awatar

Profil użytkownika tubbers

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

80 prac, w tym:

 • 80tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /80 prac/

 • Ocena brak

  Ubezpieczenia- pytania egzaminacyjne

  I) Cechy zdarzeń losowych 1) losowość 2) nadzwyczajność 3) niezależność od woli podmiotu dotkniętego skutkami zdarzenia 4) statystyczna prawidłowość występowania II) Metody przeciwdziałania zdarzeniom losowym i ich skutkom 1) działania prewencyjne(zapobiegawcze) mogą występować na 3-ech płaszczyznach: a) działania o charakterze legislacyjnym (prewencja ogólna b) prewencja gospodarcza c) prewencja organizatorska 2) działania o charakterze represyjnym 3) kompensacja (naprawienie, zastąpienie) III) Pojęcie ryzyka ubezpieczeniowego 1) ryzyko jako prawdopodobieństwo 2) ryzyko jako zdarzenie losowe 3) ryzyko jako obiekt objęty ubezpieczeniem IV) Formy organizacyjne funduszu ubezpieczeniowego 1) forma zdecentralizowana 2) forma scentralizowana 3) forma pośrednia V) Pojęcie ubezpieczenia podejście finansowe 1) podejście finansowe 2) podejście...

  Ocena /

  Autor /tubbers Dodano /05.12.2007 Znaków /4 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankowość - podstawowe zagadnienia

  1. Rola banków w gospodarce narodowej • udział w kreacji pieniądza (następuje przez Bank centralny jak i banki komercyjne. Emisja pieniądza w gospodarce polega na jego wprowadzeniu i wycofaniu z obiegu przez Bank Centralny jak i banki komercyjne) • udział w społecznym podziale pracy (polega na przejmowaniu przez banki o rozwiniętym podziale pracy szeregu czynności finansowych od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Banki przyjmują wkłady i udzielają kredytów co sprawia że przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe nie muszą same szukać kredytobiorcy czy kredytodawcy. Banki przejmują także szereg czynności w zakresie obrotu płatniczego i obrotu papierami wartościowymi) • dokonywanie alokacji i transformacji środków 2. Funkcja Banku jako pośrednik finansowy Pierwszymi pośrednikami byli bankierzy jako jednostkowi kupcy następnie stali się...

  Ocena /

  Autor /tubbers Dodano /31.10.2007 Znaków /2 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ministerstwo finansów

  Ministerstwo Finansów Naczelnym organem administracji państwowej kierującym sprawami finansów publicznych, oddziałującym na ich funkcjonowanie i rozwój stosownie do potrzeb społecznych, zgodnie z polityką państwa jest Minister Finansów. Aparatem wykonawczym Ministra Finansów jest Ministerstwo Finansów, które działa w ramach statusu nadanego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 16 marca 2001 roku (DzU nr 19, poz. 213). Ministerstwo to zespół osób wyposażonych w odpowiednie środki rzeczowe powołanych do pomocy ministrowi w kierowaniu resortem. Ministerstwo Finansów działa zgodnie z rozporządzeniami, wytycznymi, decyzjami i poleceniami Ministra Finansów. W skład Ministerstwa Finansów wchodzą m.in. komórki organizacyjne: - Gabinet Polityczny Ministra, - Biuro Ministra, - Departament Prawny, - Departament Budżetu Państwa, - Departament...

  Ocena /

  Autor /tubbers Dodano /06.10.2007 Znaków /8 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody zabezpieczeń kredytów bankowych

  Wydział Kierunek Specjalność Metody zabezpieczeń kredytów bankowych na przykładzie Banku BPH i PBK S.A oddział Busko-Zdrój Kielce 2007 Spis treści??????????????????????????..2 Wstęp????????????????????????????4 Rozdział I Kredyt bankowy jako źródło finansowania przedsiębiorstwa??9 1. Uwagi wstępne??????????????????????..9 2.Charakterystyka kredytu bankowego??????????????.10 3.Warunki uzyskania kredytu bankowego?????????????13 4.Zabezpieczenia kredytu bankowego??????????????.15 5.Klasyfikacja kredytów???????????????????...16 6.Ryzyko kredytowe a zdolność kredytowa????????????.24 7. Uwagi końcowe??????????????????????29 Rozdział II Praktyka wykorzystania kredytu ???..????????30 1.uwagi wstępne??????????????????????...30 2.Zawieranie umowy kredytowej????????????????.30 3.Cechy charakterystyczne umowy kredytu????????????33 4.Elementy umowy...

  Ocena /

  Autor /tubbers Dodano /04.10.2007 Znaków /2 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota finansów-podstawowe pojęcia

  I. Istota finansów, pojęcia podstawowe. 1. Podział dóbr i usług-metoda naturalna i pieniężna. METODA NATURALNA: • Forma pierwotna i prymitywna • Brak społecznej motywacjo do podnoszenia kwalifikacji by zwiększyć udział w podziale dóbr i usług • Nie respektuje zróżnicowania potrzeb człowieka • Przynależność warstwowa gwarantująca pozycję materialną poszczególnych grup społecznych • Możliwość zmiany statusu materialnego przez rewolucje, grabieże i kradzieże • Brak pośrednika wymiany (pieniądza) • Dążność do możliwie największego zasobu dóbr i usług METODA PIENIĘŻNA • Współcześnie wiodąca rola w podziale dóbr i usług • Wygoda realizacji przez zastosowanie równoważników pieniężnych • Pośrednik warunkujący możliwość nabycia dóbr i usług, czyli pieniądz • Dążenie do posiadania...

  Ocena /

  Autor /tubbers Dodano /04.09.2007 Znaków /16 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusze celowe

  Spis treści: 1. Wstęp ? definicja funduszu celowego. 2. Zniesienie zakazu tworzenia nowych funduszy celowych. 3. Ustawa o finansach publicznych a źródła tworzenia funduszu celowego. 4. Celowy charakter działalności finansowej. 5. Fundusz celowy a budżet. 6. Plan finansowy funduszu celowego. 7. Rozgraniczenie zadań publicznych między fundusze celowe a budżetowe. 8. Wydatkowanie środków. 9. Rachunki bankowe. 10. Metoda funduszowania. 11. Odrębność organizacyjna funduszu celowego. 12. Klasyfikacja funduszy celowych. 13. Fundacje a fundusze celowe. 14. Zalety funduszu celowego. 15. Wady funduszu celowego. 1. Wstęp ? definicja funduszu celowego. Pojęcie ,,fundusz celowy?? stanowi sformułowanie języka prawnego, zdefiniowane w ustawie o finansach publicznych. Definicja legalna tego pojęcia uległa istotnej zmianie od 2005r., polegającej na rozszerzeniu definicji...

  Ocena /

  Autor /tubbers Dodano /22.08.2007 Znaków /2 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankowość. Zarządzanie ryzykiem.

  I. Zarządzanie ryzykiem w banku. Ryzyko jest to obiektywnie istniejąca możliwość poniesienia straty , szkody , niepowodzenia w wyniku zamierzonych celów działalności banku. W następstwie podejmowanych decyzji ekonomicznych może nastąpić zmniejszenie potencjalnych zysków , utrata płynności finansowej i kapitału własnego , a w skrajnych przypadkach upadłość banku. Ryzyka nie można wyeliminować , ale można je ograniczać poprzez odpowiednią prewencję ekonomiczną , prawną , organizacyjną i kadrową. Wielkość ryzyka bankowego zależy od wielu wzajemnie powiązanych czynników , z których większość jest niezależna od działań banku. Są to czynniki : ogólnogospodarcze , społeczne , polityczne , demograficzne i techniczne. W praktyce bankowej najczęściej występują następujące rodzaje ryzyka : a) ryzyko stopy procentowej b) ryzyko...

  Ocena /

  Autor /tubbers Dodano /21.08.2007 Znaków /21 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulamin pracy rady nadzorczej spółki kapitałowej

  Wstępnie chciałem przybliżyć taką kwestię, iż spółka kapitałowa dzieli się na dwa rodzaje, na: spółkę akcyjną i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Na początku przedstawię prawa rady nadzorczej spółki akcyjnej. Rada nadzorcza spółki akcyjnej składa się przynajmniej z 5 członków, których wybiera walne zgromadzenie (jeśli statut nie przewiduje innego sposobu ich powoływania. Rada nadzorcza jest obowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich gałęziach prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa. Do jej szczególnych obowiązków należy badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami, dokumentami jak i ze stanem faktycznym, badanie sprawozdań zarządu, jak również wniosków zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, oraz składanie walnemu zgromadzeniu...

  Ocena /

  Autor /tubbers Dodano /20.08.2007 Znaków /6 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komisja Papierów Wartościowych.

  Do powstania rynku kapitałowego papierów wartościowych w Polsce konieczne było stworzenie podstawy prawnej oraz powołanie do życia instytucji odpowiedzialnej za kształtowanie rynku, jego rozwój i charakter.Taką instytucją stała się Komisja Papierów Wartościowych (KPW). Komisja została utworzona na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1991r.- Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, zwana dalej ustawa z dnia 22 marca 1991r., będącej fundamentem publicznego rynku papierów wartościowych w Polsce. KPW to centralny organ administracji rządowej w sprawach publicznego obrotu papierami wartościowymi. Komisja została powołana do spełnienia zadań nałożonych ustawą z dnia 22 marca 1991r.: 1. sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz...

  Ocena /

  Autor /tubbers Dodano /11.08.2007 Znaków /16 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunki bankowe i bankowe rozliczenia pieniężne

  PYTANIE 1 JAKIE SĄ PODSTAWOWE ZASADY DOTYCZĄCE OTWIERANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH Otwarcie rachunku bankowego następuje poprzez złożenie wniosku o otwarcie rachunku oraz zawarcie z bankiem umowy na piśmie. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących kopii lub kserokopii: - dokumentu tożsamości, - zaświadczenia o wpisie do właściwej ewidencji działalności gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego (Rejestru Przedsiębiorców) albo do właściwego rejestru - zgodnie z obowiązującymi przepisami, - decyzji o nadaniu nr NIP, - decyzji o nadaniu nr REGON, - licencji, zezwolenia lub koncesji jeżeli prowadzona działalność gospodarcza wymaga takiego dokumentu, - umowy spółki (w przypadku spółek), - innych dokumentów wymaganych przez bank. Podpis złożony pod Umową traktowany jest dla celów bankowych jako wzór podpisu...

  Ocena /

  Autor /tubbers Dodano /16.07.2007 Znaków /32 179

  praca w formacie txt

Do góry