(145485) 2005 UN398

Czytaj Dalej

REGGIANE RE 2005 SAGITTARIO - samolot

Włoski samolot myśliwski skonstruo­wany w 1941 r. Uznany za „najpięk­niejszy samolot 11 wojny światowej". Ze względu na opóźnienia w dostawie silników prototyp przygotowano do pierwszego lotu dopiero w maju 1942 r. Wkrótce poddano samolot dłu­gotrwałym testom porównawczym, w których konkurentami były nowe...

Polityka pieniężna NBP 1990-2005

Zgodnie z art. 227 ust. 1 Konstytucji RP „Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza”. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim w art. 3 określa, że „podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP”. Współcześnie banki centralne przez stabilność cen rozumieją inflację na tyle niską, aby nie wywierała ona ...

Dług publiczny Polski na tle państw Unii Europejskiej w latach 2005 – 2009

2. Dług publiczny Polski na tle państw Unii Europejskiej w latach 2005 – 2009 Relacja zadłużenia publicznego do Produktu Krajowego Brutto jest wielkością umożliwiającą porównywanie zadłużenie różnych krajów bez względu na ich walutę. Jest to prosty wskaźnik zawierający w liczniku wartość zadłużenia publicznego, a w mianowniku poziom PKB. Ewentualne różnice w wyniku obliczeń wynikają z klasyfikacji podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych. Z ...

Analiza wybranych danych statystycznych dotyczących transportu w latach 2000-2005

Tabor lotniczy w Polsce Zmiany w taborze lotniczym w Polsce ilustruje tabela oraz wykres zamieszczony poniżej. Źródło: Roczniki statystyczne GUS Jak odczytać możemy powyższych danych liczba samolotów w 2000 roku w Polsce wynosiła 47. W następnych latach liczba samolotów naszym kraju nie zmieniała się znacząco. Od roku 2000 do 2003 liczba samolotów wzrastała. W 2003 liczba samolotów zwiększyła się o 19,1% w porównaniu z rokiem 2000 i była wówczas równa 56. W ...

Nawrócenie I Chrzest Mieszka I - Recenzja P.E.Steele, Warszawa 2005

PHILIP EARL STEELE NAWRÓCENIE I CHRZEST MIESZKA I WARSZAWA 2005 Pierwsze zetknięcie z pozycją autorstwa Philipa Earla Steele’a „Nawrócenie i chrzest Mieszka I” zapowiadało się na ostatnie. Z zasady nieufnie podchodzę do „napisanych żywym, porywającym stylem” dzieł o niewielkim formacie „prezentujących nowe naukowe spojrzenie” i „dotychczas nieznane ujęcia tematu”, zbyt bowiem kojarzą mi się z ofertą wydawnictw „Amber” czy „Bellona”. W ...

„Wychowanie na co dzień” 1-2 nr 2005 rok.

Czasopismo „Wychowanie na co dzień” składa się z następujących rozdziałów: „Aktualne problemy pedagogiczne”, „Środowisko i wychowanie”, „ Teoretyczne plany wychowania”, „ Problemy funkcjonowania szkoły”, „Wychowania przedszkolne”, „Metody nauczania i wychowania”, „Poradnictwo”, „Kronika”, „Lektury stare i nowe”, „Wkładka metodyczna”. Rozdział „Aktualne problemy pedagogiczne”, zawiera taki artykuł jak „Europejski drogowskaz celów ...

Kultura polityczna, a kampania wyborcza na tle wyborów prezydenckich z 2005 roku.

Kultura, z łac. \"cultura” oznacza „uprawianie, kształcenie”. Jest to termin wieloznaczny, i przez wiele osób nauki, filozofów etc. jest inaczej rozumiany, czy też interpretowany. Kultura najczęściej rozumiana jest jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Bywa utożsamiana z cywilizacją. Kultura to również charakterystyczne dla danego społeczeństwa wzory postępowania, także to, co w zachowaniu ludzkim jest wyuczone, w odróżnieniu od tego, co ...

Manipulacja w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w Polsce w 2005 r.

MANIPULACJA W WYBORACH PARLAMENTARNYCH I PREZYDENCKICH W POLSCE W 2005 r. "Świat jest teatrem, a aktorami ludzie? 1) Szekspir pisząc te słowa ? że tak naprawdę całe długie ludzkie życie to tylko jedno przedstawienie, zawsze będące czymś trochę na pokaz, dla widowni, odgrywane przez aktora który ma świadomość, że jest obserwowany. A nasze życie podczas wyborów staje się teatrem lalkowym, przy czym my jesteśmy marionetkami, a nasze sznurki bardzo umiejętnie pociągają ...

Dochody budżetów samorządów terytorialnych 2005-2008 w gminie Modliborzyce

Spis treści: Wstęp 1. Przedmiot i cel pracy 2. Hipotezy badawcze 3. Metodyka pracy 4. Układ pracy 5. Ocena źródeł i literatury 6. Podstawowe pojęcia Rozdział I Budżet publiczny 1.1 Pojecie budżetu 1.2 Historia powstania budżetu 1.3 Zasadnicze funkcje budżetu 1.4 Zasady budżetu 1.5 Struktura budżetu Rozdział II Dochody w jednostkach samorządu terytorialnego 2.1 Pojecie i istota samorządu terytorialnego 2.2 Rozwój samorządu terytorialnego ...