awatar

Profil użytkownika VemyDooxy

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

78 prac, w tym:

 • 78tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /78 prac/

 • Ocena brak

  Informatyczne systemy zarządzania.

  1. PODAJ OKREŚLENIE SYSTEMU INFORMACYJNEGO. System, w którym odbywa się gromadzenie, przepływ i przetwarzanie informacji występujących w procesie zarządzania. 2. PODAJ OKREŚLENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. To system, w którym niektóre funkcje zarządzania polegające na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji oraz wyznaczaniu decyzji realizowane są za pomocą komputerów. 3. W JAKI SPOSÓB DANE MOGĄ STAĆ SIĘ INFORMACJĄ Dane mogą stać się informacją poprzez proces przetwarzania, który zawiera: · klasyfikację danych, · porządkowanie/sortowanie danych, · zestawienie/agregację danych, · wykorzystanie obliczeń, · selekcję/wybór danych, 4. OKREŚL WZAJEMNĄ ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY DANYMI, INFORMACJĄ I WIEDZĄ. Zbieranie danych pozwala nam na uzyskanie danych po przetworzeniu. Dzięki temu z informacji nabywamy wiedzę na...

  Ocena /

  Autor /VemyDooxy Dodano /29.12.2007 Znaków /10 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorczość intelektualna.

  Zdominowana przez menedżerów sfera pracy miała niegdyś charakter wyłącznie materialny. Życie układało się w prostych kategoriach, jakich wymagał system fordowski: Praca – Zarobek – Konsumpcja. Z czasem jednak coraz większą role zaczynały odgrywać elementy niematerialne. W obecnych czasach ogromna konkurencja wymusza indywidualizację, wzrasta znaczenia kontaktów z klientem, który praktycznie decyduje o istnieniu firmy. Rośnie znaczenie działań nakierowanych na integrację pracy z firmą, co wymaga środków finansowych, ale przede wszystkim elementów symbolicznych, odwoływania się do wartości kulturowych, etycznych. Poza tym istnieje trend w gospodarce, który charakteryzuje najbardziej rozwinięte ekonomicznie społeczeństwa, a mianowicie przesuwanie się od produkcji ku usługom. Dziś każdy sprawny menedżer musi się cechować dużą kulturą...

  Ocena /

  Autor /VemyDooxy Dodano /13.12.2007 Znaków /5 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie umowy o pracę

  Rozwiązanie umowy o pracę Umowa o pracę rozwiązuje się: 1) na mocy porozumienia stron 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem) 3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia) 4) z upływem czasu na który została zawarta 5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta Rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron · Każdą umowę o pracę, niezależnie od jej rodzaju, można rozwiązać w trybie porozumienia stron. W tym celu pracodawca (lub pracownik) składa (najczęściej ustnie) drugiej stronie stosowną ofertę. Wyrażenie zgody przez drugą stronę na rozwiązanie umowy w tym trybie musi być bezwarunkowe, ponieważ stanowi odpowiedź na ofertę. Natomiast uzależnienie zgody od...

  Ocena /

  Autor /VemyDooxy Dodano /06.12.2007 Znaków /18 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby organizacji

  Zasoby organizacji Aby organizacja mogła sprawnie funkcjonować, niezbędna jest wykorzystanie czterech podstawowych zasobów · Ludzkich (pracownicy organizacji) – przy czym istotne znaczenie mają: - struktura zatrudnienia w układzie cech demograficzno zawodowych - rozkład cech osobowych - motywacje pracowników - procesy decyzyjne dotyczące właściwego wykorzystania zdolności i umiejętności pracowniczych · Finansowych – kapitał finansowy wykorzystywany przez organizację do finansowania zarówno funkcjonowania bieżącego jak i długofalowego rozwoju. Zaliczamy tu: pieniądze gotówkowe, zaciągnięte kredyty, posiadane wkłady bankowe. Papiery wartościowe itp. Zasoby finansowe stanowią o wiarygodności organizacji. · Rzeczowych – środki trwałe organizacji. Procesy decyzyjne dotyczą ich optymalnego wykorzystania w procesie wykonywania pracy...

  Ocena /

  Autor /VemyDooxy Dodano /22.11.2007 Znaków /1 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody sieciowego planowania

  Metody sieciowego planowania W ostatnich latach funkcjonowanie organizacji stało się coraz bardziej złożone i kosztowne. Wzrosła zatem trudność, a jednocześnie znaczenie przygotowania przez kierowników skutecznych planów i decyzji. Opracowano wiele metod i narzędzi ułatwiających kierownikom planowanie i rozwiązywanie problemów. · Projekt Projekt (produkcja jednostkowa) jest unikatowym zadaniem, którego efektem jest zawsze pojedynczy produkt. Projekt charakteryzuje się określonym momentem rozpoczęcia i zakończenia, a wszystkie prace w tym przedziale muszą być koordynowane. Zarządzanie projektami zajmuje się wszystkimi aspektami planowania, organizowania, zatrudniania przy pracach i kontroli wykonania zadania. Kierownik operacyjny zajmujący się projektem jest nazywany menedżerem projektu · Fazy projektu Każdy dobrze przeprowadzony...

  Ocena /

  Autor /VemyDooxy Dodano /16.09.2007 Znaków /16 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie

  Zachowanie - znajdowanie się w określonym stanie, określonej rzeczy przez jej stosunek do innych. Działanie - celowe, świadome, dowolne zachowanie się Cel - stan rzeczy przewidywany, przyszły, oceniany pozytywnie, do którego zmierzamy w naszym działaniu. C. główny - jest na tyle ważny, by podjąć działanie C. poboczny - nie jest na tyle ważny... C. pośrednie - środki do celu, które mają tendencję przeistaczania się w cele główne (autonomizacja środków) Klasyfikacja systemu celów. Różnią się: a) szczeblem - misja: ogólne posłannictwo firmy Rodzaje celów: - cele strategiczne: dla najwyższego szczebla firmy, mają dłuższy zasięg. Dotyczą najważniejszych zagadnień. Intuincja odgrywa tu znaczącą rolę - cele taktyczne: dla menedżerów średniego szczebla, opracowane dla realizacji celów strategicznych; okres nieco krótszy czasowo;...

  Ocena /

  Autor /VemyDooxy Dodano /13.09.2007 Znaków /23 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyczna szkoła zarządzania

  Klasyczna Szkoła zarządzania: - założyciel szkoły Henri Fayol (usystematyzował zachowania kierowników) - szkoła narodziła się w USA, - początek (koniec IXX w.), - koniec (koniec lat 20-tych), funkcjonowała do wojny - ten czas to eksplozja wynalazków i technologii, zasoby technologiczne na bardzo wysokim poziomie, duże zasoby finansowe możliwe do uruchomienia, okres akumulacji kapitału, zasoby kadrowe (niski poziom kwalifikacji, wykształcenia) Charakterystyka/koncepcja pracownika: - pracownik jest nieudanym dodatkiem do maszyny, - każdego można kupić za pieniądze, - pracownik jest istotą biologiczną i reaguje głównie na podstawowe rodzaje bodźców, - pracownik powinien funkcjonować wyłącznie w formalnych grupach, - przeciętny pracownik zaspokaja potrzeby poprzez pracę w firmie. Charakterystyka/koncepcja kierownika: - kierownik...

  Ocena /

  Autor /VemyDooxy Dodano /07.08.2007 Znaków /2 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Implementacja, strategia, kontrola startegiczna, controlling menadżerski, analiza produktywności

  Implementacja oznacza wdrożenie w życie rozwiązań teoretycznych i projektów użytkowych. Rolą jest wprowadzanie do praktyki wszelkiego rodzaju innowacji i usprawnień, czemu odpowiada realizacja określonych pomysłów i koncepcji. Proces ten wyraża całokształt prac przygotowawczo-wdrożeniowych, które wykonuje się odpowiednio do rodzaju i zakresu zadań projektowych. Strategie są przygotowywane w związku ze zmianami ekonomicznymi, organizacyjnymi, technicznymi i In., jakie zachodzą w działalności firmy. Opracowuje się je w wersji wstępnej i rozwiniętej. Strategie powinny uwzględniać rozwiązania wariantowe oraz przyjęte kryteria efektywności. Oprócz wymagań merytorycznych muszą być brane pod uwagę m.in.: koszty, pracochłonność i cykl realizacji przedsięwzięcia, w konsekwencji zaś opłacalność jego wdrożenia. Przygotowanie i wdrożenie...

  Ocena /

  Autor /VemyDooxy Dodano /22.07.2007 Znaków /3 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak opracować biznes plan

  Biznes plan powinien być przejrzysty, łatwy do czytania, podbudowany sprawdzalnymi faktami i danymi – a więc rzetelny i przekonywujący dzięki obiektywnemu przedstawieniu różnych aspektów przedsięwzięcia. Opracowując go należy zdawać sobie sprawę z tego, że jest to ważne narzędzie “sprzedaży” pomysłu potencjalnemu inwestorowi czy bankowi, będące siłą napędową i drogowskazem przedsięwzięcia. Twórcy planu muszą przedstawić wszystkie cele i sposoby ich osiągania aby inwestorzy mogli zapoznać się z marketingową, operacyjną i finansową strategią przedsiębiorstwa. Dokument musi być zrozumiały i przekonujący. Konieczne jest przedstawienie argumentów w logicznej kolejności i ukazanie firmy jako opłacalnej inwestycji. Ważne jest aby projekt był skierowany do konkretnego inwestora i zaspokajał jego indywidualne wymagania. Należy to...

  Ocena /

  Autor /VemyDooxy Dodano /18.07.2007 Znaków /19 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza płynności finansowej.

  Na wstępie pracy chciałbym bliżej przedstawić pojęcie płynności finansowej, w jakim celu przeprowadza się. Najprostszą odpowiedzią jest to zdolność firmy do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań, mam na myśli te, które są płatne w przeciągu jednego roku oraz zdolność danego przedsiębiorstwa do terminowego regulowania bieżących zobowiązań. Do bieżących zobowiązań zalicza się: zobowiązania wobec dostawców, zobowiązania wobec pracowników, zobowiązania wobec budżetu, zobowiązania wobec instytucji publicznych i prawnych, kredyty krótkoterminowe, raty kredytów długoterminowych (przypadające do spłaty w danym okresie). Płynność finansowa to termin określający możliwość spłaty tych zobowiązań w sytuacji, gdyby stało to się nagłą koniecznością. Następuje to za pomocą posiadanych zasobów finansowych...

  Ocena /

  Autor /VemyDooxy Dodano /03.07.2007 Znaków /7 048

  praca w formacie txt

Do góry