(148209) 2000 CR105

Czytaj Dalej

Jaka grupa przepisów zawarta w ustawie "Prawo o działalności Gospodarczej" weszła w życie z dniem 1.01.2000

Są to przepisy nakazujące porządkowanie stanu prawnego w zakresie koncesji i zezwoleń na dz.gosp oraz dotyczące osób i podmiotów zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, małych i średnich przedsiębiorstw

Przemiany gospodarze, polityczne i społeczne w Polsce w latach 1981 - 2000

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku w Polsce wprowadzono stan wojenny.

Wojsko zablokowało dojazdy do miast, przerwano połączenia telefoniczne. Zamknięto przejścia graniczne, porty i lotniska. W telewizji i radiu transmitowano przemówienie

generała Wojciecha Jaruzelskiego o podjęciu decyzji wprowadzenia...

Trzy aspekty polityki antyinflacyjnej w Polsce w okresie transformacji 1989 – 2000 (inflacja jako zjawisko pieniężne, jako efekt kosztowy, jako efekt inercji)

Inflacja nie jest wynikiem błędów popełnianych w polityce fiskalnej, pieniężnej i dochodowej, ale konsekwencją toczącej się między różnymi grupami społecznymi walki o podział dochodu narodowego, które wymuszają inflacjogenne decyzje.

Kryteria z Maastricht gwarantujące zrównoważony rozwój...

Omów III etap reformy WPReg. (2000 - 2006)

cel 1 – wsparcie regionów zapóźnionych w rozwoju,

cel 2 – odbudowa terenów silnie uzależnionych od upadających gałęzi gospodarki,

cel 3 – modernizacja rynku pracy

Combiterms 2000

Charakterystyka

Reguły Combiterms 2000 są uzupełnieniem bardzo powszechnie stosowanych formuł handlowych INCOTERM 2000, ale głównie w kwestii podziału kosztów jakie towarzyszą procesowi transportu z miejsca zakupu do miejsca przeznaczenia.

Warto zauważyć, iż Combiterems jak sama nazwa wskazuje tyczy...

Interpretacja ISO 9001:2000

Ten artykuł ma charakter wprowadzający. Wiele szczegółów dotyczących wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania znajdziesz w jakością|kategorii zarządzanie jakością

W roku 2008 pojawiła się nowelizacja normy IS0 9001:2008. Wnosi ona jednak tylko kosmetyczne zmiany.

Wprowadzenie

Ta wersja normy...

Porównanie między ISO 9001:1994 a ISO 9001:2000

<p<bRelacje między

ISO 9001:1994 a ISO 9001:2008</b</p

W roku 2008 pojawiła się nowelizacja normy IS0 9001:2008. Wnosi ona jednak tylko kosmetyczne zmiany.

<div align="center" <table width"500" border"1"

<tr

<td width"50%" valign"top" align"center"<b<font size"2"...

FUCHS Franz (1950 - 2000)

Tajemnica protez

Terrorysta. Przez cztery lata (1993-1996) zastraszał Austriaków i Niemców,wysyłając pocztą własnoręcznie skonstruowane bomby. W 1995 roku jedna z nichzabiła czterech Romów w miejscowości Oberwald. Zginął też były burmistrz WiedniaHelmuth Zilk, a łącznie piętnaście osób zostało...

HALPERN Mitch (1957 - 2000)

Nokaut

Jeden z najlepszych sędziów boksu zawodowego. Uważany był za dzieckoszczęścia. W zamkniętym światku boksu zrobił błyskawiczną karierę. Mając zaledwiedwadzieścia dziewięć lat, prowadził w ringu walkę o mistrzostwo świata wszechwagMikę'a Tysona z Evanderem Holyfieldem.

Gdy miał lat...

PAŁASZ Mirosław (1935 - 2000)

Załamanie dyplomaty

Ambasador polski. Ukończył studia w zakresie filologii orientalnej. W dyplomacjipracował prawie czterdzieści lat. W latach 1994-1997 był ambasadorem w Albanii, aod 1997 roku - w Turcji. Jak podała agencja AFP, wyskoczył z okna pokoju nadziewiątym piętrze szpitala, w którym od trzech...

SEKUŁA Ireneusz (1943 - 2000)

Proszę nie rehabilitować

Samobójstwo przegranego polityka. Absolwent Wydziału PsychologiiUniwersytetu Warszawskiego, w końcu lat sześćdziesiątych stał się wschodzącągwiazdą Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zasłynął wówczas tym, żezainicjował akcję harcerską Frombork 2000. W 1983 roku...

Kierunki poglądów ekonomicznych współczesnych Noblistów 2000-2005r.

KIERUNKI POGLĄDÓW EKONOMICZNYCH WSPÓŁCZESNYCH NOBLISTÓW W LATACH 2000-2005 Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii to najbardziej prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Królewską Szwedzką Akademię Nauk uczonym zajmującym się badaniami nad gospodarką. Uznawana na całym świecie na równi z innymi Nagrodami Nobla, została ustanowiona w 1968 roku dla uczczenia 300-lecia powstania Banku Centralnego Szwecji (Sveriges Riksbank). Jednakowe dla wszystkich nagród kwoty ...

Biznes plan 2000 - firma Pretty Woman.

I. STRESZCZENIE Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na rozszerzeniu działalności firmy na południową Polskę oraz poszerzenie asortymentu. Biznes plan potwierdza opłacalność tego przedsięwzięcia, gdyż branża kosmetyczna (specjalistyczna) Polski to głównie zagraniczne firmy, których produkty są drogie. Natomiast produkty naszej firmy będą tańsze w porównaniu z zagranicznymi, gdyż będą produkowane na bazie krajowych ...

Struktura Clarka-fishera oraz hipoteza waltera galensona ,a przeobrażenia struktur zatrudnienia w hiszpanii w latach 1990-2000.

Wstęp W roku 1990, a więc na początku badanego okresu struktura zatrudnienia w Hiszpanii przedstawiała się inaczej niż w Polsce. Była to struktura znacznie bardziej nowoczesna, bardziej odpowiadała strukturze Gospodarki Opartej na Wiedzy – mniej ludzi pracowało w sektorze I, natomiast więcej pracowało w usługach. Podobny stosunek pracujących w sektorze II odnotowano w Hiszpanii, jak i w Polsce( chodzi oczywiście o wartości względne). Oto, jak przedstawiała się ...

Analiza wybranych danych statystycznych dotyczących transportu w latach 2000-2005

Tabor lotniczy w Polsce Zmiany w taborze lotniczym w Polsce ilustruje tabela oraz wykres zamieszczony poniżej. Źródło: Roczniki statystyczne GUS Jak odczytać możemy powyższych danych liczba samolotów w 2000 roku w Polsce wynosiła 47. W następnych latach liczba samolotów naszym kraju nie zmieniała się znacząco. Od roku 2000 do 2003 liczba samolotów wzrastała. W 2003 liczba samolotów zwiększyła się o 19,1% w porównaniu z rokiem 2000 i była wówczas równa 56. W ...

Dokumentacja Systemu Zarządzania (Jakością). (ISO 9001:2000)

Oryginalna METODA tworzenia SYSTEMU ZARZĄDZANIA. Przykład minimum DOKUMENTACJI SZJ. Zgodny z zaleceniami i rygorami normy. Z komentarzami pomocnymi przy adaptacji „przykładowej darmowej DOKUMENTACJI”, dla potrzeb firmy : ucznia, studenta, ich nauczycieli i przyjaciół. Całość napisana jest w sposób umożliwiający zrozumienie istoty problemów i używanych w NORMIE ISO9001 pojęć, bez konieczności posiadania: specjalistycznego wykształcenia a nawet znajomości tej Normy. To,

Dokumentacja systemu zarządzania jakością - ISO 9001:2000

Przykład sensownego minimum DOKUMENTACJI SZJ 01:2000.Dla małych i średnich firm, zgodny z zaleceniami i rygorami normy. Oryginalna METODA tworzenia SYSTEMU, wraz z komentarzami pomocnymi przy adaptacji „przykładowej DOKUMENTACJI” dla potrzeb zainteresowanej nią firmy jak również uczni studentów i ich nauczycieli. Całość napisana jest w sposób umożliwiający zrozumienie istoty problemów i używanych w NORMIE ISO9001 pojęć, bez konieczności posiadania: specjalistycznego ...