awatar

Profil użytkownika Tycjan

Data rejestracji25 listopada 2011 Ostatnio online25 listopada 2011, 18:21

Statystyki

59 prac, w tym:

 • 59tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /59 prac/

 • Ocena brak

  Regionalna Izba Obrachunkowa

  Ustawy o samorządzie: gminnym, powiatowym i o samorządzie województwa stanowią, ze organami nadzoru nad działalnością tych samorządów w zakresie spraw finansowych są regionalne izby obrachunkowe (RIO). Istnieje 16 regionalnych izb obrachunkowych RIO, zasięg terytorialny każdej izby obejmuje jedno...

  Ocena /

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /3 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola Sądowa (TK)

  Obecnie Trybunałowi Konstytucyjnemu poświęcone są art.188-197 Konstytucji oraz ustawa z 1 sierpnia 1997r. o TK. Konstytucja poszerzyła kompetencje TK o prawo orzekania o zgodności z Konstytucją umów międzynarodowych, wprowadziła powszechną skargę konstytucyjną. Trybunał uzyskał prawo rozstrzygania...

  Ocena /

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola Sądowa (Sądy powszechne i SN)

  Sądy powszechne rozpatrują niektóre sprawy związane z działalnością administracji publicznej. Sąd ten na podstawie ustaw orzeka w sprawach:

  - prawo o aktach stanu cywilnego w sprawach o unieważnienie, sprostowanie oraz ustalenie treści aktu stanu cywilnego orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym na...

  Ocena /

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /2 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola Sądowa (Sąd antymonopolowy)

  Przepisy ustaw: z 10 kwietnia 1997r.- Prawo energetyczne, z 27 czerwca 1997r. o transporcie kolejowym, z 21 lipca 2000r.- Prawo telekomunikacyjne, z 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów przewidują właściwość Sądu Okręgowego w Warszawie- sądu antymonopolowego w sprawach odwołań od decyzji...

  Ocena /

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola Sądowa (Sądy ubezpieczeń społecznych)

  Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do właściwego sądu ubezpieczeń społecznych w terminie miesiąca od doręczenia decyzji według zasad określonych w kodeksie postępowania cywilnego. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, lub do protokołu...

  Ocena /

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NSA (zakres kontroli)

  Według art.16 ust.1 ustawy o NSA sąd ten orzeka w sprawach skarg na:

  1) decyzje administracyjne,

  2) postanowienia wydawane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także rozstrzygające sprawę co do istoty,

  4) inne niż określone w punkcie 1-3 akty...

  Ocena /

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NSA (organizacja)

  NSA podjął działalność z dniem 1 września 1980r. NSA oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych...

  Ocena /

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /2 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola Sądowa (rodzaje systemów sądownictwa adm.)

  1. System klauzuli generalnej i system enumeracji:

  -system klauzuli generalnej polega na tym, ze wszystkie akty administracyjne, bądź wszystkie akty administracyjne określonego rodzaju, podlegają kontroli sądu administracyjnego.

  -system enumeracji charakteryzuje się tym, że kontroli sądu...

  Ocena /

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola Sądowa (Sądownictwo administracyjne)

  Kontrola sądowa jest tradycyjną formą zagwarantowania zgodnego z prawem działania administracji w jej stosunkach z obywatelami. W toku rozwoju historycznego ukształtowały się różne typy kontroli nad administracją:

  – sądownictwo wyodrębnione,

  -kontrola wykonywana przez sądy powszechne,

  -typ...

  Ocena /

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola Państwowa NIK (postępowanie kontrolne)

  Celem postępowania kontrolnego jest ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności jednostek poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według tych kryteriów. Dla realizacji tych celów kierownicy jednostek kontrolowanych mają obowiązek przedkładać...

  Ocena /

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /2 777

  praca w formacie txt

Do góry