(134001) 2004 VL9

Czytaj Dalej

Omów krótko najważniejsze reformy WP Rolnej w latach 2004 - 2008

najważniejszym elementem reformy -  UPROSZCZENIE WPR - potrzebne ze względu na coraz większy stopień skomplikowania mechanizmów poszczególnych rynków rolnych

silniejsze powiązanie produkcji rolnej z potrzebami rynku - efektywniejsze wykorzystanie zasobów produkcyjnych i poprawa konkurencyjności...

ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2004 R.

Do 2 maja 2005 r. musisz złożyć roczne zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2004 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37). Zeznanie roczne (bez rachunków i innych dowodów) wraz z wykazaną ewentualną różnicą podatku dochodowego do zapłaty nie trzeba osobiście dostarczać do Urzędu Skarbowego. Zeznanie można wysłać listem poleconym za pośrednictwem poczty, a należną kwotę do zapłaty przekazać na konto właściwego Urzędu Skarbowego do 2 ...

Wykorzystanie funduszy strukturalnych w polsce w latach 2004 - 2006. Wnioski dla nowego okresu programowania

Spis treści Spis treści 1 Wstęp 2 Rozdział I. Ogólna charakterystyka polityki strukturalnej 4 1. Instrumenty polityki strukturalnej 4 2. Zasady i cele polityki UE 10 3. Wykorzystanie funduszy strukturalnych w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej – problemy i sukcesy 15 4. Polska w drodze do akcesji – formy pomocy unijnej przed integracją 20 Rozdział II. Funkcjonowanie funduszy strukturalnych w Polsce w latach 2004 – 2006 26 1. Charakterystyka Narodowego ...

Prawo celne i dewizowe po 1 Maja 2004

Po wejściu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej na polskim odcinku granicy zewnętrznej UE (z Ukrainą, Białorusią i Rosją, porty morskie i lotniska) kontrola graniczna jest w dalszym ciągu dokonywana bez istotnych zmian. Dla obywateli państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) oraz Szwajcarii wydzielone zostały pasy odpraw. Służą one usprawnieniu przekraczania granicy przez tę grupę podróżnych. W celu ułatwienia ...