awatar

Profil użytkownika Tristian

Data rejestracji20 grudnia 2011 Ostatnio online20 grudnia 2011, 4:55

Statystyki

58 prac, w tym:

 • 58tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /58 prac/

 • Ocena brak

  Podział metod kształcenia wg. Cz. Kupisiewicza

  Klasyfikacja metod nauczania wg Cz. Kulisiewicza:

  metody oparte na obserwacji: pokaz, pomiar;

  metody oparte na słowie: wykład, opowiadanie, pogadanka, opis, dyskusja, praca z książką;

  metody oparte na praktycznej działalności uczniów: laboratoryjna, zajęć praktycznych;

  metody...

  Ocena /

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak kształtowało się podejście do metod kształcenia na przestrzeni dziejów?

  Najstarszą historycznie grupę metod stanowią metody:

  1.oparte na naśladownictwie, które stosowano w nauczaniu okazjonalnym; nie posiadają one swoich teorii

  2. słowne (werbalne, oparte na słowie), które przeważały w średniowieczu; ich istotą jest przekazywanie gotowych wiadomości przez nauczyciela za...

  Ocena /

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są metody dydaktyczne?

  Termin "metoda kształcenia"(z grec. "metodos" - badanie, dochodzenie do prawdy) oznacza systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, który umożliwia uczniom osiąganie założonych celów kształcenia.

  Methodos gr. droga, sposób postępowania. Metoda nauczania to sposób pracy nauczyciela z...

  Ocena /

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omówić zasady kształcenia wg. Cz. Kupisiewicza

  Kupisiewicz wymienia pięć grup wymagań dotyczących treści kształcenia:

  społeczne, zawodowe oraz kulturowe (zarówno obecne jak i przyszłe)

  naukowe - dostosowanie treści do osiągniętego poziomu nauki oraz techniki

  psychologiczne - dostosowanie treści do psychofizycznych możliwości...

  Ocena /

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omówić funkcje podręczników szkolnych

  Innym kryterium oceny podręcznika może być stopień spełniania funkcji dydaktycznych.

  Znany dydaktyk historii A. Suchoński proponuje pod pojęciem funkcji rozumieć te właściwości podręcznika, które są związane z realizacją celów nauczania i uczenia się określonego przedmiotu.4 Różne funkcje...

  Ocena /

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /6 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnica miedzy planem i programem nauczania

  PROGRAM NAUCZANIA – przedstawienie celów, treści oraz metod nauczania i uczenia się danego przedmiotu , niekiedy również wyników, które powinny być osiągnięte przez uczniów. W nowoczesnym ujęciu program nauczania jest programem czynności uczniów i założonych wyników tych czynności. Każdy program...

  Ocena /

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polegała teoria programowania dydaktycznego?

  Teoria programowo- kompleksowa- teza ta głosi, że o treści wykształcenia musi decydować jego funkcja. Dzięki takiej teorii można by nauczyć poszczególnych przedmiotów kompleksowo, a nie odrębnie. Kompleksowo- programowy dobór i układ materiału nauczania, jest warunkiem racjonalnej przebudowy...

  Ocena /

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką teorię doboru treści kształcenia opracował Wincenty Okoń?

  Treści kształcenia

  Realizacja celów kształcenia wymaga również zdefiniowania treści kształcenia, czyli całokształtu podstawowych wiadomości oraz umiejętności z zakresu różnych dziedzin, które są przewidziane do realizacji w trakcie procesu kształcenia. Treści zapisywane są w dokumentach, takich...

  Ocena /

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polegał egzemplaryzm

  Egzemplaryzm – tw. M. Wagenschein, H. Scheuerl. Zwolennicy tej teorii uważają, że konieczna jest redukcja programu nauczania. Aby jednak uniknąć zubożenia obrazu świata odzwierciedlanego w świadomości uczniów opracowano następujące sposoby nauczania:

  -  pragmatyczne (gr. Pradeigma – wzór) – uczeń...

  Ocena /

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /2 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaż główne cechy strukturalizmu

  STRUKTURALIZM

  Kazimierz Sośnicki (1961r.)

  są przeładowane problemy (od materializmu), trzeba to zmienić;

  dużo nowej wiedzy – wiedza cały czas dochodzi;

  umieścić w programie treści najważniejsze – trwały dorobek danej nauki;

  poznanie teoretycznej i praktycznej strony...

  Ocena /

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 380

  praca w formacie txt

Do góry