awatar

Profil użytkownika Stach

Data rejestracji31 stycznia 2012 Ostatnio online

Statystyki

27 prac, w tym:

 • 27tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /27 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest neutron?

  J. J. Thomson (1856-1940), odkrywca elektronu, stwierdził, że istnieją dwa izotopy neonu, gazu szlachetnego, który nie jest radioaktywny. Odkrycie to potwierdził jego student F.W. Aston (1877-1945), który wykazał, że izotopy te mają masy atomowe zbliżone do 20 i 22. Cięższy izotop stanowił około 10%...

  Ocena /

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest czas połowicznego rozpadu?

  Pierwiastki promieniotwórcze ulegają rozpadowi w sposób przypadkowy. Przy tym prawdopodo­bieństwo rozpadu atomu jest stałe i nie zależy od koncentracji pierwiastka, ani od żadnych warun­ków zewnętrznych. Weźmy pod uwagę 1 gram uranu 235 (izotopu uranu o masie atomowej 235). Czas potrzebny do tego, by...

  Ocena /

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są izotopy?

  Masy atomowe wielu pierwiastków wprawiały che­mików w zakłopotanie przez wiele lat. Masa tlenu wynosi 16. masa chloru 35,453, antymonu 121, itd. Rutherford zasugerował, że masa atomowa jest związana z liczbą protonów w jądrze (według tego modelu jądro składało się z protonów i elektronów, neutrony...

  Ocena /

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są pierwiastki promieniotwórcze?

  Najlepszym znanym wówczas źródłem uranu był uraninit, czyli blenda smolista. Analizując tą rudę, małżonkowie Curie odkryli, że zawiera ona także inne pierwiastki, znacznie bardziej radioaktywne niż uran. Nazwali je polonem (na cześć Polski) i radem. Przez następne 18 lat odkryto jeszcze trzy inne...

  Ocena /

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest zjawisko promieniotwórczości?

  W następstwie odkrycia zjawiska promieniotwórczości wyizolowano pierwiastki promieniotwórcze, zba­dano różne rodzaje promieniowa­nia, stworzono pojęcia izotopu i czasu połowicznego rozpadu. Promienie X (rentgenowskie) zostały odkry­te w 1895 roku w efekcie badań nad fluores­cencią. Promienie te...

  Ocena /

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest węgiel organiczny?

  Dla chemika związki organiczne to związki węgla, które nie są węglanami, węglikami bądź tlenkami. Wszystkie związki chemiczne występujące w orga­nizmach żywych to związki organiczne. Jednak nie każdy ze związków organicznych występuje w jakimś organizmie. Istnieją tysiące związków...

  Ocena /

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są pierścienie węglowe?

  Najbardziej typową strukturą pierścienia węglo­wego jest struktura heksagonalna, czyli sześciokąt­na. Może to być pierścień nasycony, na przykład cykloheksan (C6H12), bądź nienasycone, z trzema wiązaniami nienasyconymi pomiędzy atomami węgla, jak w benzenie (C6H6). Cykliczna struktura benzenu...

  Ocena /

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest cykl węglowy?

  Wóhler odkrył, że nie istnieje nieprzekraczalna gra­nica pomiędzy związkami organicznymi i nie­organicznymi. Przykładowo rośliny zamieniają w procesie fotosyntezy gaz nieorganiczny - dwu­tlenek węgla - w węglowodany i tlen. Proces ten jest ogniwem cyklu węglowego, który opisuje drogę atomów węgla...

  Ocena /

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są nieorganiczne związki węgla?

  Proste związki węgla z innymi pierwiastkami są szeroko znane. Dla przykładu 0,03% atmosfery to dwutlenek węgla (CO2). Również tlenek węgla, czyli czad (CO), jest w ogromnych ilościach wy­twarzany w naturze w procesie częściowego utle­niania metanu - gazu pochodzenia biologicznego. Spośród wielu...

  Ocena /

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są znane związki węgla?

  Na początku XIX wieku twierdzono, że pewien nieznany czynnik odróżnia związki węgla występu­jące w organizmach żywych, bądź przez nie wytwa­rzane, od nieorganicznych związków tego samego węgla, na przykład węglanów bądź węglików. Uważano, że ów nieznany czynnik może stanowić sam w sobie...

  Ocena /

  Autor /Stach Dodano /31.01.2012 Znaków /2 502

  praca w formacie txt

Do góry