftem), zastępujący wcześniejsze rozwiązania systemu DOS. Stanowi obecnie podstawę sieciowej platformy klient/serwer nie tylko dla aplikacji działających w OS/2, ale również dla DOS i...