awatar

Profil użytkownika Wasyl515

Data rejestracji8 grudnia 2011 Ostatnio online9 grudnia 2011, 5:05

Statystyki

77 prac, w tym:

 • 77tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /77 prac/

 • Ocena brak

  ZASTAW SKARBOWY (SZCZEGÓŁOWO)

  Jest to ograniczone prawo rzeczowe obciążające rzeczy ruchome i prawa zbywalne. Umożliwia on zaspokojenie wierzytelności uprawnionego z rzeczy (prawa) obciążonej w zasadzie bez względu na to, kto i na podstawie jakiego tytułu prawnego dysponuje rzeczą lub prawem (art. 306 KC)

  Przysługuje on Skarbowi...

  Ocena /

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /3 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOTEKA PRZYMUSOWA (SZCZEGÓŁOWO)

  Jest ona ograniczonym prawem rzeczowym obciążającym prawo własności nieruchomości i niektóre inne prawa. Nie daje ona jednak prawa do prawa z rzeczy (praw) obciążonych, jej istotą jest możliwość zaspokojenia wierzytelności bez względu kto obciążoną rzeczą włada lub prawem dysponuje.

  Podstawą...

  Ocena /

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /4 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYGAŚNIĘCIE DECYZJI O ZABEZPIECZENIU

  Art. 33a§1 ordynacji -> decyzja o zabezpieczeniu wygasa:

  Po upływie 14dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zob. podatkowego

  Z dniem doręczenia decyzji określającej wysokości zaległości podatkowej

  Z dniem doręczenia decyzji określającej wysokość zwrotu...

  Ocena /

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCEDURA WYKONANIA DECYZJI O ZABEZPIECZENIU

  Zabezpieczenie następuje:

  W trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji albo

  W formie określonej w art. 33d ->polega na przyjęciu przez organ podatkowy, na wniosek strony, zabezpieczenia wykonania zobowiązania określonego w decyzji o zabezpieczeniu wraz z odsetkami za zwłokę...

  Ocena /

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYB ZABEZPIECZENIA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

  2 tryby:

  Zabezpieczenie następuje w trybie:

  Przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji- z urzędu albo

  W formie określonej w art. 33d- na wniosek

  W razie złożenia wniosku o zabezpieczenie w formie określonej w art.33d zabezpieczenie w trybie przepisów egzekucyjnych w...

  Ocena /

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECYZJA O ZABEZPIECZENIU (trwałość decyzji o zabezpieczeniu)

  Art. 33§4 ordynacji: w toku postępowania lub kontroli podatkowej, organ podatkowy na podstawie posiadanych danych co do wysokości podstawy opodatkowania określa w drodze decyzji o zabezpieczeniu:

  Przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego, jeżeli zabezpieczenie następuje przed wydaniem decyzji...

  Ocena /

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBOWIĄZKI PROCEDURALNE ORGANÓW PODATKOWYCH

  Organ musi wykazać ponad wszelką wątpliwość istnienie przesłanek zabezpieczenia, wykazać w uzasadnieniu wyraźną przyczynę jego ustanowienia oraz konkretne dowodu uzasadniające jego zastosowanie oraz ma obowiązek określić w decyzji o zabezpieczeniu przybliżoną kwotę zob. podatkowego w taki sposób...

  Ocena /

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMIN ZABEZPIECZENIA

  Termin dokonania zabezpieczenia art. 33 §2 zabezpieczenia można dokonać również w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej przed wydaniem decyzji.

  Ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, czyli decyzji obligatoryjnej

  Określającej wysokość zobowiązania podatkowego, czy...

  Ocena /

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMA PRAWNA ZABEZPIECZENIA

  Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego w trybie art. 33§1 ordynacji następuje w formie decyzji. Decyzja ta nie rozstrzyga jednak o wymiarze zobowiązania. Zabezpieczenie tworzy stan prawny, w którym zabezpieczony majątek nie może być przedmiotem legalnego obrotu prawnego. Decyzja stanowi podstawę...

  Ocena /

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDMIOT I ZAKRES ZABEZPIECZENIA ZOBOWIĄZAŃ

  Zabezpieczeniu podlegają:

  Zobowiązania podatkowe przed terminem płatności (art. 33§1)

  Kwota odsetek za zwłokę należnych od zobowiązania na dzień wydania decyzji o zabezpieczeniu, gdy przedmiotem zabezpieczenia mają być zaległości podatkowe (art. 33§31)

  Ocena /

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /293

  praca w formacie txt

Do góry