awatar

Profil użytkownika Tymoteusz

Data rejestracji1 grudnia 2011 Ostatnio online1 grudnia 2011, 4:14

Statystyki

49 prac, w tym:

 • 49tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /49 prac/

 • Ocena brak

  Zatarcie skazania

  Jest to postępowanie polegające na likwidacji karalności sprawcy, a więc skazanie uważa się za niebyłe i dokonuje się usunięcia wpisu o skazaniu z rejestru karnego. Zatarcie skazania następuje z mocy prawa na skutek decyzji sądu albo decyzji Prezydenta korzystającego z prawa łaski. Z mocy prawa...

  Ocena /

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedawnienie karalności

  Jest tradycyjną instytucją prawa karnego, która polega na tym, że uchyla się karalność sprawcy po upływie pewnego okresu czasu. Wg KK karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło:

  30 lat, gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa

  20 lat, gdy czyn stanowi inną...

  Ocena /

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki probacyjne

  Probacja jest to poddanie sprawcy próbie. Charakteryzuje się tym, że wobec sprawcy możemy zastosować dozór kuratorski przez co nie będzie on osadzony w zakładzie karnym, ale odbędzie karę przy użyciu innych instrumentów prawnych. W polskim prawie karnym wyróżniamy następujące środki probacyjne:

  1)...

  Ocena /

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /3 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakaz prowadzenia pojazdów

  Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów w przypadkach, gdy sprawca skazany został za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu w komunikacji, np. spowodowanie katastrofy lub bezpośrednie zagrożenie katastrofą w ruchu lądowym wodnym lub powietrznym. Zakaz ten orzeka się obligatoryjnie w razie...

  Ocena /

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kara pozbawienia wolności

  Kara pozbawienia wolności polega na umieszczeniu skazanego w zakładzie karnym. Oprócz konieczności przebywania w zakładzie karnym, dalsze dolegliwości dla osoby skazanej polegają na poddaniu jej rygorom regulaminu więziennego, ograniczeniom w dostępie do niej osób spoza zakładu karnego oraz w kontaktach z...

  Ocena /

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kara ograniczenia wolności

  Została po raz pierwszy wprowadzona do polskiego kodeksu w 1969 r.

  Kara ograniczenia wolności trwa najkrócej 1 miesiąc, najdłużej –12 miesięcy. Wymierza się ja w miesiącach.

  Kara ograniczenia wolności nie jest kara izolacyjną. Skazany nie trafia do więzienia, ale:

  1) nie może bez zgody sądu...

  Ocena /

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kara grzywny

  Jest najczęściej stosowana karą zarówno w prawie karnym, a przede wszystkim w prawie wykroczeń. W prawie karnym stosuje się karę grzywny do sprawców występków o niewielkiej społecznej szkodliwości. Karę grzywny dlatego tak często stosujemy, bowiem zastrzeżenia co do skutków budzi kara pozbawienia...

  Ocena /

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa

  Grupę form zjawiskowych charakteryzuje współdziałanie osób i w jej ramach wyróżniamy:

  1) Pomocnictwo;

  Polega ono na ułatwianiu innej osobie dokonania czynu zabronionego. Pomocnictwo polega zatem na dostarczaniu narzędzi, środków przewozu, udzielaniu rad lub informacji. Pomocnictwa dopuścić się można...

  Ocena /

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /2 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy stadialne popełnienia przestępstwa

  Do form stadialnych zaliczamy:

  1) Przygotowanie;

  Zachodzi ono wtedy, gdy sprawca w celu popełnienia czynu zabronionego podejmuje czynności mające stworzyć warunki do podjęcia działań zmierzających bezpośrednio do dokonania tego czynu. Przygotowując się do popełnienia przestępstwa sprawca wchodzi w...

  Ocena /

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /2 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okoliczności wyłączające winę

  Są nimi:

  - niepoczytalność i poczytalność ograniczona

  - działanie pod wpływem błędu

  - działanie na rozkaz (wykonywanie rozkazu)

  Okoliczności wyłączające winę są to takie okoliczności, które wiążą się z osobą sprawcy. Osoba nie podlega odpowiedzialności karnej jeżeli jest niepełnosprawna...

  Ocena /

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /2 357

  praca w formacie txt

Do góry