awatar

Profil użytkownika xxracosk

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

89 prac, w tym:

 • 89tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /89 prac/

 • Ocena brak

  Wykładnia prawa

  Wykładnia prawa 1.Pojęcie wykładni prawa-zespół czynności zmierzających do ustalenia prawidłowego znaczenia przepisu prawnego(rozumienie pragmatyczne) 2.Pojęcie dyrektyw interpretacyjnych-reguły dotyczące sposobu ustalenia znaczenia i zakresu zwrotów języka prawnego 3.Podział wykładni ze względu na jej moc wiążącą a)wykładnia autentyczna-dokonywana jest przez ten sam organ, który ustanowił daną normę i zarazem przyjmuje się, że ma ona moc prawną równą mocy prawnej aktu normatywnego, który został poddany interpretacji. Jest to wykładnia o mocy powszechnie obowiązującej b)wykładnia legalna-dokonywana jest przez organ, który nie ustanowił danej normy ale jest on upoważniony przez prawo do interpretacji określonych przepisów prawa. Jest to wykładnia o ograniczonej mocy wiążącej c)wykładnia operatywna-wykładnia dokonywana przez sądy...

  Ocena /

  Autor /xxracosk Dodano /27.12.2007 Znaków /6 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oszustwa kapitałowe, wyłudzanie kredytu, gwarancji kredytowych, dotacji, zamowienia publicznego lub subwencji

  OSZUSTWA KAPITAŁOWE. WYŁUDZENIE KREDYTU, GWARANCJI KREDYTOWYCH, DOTACJI, ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO LUB SUBWENCJI. Kredyty, gwarancje kredytowe, subwencje czy zamówienia publiczne stanowią istotny składnik systemu gospodarki rynkowej a pewność obrotu w tym zakresie odgrywają w systemie gospodarki rynkowej olbrzymią wagę. System ten bowiem, oparty na zasadzie swobody działalności gospodarczej, co zakłada jednocześnie wysoki poziom zaufania do będących przedmiotem niniejszej pracy instytucji oraz do rzetelności podmiotów z nich korzystających. Celem niniejszej pracy jest ukazanie przestępstw gospodarczych, polegających na wyłudzeniu kredytu, gwarancji kredytowej, subwencji dotacji oraz zamówienia publicznego w świetle obowiązujących w polskim ustawodawstwie przepisów. Transformacja ustrojowa, jaka miała miejsce w Polsce po roku 1989 oraz towarzyszące...

  Ocena /

  Autor /xxracosk Dodano /05.12.2007 Znaków /16 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo spadkowe

  PRAWO SPADKOWE „to zespół przepisów prawnych odnoszących się do przejścia ogółu cywilnych, majątkowych praw i obowiązków zmarłego na inne osoby. W znaczeniu podmiotowym oznacza uprawnienie określonych osób do dziedziczenia po osobie zmarłej.mNormy prawa spadkowego mają charakter bezwzględnie obowiązujący i możemy je znależć w czwartej księdze Kodeksu Cywilnego Spadki (art. 922 do 1087)”. Głowne pojęcia z dziedziny prawa spadkowego: Spadek to majątkowe prawa i obowiązki zmarłego, które z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na spadkobierców. Do takich nie należą np. prawo do pobierania wynagrodzenia za pracę, do pobierania renty, gdyż wygasają one w chwili śmierci spadkodawcy. Należą natomiast do spadku zaległe wynagrodzenia, alimenty, które nie zostały pobrane do chwili śmierci zmarłego. Spadkodawca to osoba zmarła...

  Ocena /

  Autor /xxracosk Dodano /02.12.2007 Znaków /3 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzekucja administracyjna

  1. Egzekucja administracyjna Polega na zastosowaniu przez powołane do tego organy egzekucyjne przewidzianych prawem środków przymusu służących doprowadzeniu do wykonania przez zobowiązanych obowiązków wynikających ze stosunków administracyjno-prawnych oraz innych obowiązków poddanych tej egzekucji . Stosowanie środków przymusu państwowego oznacza wykonywanie czynności egzekucyjnych, które obejmują wszelkie podejmowane przez organ egzekucyjny działania zmierzające do zastosowania środka egzekucyjnego. 2. Administracyjne postępowanie egzekucyjne Jest to uregulowany prawem ciąg czynności podejmowanych przez właściwe organy i inne podmioty na drodze zmierzającej do wykonania poprzez zastosowanie środków przymusu państwowego, obowiązków wynikających z aktów poddanych egzekucji. Zastosowanie środka egzekucyjnego to czynność...

  Ocena /

  Autor /xxracosk Dodano /15.11.2007 Znaków /3 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie administracyjne.Zasady postępowania.

  Postępowanie administracyjne jest to tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzających do wydania aktu administracyjnego. Inaczej mówiąc tryb i formy postępowania. Nałożenie pewnych ram działalności organów administracyjnych jest uzasadnione wieloma względami. Zabezpiecza to przede wszystkim praworządność, zapobiegając naruszeni prawa i nadużywaniu władzy przez organy administracyjne, ponadto zaś zwiększa ogólną prawidłowość działania administracji. Nazwę postępowania administracyjnego z dopiskiem "ogólne" nadaje się podstawowemu rodzajowi postępowania organów administracji państwa. Postępowanie administracyjne nie jest przeznaczone do załatwiania spraw określonego rodzaju. Jest ono postępowaniem w pełni tego słowa znaczeniu ogólnym, tzn. skupiającym sprawy z różnych zakresów działania administracji. W postępowaniu...

  Ocena /

  Autor /xxracosk Dodano /09.10.2007 Znaków /21 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściąga z prawa pracy. Zagadnienia na egzamin

  Przedmiotem prawa pracy są stosunki prawne powstające w związku z pracą i na tle pracy między pracownikiem i pracodawcą. Stosunek prawny powstający w związku z pracą jest stosunkiem pracy podporządkowanej, albowiem pracownik nie wykonuje jej dla siebie, lecz dla pracodawcy, pod jego nadzorem i według jego zaleceń. Z tym wiążą się określone następstwa prawne, m.in. to, że pracownik wykonując polecenia pracodawcy nie odpowiada za ich rezultat. Ryzyko związane z pracą ponosi pracodawca, a nie pracownik. Normy prawa pracy mają zastosowanie do stosunków pracy nawiązywanych na podstawie umowy, powołania, mianowania, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę. Nie mają natomiast zastosowania do różnego rodzaju umów regulowanych przepisami kodeksu cywilnego (np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło). Podstawowym źródłem prawa pracy jest kodeks pracy (ustawa z...

  Ocena /

  Autor /xxracosk Dodano /07.10.2007 Znaków /33 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo karne

  1. ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA CZYN Wspolczesne prawo karne kieruje sie zasada ze odpowiedzialnosc karna jest konsekwencja popelnienia przez czlowieka czynu zabronionego. Podstawa odpowiedzialnosci nie moga byc - mysli , poglady czlowieka, jego wlasciwosci fizyczne i psychiczne oraz stan niebezpieczenstwa. Karannie za mysli lub poglady oznaczalo by nadmierna ingerencje w sfere wew. czlowieka i bylo by sprzeczne z jednym z podstawowych praw- prawem do posiadania wlasnych pogladow. Odpowiedzialnosc moze nastapic gdy poglad uzewnętrzni sie w czynie lub zamiar przestępsta jest realizowany. Odpowiedzialnosc karna moze nastapic tylko wtedy gdy sprawca dopusci sie czynu zabronionego , a wiec czyn jest niezbedną przesłanką odpowiedzialnosci karnej. 2. ZASADA WINY Prawo karne opiera się na zasadzie winy. Odpowiedzialnosc karna moza poniesc wtedy gdy sprawcy z popelnionego...

  Ocena /

  Autor /xxracosk Dodano /26.09.2007 Znaków /15 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Notariat

  Notariat jest instytucją mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego i jego zgodności z obowiązującym prawem. Do zakresu czynności notariatu należy przede wszystkim sporządzanie aktów notarialnych. W formie aktu notarialnego strony zawierają ważniejsze umowy i dokonują innych czynności prawnych. Niektóre umowy, np. sprzedaż nieruchomości, wymagają do swej ważności formy aktu notarialnego. Zadaniem notariatu jest też sporządzanie uwierzytelnionych odpisów dokumentów, przyjmowanie dokumentów na przechowanie, sporządzanie projektów aktów, sporządzanie protestów weksli i czeków, przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku itd. Notariusze przy sporządzaniu aktów notarialnych występują w charakterze osób zaufania publicznego, tzn. takich organów, do których strony zawierające umowę i wszelkie inne osoby mają...

  Ocena /

  Autor /xxracosk Dodano /11.09.2007 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo państwowe

  Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się podmiotem gospodarczym posiadającym osobowość prawną. Jako samodzielna jednostka przedsiebiorstwo państwowe jest wyodrębnione zarówno organizacyjnym, ekonomicznym, jak i prawnym. Osobowość prawna zapewnia przedsiębiorstwu możnośc samodzielnego działania. jako osoba prwna przedsiębiorstwo państwowe może dokonywać czynnosci w zakresie prawa cywilnego, a więc samodzielnie nabywac prawa i zaciągać zobowiązania, kiedując sie własnym interesem i podejmując własne decyzje. jednocześnie przedsiębiorstwo samo ponosi odpowiedzialnośc za swoje zobowiązania. Zasadniczym aktem prawnym regulującym tryb tworzenia, likwidacji oraz organizaję i działalność przedsiebiorstw państwowwych jest ustawa o przedsiębiorstwach państwowych z 1981 r. (wielokrotnie nowelizowana). Związana...

  Ocena /

  Autor /xxracosk Dodano /14.08.2007 Znaków /4 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowy

  Umowa Sprzedaży – sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Istotą gospodarczą sprzedaży jest zawsze wymiana określonych rzeczy (a także energii lub praw) na pieniądz. Toteż nie może być „sprzedaży” nieodpłatnej (byłaby to umowa darowizny), bądź „sprzedaży” polegającej na wymianie jednej rzeczy na inną (byłaby to umowa zamiany). Przepisy k.c. nie przewidują obowiązku zachowania szczególnej formy umowy sprzedaży. W zasadzie może być ona zawierana w formie dowolnej (np. ustnej). Jednak, gdy wartość przedmiotu sprzedaży przekracza 2 tyś. Zł, umowa powinna być zawarta na piśmie, jednak nie pod rygorem nieważności, lecz dla celów dowodowych. Specjalna forma sprzedaży jest natomiast wymagana, jeżeli przedmiotem...

  Ocena /

  Autor /xxracosk Dodano /10.08.2007 Znaków /17 069

  praca w formacie txt

Do góry