awatar

Profil użytkownika Tobi

Data rejestracji9 sierpnia 2011 Ostatnio online9 sierpnia 2011, 4:11

Statystyki

41 prac, w tym:

 • 41tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /41 prac/

 • Ocena brak

  Orzeczenie NSA w sprawie skargi kasacyjnej

  Z istoty skargi kasacyjnej wynika, że NSA ma kompetencje kasacyjne. Dopuszczalna jest kompetencja merytoryczna rozpoznania skargi, ale tylko wyjątkowo.

  NSA po rozpoznaniu skargi kasacyjnej wydaje:

  wyrok oddalający skargę kasacyjną, jeżeli nie ma usprawiedliwionych podstaw albo jeżeli zaskarżone...

  Ocena /

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /1 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wezwanie do usunięcia naruszeń w postępowaniu sądowoadministarcyjnym

  Jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu...

  Ocena /

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje nadzoru a odwołalność w postępowaniu administracyjnym

  Środki nadzoru (instytucje nadzoru) są to instytucje procesowe, za pomocą których organy powołane do sprawowania nadzoru uruchamiają z urzędu postępowanie weryfikacyjne, służące wyeliminowaniu z obrotu prawnego decyzji przez ich kasację lub reformację. Cechami charakterystycznymi środków nadzoru są:...

  Ocena /

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie skargi na akty nadzoru nad działalnością samorządu

  Ustawy samorządowe i ustawa o administracji rządowej województwie wyznaczają zakres rozstrzygnięć nadzorczych podlegających skarżeniu do sądu administracyjnego. Według art. 86 ust. l ustawy o samorządzie województwa sąd administracyjny jest właściwy do rozpoznawania skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze...

  Ocena /

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /1 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zażalenie w post. sądowoadministracyjnym

  Drugim środkiem odwoławczym jest zażalenie. Nie jest wyłącznym środkiem odwoławczym od postanowień, albowiem jeżeli chodzi o postanowienia kończące postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym, to od tych postanowień służy skarga kasacyjna. Prawo zażalenia do NSA służy od postanowień...

  Ocena /

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /2 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiotowe i przedmiotowe przesłanki niedopuszczalności odwołania

  Do przyczyn niedopuszczalności przedmiotowej zaliczamy: - sytuację, w której wniesienie odwołania jest niedopuszczalne ze względu na przedmiot rozstrzygnięcia tzn., w sprawie w ogóle nie zapadła decyzja adm. Przepisy prawa nie przewidują załatwienia sprawy adm. w drodze innej niż decyzja...

  Ocena /

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sankcja nieważności w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

  Stwierdzenie nieważności decyzji ma przede wszystkim charakter materialnoprawny poprzez ustanowienie sankcji nieważności decyzji dotkniętej ciężkimi wadami kwalifikowanymi.

  Prawo polskie zapewnia prymat zasady trwałości decyzji ostatecznych, ale również  pozwala na wyeliminowanie decyzji wadliwej z...

  Ocena /

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /2 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skarga na niewykonanie wyroku WSA

  Skarga na niewykonanie wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego. Szczególnym rodzajem skarg do sądu administracyjnego jest skarga na niewykonanie wyroku. W razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność organu lub stwierdzającym nieważność aktu, strona po uprzednim wezwaniu...

  Ocena /

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymogi formalne skargi

  Rozwiązania prawne wyznaczające wymagania, jakie muszą być spełnione dla skutecznego złożenia skargi, mają podstawowe znaczenie do oceny otwarcia jednostce drogi do sądu.

  Do wymagań formalnych skargi do sądu administracyjnego zalicza się wymagania dotyczące treści i formy, trybu wnoszenia, uiszczenia...

  Ocena /

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /2 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola adm. przez sady adm. i kontrola adm. przez sady powszechne

  Sądowa kontrola sprawowana przez sądy powszechne i szczególne. Kontrola sprawowana przez sąd adm. nie jest konkurencyjna wobec kontroli sprawowanej przez sąd powszechny, te nie mogą się wzajemnie zastąpić w kontroli adm. publicznej. Każdy z nich spełnia w tej kontroli inną rolę, ma odmienne zadania, a...

  Ocena /

  Autor /Tobi Dodano /09.08.2011 Znaków /3 086

  praca w formacie txt

Do góry