awatar

Profil użytkownika Sydney

Data rejestracji19 kwietnia 2011 Ostatnio online19 kwietnia 2011, 17:18

Statystyki

58 prac, w tym:

 • 58tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /58 prac/

 • Ocena brak

  POWIATOWY URZĄD PRACY

   

  Aparat wykonawczy kierownika Powiatowego Urzędu Pracy – terenowego organu administracji specjalnej.

  Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty należy:

  rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, przedstawienie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i...

  Ocena /

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /3 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

   

  Aparat wykonawczy Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy – organu administracji specjalnej stopnia wojewódzkiego, powoływanego i odwoływanego przez marszałka województwa po zasięgnięciu opinii Prezesa Krajowego Urzędu Pracy oraz wojewódzkiej rady zatrudnienia.

  Do jego zadań należy:

  opracowywanie...

  Ocena /

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /2 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRAJOWY URZĄD PRACY

   

  Aparat wykonawczy Prezesa Krajowego Urzędu Pracy – centralnego organu administracji rządowej i podlega Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej. Prezes Krajowego Urzędu Pracy jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw pracy, zaopiniowany przez...

  Ocena /

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE POJĘCIA Z RYNKU PRACY

   

  Bezrobotny1 oznacza to osobę nie zatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub w służbie, nie uczącą się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca...

  Ocena /

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /5 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody portfelowe

   

  Metody portfelowe jest to zbiór narzędzi umożliwiających dokonanie oceny różnych możliwości działania oraz określenie przyszłej pozycji przedsiębiorstwa. Przedstawiają one w sposób graficzny w przestrzeni dwuwymiarowej przewidywane rezultaty wzajemnego oddziaływania na siebie czynników kontrolowanych...

  Ocena /

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /27 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele polityki regionalnej po reformie

   

  Podstawą wzajemnej współpracy w dziedzinie rozwoju regionalnego jest art. 86 Układu Europejskiego. Wywodzi się on z zapisów art. 130 Traktatu Rzymskiego powołującego Wspólnot Europejską, według którego jednym z zadań WE jest dążenie do zredukowania różnic w stopniu rozwoju poszczególnych regionów, a...

  Ocena /

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /2 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie jako problem indywidualny i rodzinny

   

  Bezrobocie można definiować na różne sposoby głównie na płaszczyźnie określonej nauki i zakresu jej zainteresowania np. z punktu widzenia ekonomii, socjologii, psychologii, demografii czy statystyki. Ekonomista posługuje się tzw. "przedmiotowym" rozumieniem bezrobocia, zgodnie z którym jest ono...

  Ocena /

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /4 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega globalizacja i kto jest nią zagrożony?

   

  Poprzez proces globalizacji rozumiane jest zacieśnianie powiązań międzynarodowych między przedsiębiorstwami i tym same wytwarzanie coraz większych wzajemnych zależności. Kojarzony jest również z rozszerzeniem zasięgu działania największych korporacji i z traktowaniem rynku światowego jako...

  Ocena /

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /5 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność outsourcingowa firmy Informix

   

  Niewątpliwie podstawowym motywem wprowadzania w organizacji gospodarczej outsourcingu informatycznego jest redukcja kosztów działania własnych systemów komputerowych. Jednakże coraz większe znaczenie ma również dążenie do realizacji usług na coraz wyższym poziomie. Znalezienie dobrego usługodawcy daje...

  Ocena /

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /2 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady umów outsourcingowych

   

  Klienci decydując się na outsourcing muszą sobie uświadomić, że istnieje niebezpieczeństwo, iż firma outsourcingowa nie wywiąże się z wcześniej uzgodnionych zobowiązań, zrealizuje usługę w mniejszym zakresie lub nie dotrzyma terminów umowy. Zawsze istnieje zagrożenie, że usługodawca może w...

  Ocena /

  Autor /Sydney Dodano /19.04.2011 Znaków /1 725

  praca w formacie txt

Do góry