awatar

Profil użytkownika Tobiasz

Data rejestracji19 sierpnia 2011 Ostatnio online19 sierpnia 2011, 4:30

Statystyki

48 prac, w tym:

 • 48tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /48 prac/

 • Ocena brak

  Geneza Regionalnych Izb Obrachunkowych - RIO: instytucja, jako zorganizowany zespół ludzi

  W tym paragrafie chciałabym przybliżyć izbę z bardziej ludzkiego punktu widzenia, tzn. przedstawić instytucję tą, jako ludzi ją kreujących, od których zależy prawdziwy obraz i organizacja każdej (a jest ich w Polsce przecież 17)  Regionalnej Izby Obrachunkowej.

  Tworząc w 1992 roku izby obrachunkowe...

  Ocena /

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /4 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza Regionalnych Izb Obrachunkowych - Poglądy w literaturze na działalność RIO

  W krajach zachodnich obowiązują różne koncepcje i formy organizacyjne nadzoru nad gospodarką finansową samorządów. Ponieważ polski system nadzoru przede wszystkim oparty jest na wzorze francuskim, chciałabym przybliżyć właśnie ten system.

  Izba Obrachunkowa jest we Francji naczelną instytucją w...

  Ocena /

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /4 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza Regionalnych Izb Obrachunkowych - Charakterystyka aktów prawnych dotyczących RIO

  Przywrócenie samorządu terytorialnego wymagało ogromnego wysiłku legislacyjnego, szeregu ekspertyz naukowych, zmian szeregu ustaw (w tym także Konstytucji), uchwalenia nowych ustaw i dokonania wielu innych czynności.

  Zmiany legislacyjne rozpoczęto od uchwalenia w dniu 8 marca 1990 roku ustaw: o zmianie...

  Ocena /

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /10 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza Regionalnych Izb Obrachunkowych

  Idea Regionalnych Izb Obrachunkowych zrodziła się z chwilą reaktywowania w 1989 r. samorządu terytorialnego w Rzeczpospolitej Polskiej. Regionalne Izby Obrachunkowe - dalej zwane RIO - miały się zająć nadzorem nad jednostkami samorządu terytorialnego.

  Z utworzeniem samorządu terytorialnego wiązano...

  Ocena /

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /1 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaskarżanie orzeczeń NSA

  Orzeczenia NSA (art. 39 ust. 1 i art.47 ust. 3 ustawy) są prawomocne, mogą być wzruszone wskutek nadzwyczajnych środków prawnych:

  1) rewizji nadzwyczajnej (art. 57 ust. 2 ustawy o NSA):

  Wnieść ją może: Minister Sprawiedliwości, Prezes NSA, RPO, Minister Pracy i Polityki Socjalnej. Wnosi się ją do SN...

  Ocena /

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje orzeczeń NSA

  Rozstrzyga to art. 53 ustawy. Orzeczenie może być:

  1) wyrokiem-jest to rozstrzygnięcie, w którym stwierdza się czy dany akt lub czynność jest zgodne z prawem czy też nie,

  2) postanowieniem-wydaje się w razie odrzucenia skargi, umorzenia postępowania, w celu rozstrzygnięcia kwestii procesowych np...

  Ocena /

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawieszenie i umorzenie postępowania przed NSA

  Zawieszenie następuje poprzez postanowienie z przyczyn określonych w art. 97 i 98 kpa. Umorzenie następuje, gdy skarżący cofnie skargę, sąd wyraża na to zgodę, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy byłoby bezprzedmiotowe lub orzeczenie sądu zbędne. Skarżący może otrzymać zwrot wpisu. Inną przyczyną...

  Ocena /

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie wstępne przed NSA

  Po otrzymaniu skargi dokonywane są czynności wstępne:

  zarządza się skompletowanie akt; dowodów,

  wyznacza skład sędziowski,

  zarządza się doręczenie stronie przeciwnej odpisów skargi, w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi,

  wyznacza termin rozprawy; posiedzenia,

  zarządza...

  Ocena /

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki wniesienia skargi do NSA

  Organ przeciwko, któremu została wniesiona skarga powinien odpowiedzieć i przesłać akta sprawy w ciągu 30 dni. Według art. 38: „organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może uwzględnić skargę w całości do dnia wyznaczenia przez Sąd terminu rozprawy” (może to uczynić organ właściwy...

  Ocena /

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb wnoszenia skargi do NSA

  Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie, gdy przed wniesieniem skargi należało zwrócić się do właściwego organu z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, skarga może być wniesiona po upływie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Tylko RPO i prokurator mogą...

  Ocena /

  Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011 Znaków /605

  praca w formacie txt

Do góry