awatar

Profil użytkownika Stounn

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

92 prac, w tym:

 • 92tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /92 prac/

 • Ocena brak

  Analiza dzieła muzycznego - Fryderyk Chopin Nokturn c – moll op. 48 nr 1

  Fryderyk Chopin Nokturn c – moll op. 48 nr 1 Nokturn, to utwór o charakterze miniatury instrumentalnej, głównie fortepianowej. Formę tę kontynuował w swej twórczości Fryderyk Chopin, który jest twórcą 19 nokturnów. Większość tego rodzaju utworów opiera się na formie ABA, a więc analizowany przeze mnie Nokturn c –moll również posiada podobną budowę, którą można przedstawić za pomocą następującego schematu: A,B,A1,coda. Część A obejmuje 24 takty, a w obrębie tej części możemy wyodrębnić jeszcze trzy mniejsze części, złożone z ośmiu taktów każda: część a, część b oraz część a1. Całość utrzymana jest w tonacji c – moll, czyli w tonacji podstawowej i w powolnym tempie (lento). Pierwsze 8 taktów, które tworzą część a, to dwa identyczne, czterotaktowe zdania muzyczne. Swoim charakterem wprowadzają słuchacza w...

  Ocena /

  Autor /Stounn Dodano /03.12.2007 Znaków /2 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Amos Komeński

  Jan Amos Komeński W pierwszej połowie XIX w. pod wpływem nowej filozofii budzi się żywy ruch na polu pedagogicznym. Z różnych stron podnoszą się głosy o potrzebie skrócenia i ułatwienia żmudnej nauki łaciny, o naturalnej konieczności uczenia przede wszystkim języka ojczystego. Te wszystkie dążenia epoki najwszechstronniej przedstawił i rozwinął wiele własnych, wielki czeski pedagog Jan Amos Komeński. Był on pierwszym pisarzem w Europie nowożytnej, który całe życie i wszystkie wysiłki poświęcił zagadnieniom wychowawczym. Komeński urodził się 28 marca 1592 roku na Morawach, prawdopodobnie w Niwnicach w powiecie Węgierskie Brodzie. Wychowywał się w skromnej rodzinie mieszczańskiej należącej do Braci Czeskich. Wcześnie straciwszy rodziców i dwie siostry Komeński dorastał pod opieką ciotki i uczęszczał do szkoły prowadzonej przez...

  Ocena /

  Autor /Stounn Dodano /01.12.2007 Znaków /2 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scenariusz lekcji muzyki - Przeboje Stanisława Moniuszki

  Temat: Przeboje Stanisława Moniuszki Cel główny: poznanie sylwetki kompozytora i zapoznanie się z jego różnorodną twórczością Cele operacyjne: Uczeń: ü zna najważniejsze fakty z życia kompozytora ü zna tytuły najważniejszych oper Stanisława Moniuszki ü potrafi wyjaśnić pojęcia związane z operą (recytatyw, aria, uwertura, parlando, libretto) i rozpoznaje główne typy opery – seria i buffo ü zna treść najważniejszych oper ü potrafi wymienić formy muzyczne tworzone przez Moniuszkę ü potrafi wymienić rodzaje pieśni i wskazać, które z nich były tworzone przez Moniuszkę ü potrafi wyjaśnić jakie znaczenie mają śpiewniki domowe ü zna cechy stylu muzyki Stanisława Moniuszki, świadczące o tym, że jest on przedstawicielem stylu narodowego ü Potrafi zaśpiewać i zagrać na instrumencie pieśń pt:...

  Ocena /

  Autor /Stounn Dodano /29.11.2007 Znaków /3 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Techniki Freinet'a

  Celestyn Freinet był jednym z największych pedagogów –nowatorów XX w. Życie jego nie było łatwe. Urodził się 15.x.1896 roku w wiosce prowansalskiej Gars w biednej rodzinie. Nie ukończył szkoły nauczycielskiej .Uczestniczył w I Wojnie Światowej. Stracił na niej zdrowie; zachorował na płuca. Wiedząc o swojej chorobie podejmuje decyzje, że będzie żył krótko, a pożytecznie. Obejmuje pracę nauczyciela w małej wiosce oddalonej 60 km od Nicei, która miała stać się kolebką wielkiego Ruchu Pedagogicznego Nowoczesnej Szkoły. Nie był przygotowany do zawodu nauczycielskiego ,dlatego też postanawia opierać się na obserwacji swych uczniów ,na poznawanie ich zainteresowań, na ich reakcjach i wypowiedziach. Codziennie wyprowadza dzieci z dużych ścian szkoły, na krótkie wycieczki, umożliwiając im obserwowanie przyrody i zbieranie informacji o...

  Ocena /

  Autor /Stounn Dodano /28.11.2007 Znaków /5 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kuratorzy, neksjaliści, eternaliści – netokratyczny pogląd na świat

  W wyniku zmian paradygmatu i przemian kapitalizmu w informacjonalizm władza wykracza poza salony burżuazji i przenosi się do świata wirtualnego, gdzie nowe elity były gotowe ją przyjąć. Zachodnia myśl filozoficzna rozwija się dwutorowo. Te dwie drogi rozwoju możemy określić, jako tradycję totalistyczną i mobili styczną. Tradycja totalistyczna charakteryzuje się dążeniem do zainicjowania ogromnego systemu, która objęłaby i wyjaśniła całość istnienia i wszystkie procesy historyczne. Kościół ja i państwo musza być uważane za te właśnie instytucje, instytucje totalistyczne. Myśl totalistyczna opiera się na koncepcji integralności podmiotu. Ego jest podstawowa części a składowa tego systemu. Co oznacza, że całość istnienia krąży wokół ego. Filozofia totalistyczna jest filozofia dualistyczna, co za tym idzie interesuje się relacjami...

  Ocena /

  Autor /Stounn Dodano /04.11.2007 Znaków /3 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice między mitem religijnym a współczesnym przekazem naukowym

  Różnice między mitem religijnym a współczesnym przekazem naukowym. We współczesnym świecie pojęcie mitu religijnego uległo semantycznemu rozmyciu1, tak jak wiele innych pojęć służących do opisania otaczającego nas świata. Na potrzeby tej pracy przyjmuję definicje mitu jako: opowiadania o czynach bóstw, ludzi i innych tworów animizowanych, przedstawiającego w sposób symboliczny określoną część religijnego modelu świata2. Można zakreślić zbiór parametrów decydujących o różnicach pomiędzy mitem religijnym a przekazem naukowym, są to: 1. kwestia autorstwa, 2. paradygmat ogólnopoznawczy, 3. źródła poznawcze przekazu, 4. forma przekazu, 5. funkcje semantyczne, 6. motywacyjność emocjonalna, 7. weryfikowalność, 8. społeczny zasięg przekazu, 9. stosunek do wzorców zachowań ludzkich3. Stosunek mitu i przekazu naukowego do tych parametrów...

  Ocena /

  Autor /Stounn Dodano /13.10.2007 Znaków /2 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Montessori, Korczak, Frenet

  Janusz Korczak – informacje Janusz Korczak znany również jako "Stary Doktor". Był lekarzem i pedagogiem, jego prawdziwe nazwisko brzmiało Henryk Goldszmit. Urodził się 22 lipca 1878r. albo 1879r. w Warszawie.. Pochodził z rodziny zamożnego adwokata pochodzenia żydowskiego,. Całe życie Korczaka związane było Warszawą. Gdy Henryk miał lat 18,umarł mu ojciec .Utrzymanie rodziny spadło na barki Henryka, studenta medycyny. Udzielał korepetycji . Już w tym czasie zaczynał interesować się psychiką i warunkami życiowymi dzieci biednych. Starał się pomóc najbiedniejszym. Chodził po domach, opowiadał baśnie, w wieczór wigilijny był św. Mikołajem roznoszącym groszowe podarki, pomagał w nauce. Wkrótce podjął działalność społeczną w Warszawskim Towarzystwie Dobroczynności. Uczył także ubogie dzieci. W 1903r. Korczak po skończeniu...

  Ocena /

  Autor /Stounn Dodano /08.10.2007 Znaków /19 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika specjalna-pytania egzaminacyjne

  1. Zakres i przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej: a) Podstawowe terminy: PEDAGOGIKA SPECJALNA jest nauka szczegółową. Jej przedmiotem jest opieka, terapia, kształcenie, wychowanie osób z odchyleniami od normy, najczęściej jednak mniej sprawnymi lub niepełnosprawnymi bez względu na rodzaj stopień i złożoność objawów oraz przyczyn zaistniałych anomalii, zaburzeń trudności lub ograniczeń. Jej celem jest rewalidacja społeczna dzieci upośledzonych, chorych, niedostosowanych społecznie lub w inny sposób odchylonych od normy. Inne nazwy pedagogiki specjalnej: - lecznicza, - ortodydaktyka, - defektologia. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ - oznacza wszelkie ograniczenia lub brak możliwości wykorzystywania czynności na poziomie uważanym za normalny dla człowieka, typowy dla życia ludzkiego. Ograniczenia te mogą mieć charakter stały, przejściowy...

  Ocena /

  Autor /Stounn Dodano /05.10.2007 Znaków /24 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość.

  W dzisiejszych czasach trudno jest jednoznacznie wskazać granice wczesnej dorosłości. Bowiem istota bycia dorosłym zasadza się nie na osiągnięciu określonego wieku metrykalnego lecz na podjęciu zobowiązań w pewnych obszarach aktywności i trwania w ich realizacji pomimo społecznych, fizycznych czy psychologicznych przeszkód. Osiągnięcie dorosłości niektórzy wiążą z konkretnymi wydarzeniami życiowymi, takimi jak: zawarcie małżeństwa czy uzyskanie niezależności ekonomicznej. Jednak każdy z nas ma swój główny wskaźnik dorosłości. Dlatego też uznano, że stawanie się dorosłym jest procesem rozgrywającym się powoli i stopniowo, w którym pewne zdarzenia życiowe mogą odegrać znaczącą, ale nie decydującą rolę. Możemy jednak przyjąć, że granica bycia „młodym dorosłym” mieści się między 20-23 oraz 35-40 rokiem życia...

  Ocena /

  Autor /Stounn Dodano /27.09.2007 Znaków /3 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drugie życie

  W każdej instytucji, obok organizacji formalnej istnieje sfera niesformalizowanych stosunków organizacyjnych zwana organizacją nieformalną. W socjologii za organizację nieformalną uważa się „wytwór spontaniczny (. . .) , który porządkuje codzienne życie poza układami sformalizowanymi i który uzupełnia i wypełnia luki w organizacji formalnej” (Szczepański 1972, s. 236.). Taka organizacja nie formalna występuje również w zakładach karnych, zakładach poprawczych i wychowawczych, popularnie nazywana bywa „drugim życiem”, w odróżnieniu od „pierwszego”- oficjalnego. Często nieformalne życie zakładu odgrywa donioślejszą rolę niż formalne, nieraz „drugie życie” staje się najważniejszą sferą stosunków w zakładzie. Organizacja nieformalna zakładu obejmuje nieformalne stosunki wśród personelu, między personelem i inkarcerowanymi...

  Ocena /

  Autor /Stounn Dodano /08.09.2007 Znaków /8 939

  praca w formacie txt

Do góry