awatar

Profil użytkownika soalleysweree

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

109 prac, w tym:

 • 109tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /109 prac/

 • Ocena brak

  „Na podstawie literatury przedmiotu przedstaw i uzasadnij, dlaczego niektóre koncepcje pedagogiczne z przeszłości nie cieszące się obecnie szerszym uznaniem wychowawców można było by wykorzystać współcześnie w wychowaniu dzieci i młodzieży

  „Niech to złotą będzie zasadą dla uczących ażeby, co tylko mogą udostępniali zmysłom, a więc rzeczy widzialne - wzrokowi, słyszalne - słuchowi, zapachy - węchowi, rzeczy smak mające - smakowi, namacalne dotykowi, a jeśli coś jest uchwytne dla kilku zmysłów -należy je kilku zmysłom na raz udostępnić\" Złota zasada Jana Amosa Komeńskiego Już myśliciele starożytni widzieli w szkole źródło rozsądku, niezbędnego racjonalizmu i sceptycyzmu, który może uchronić młodego człowieka przez atakiem szarlatanów wróżby, przesądów i zabobonu. Szkoła, podejmując delikatny proces wychowania i edukacji, ma ogromny wpływ na kształtowanie sposobu myślenia i życia swych adeptów. Bogdan Suchodolski mówi, że „rzeczą najważniejszą w wychowaniu współczesnym jest kształtować ludzi tak, aby umieli oni żyć w warunkach współczesnej...

  Ocena /

  Autor /soalleysweree Dodano /06.12.2007 Znaków /18 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucjonizm Spencera

  Herbert Spencer urodził się w 1820 r., zmarł w 1903. Z wykształcenia był inżynierem, w młodości zajmował się polityką, by w końcu skoncentrować swoje zainteresowania na filozofii. A na tym polu niemal od razu skupił się na zagadnieniach rozwoju, tak biologicznego, jak i społecznego. Mając 40 lat ogłosił „Program systemu filozofii syntetycznej” i przez kolejnych 40 lat konsekwentnie go realizował. Publikując kolejno: „Pierwsze zasady” w roku 1862, „Zasady biologii” (1864-1867), „Zasady psychologii” (1870-1872), „Zasady socjologii” (1876-1896) oraz „Zasady etyki” (1879-1892) stworzył jednolity system podporządkowany jednej idei – system ewolucjonistyczny. Herbert Spencer w „Statyce Społecznej” wykorzystał pojęcie ewolucji w tłumaczeniu zachodzących wokół zjawisk socjobiologicznych. Wkrótce postanowił stworzyć filozofię...

  Ocena /

  Autor /soalleysweree Dodano /29.11.2007 Znaków /3 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogiczne funkcjonowanie rodzin zastępczych

  Sieroctwo jest problemem, który od dawna stanowi przedmiot zainteresowań pedagogów i psychologów, pracowników zakładów opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, działaczy społecznych i szerokich kręgów społeczeństwa. Pojęcie sieroctwa wiąże się ze stanem pozbawienia dzieci, trwale lub przejściowo, szans wychowywania we własnej rodzinie, ze względu na brak odpowiednich warunków opiekuńczo wychowawczych. Rozróżnia się sieroctwo naturalne, spowodowane śmiercią rodziców i społeczne, gdy rodzice dzieci nie chcą, nie mogą lub nie potrafią wypełniać swoich obowiązków rodzicielskich. Decyzją sądów rodzinnych osobom tym została ograniczona, zawieszona lub odebrana władza rodzicielska. Istnieją tu także przypadki zrzeszenia się praw do dziecka, tak zwana zgoda blankietowa na adopcję. Liczba małoletnich, czyli dzieci do 18 roku życia...

  Ocena /

  Autor /soalleysweree Dodano /06.11.2007 Znaków /24 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans we Francji

  RENESANS WE FRANCJI Renesans pojawił się we Francji pod koniec XV w., miał początkowo charakter dworski. Do Francji przybywali tacy artyści, jak Leonardo da Vinci, Vignola, B. Cellini, G.B. Rosso. ARCHITEKTURA We Francji tradycje gotyckie łączyły się z włosko-antycznym detalem, z gotyku wywodziły się strome, wysokie dachy z lukarnami, wieżyczkami i licznymi kominami; z Włoch przejęto kompozycję fasad, obramienia okien i ozdobne portale. W okresie renesansu pojawiły się w architekturze francuskiej dwa elementy typowo włoskie, które na dwa następne stulecia stały się cechą charakterystyczną wznoszonych budowli: - obniżony, półkolisty łuk (po raz 1-szy zastosowany w fasadzie skrzydła pn-wsch zamku w Blois) - apartament (przedsionek, sień i gabinet)- po raz 1-szy pojawił się jako element makiety zamku Chambord w dolinie Loary, projektu...

  Ocena /

  Autor /soalleysweree Dodano /06.11.2007 Znaków /9 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Program naprawczy mlodzieży szkół średnich- alkohol

  Tematem naszej pracy jest problem spożywania alkoholu przez młodzież szkolną. Prace postanowiłyśmy napisać w oparciu o nasze doświadczenia ze szkoły średniej. Uważamy, że problem alkoholu nie jest często poruszany w środowisku szkolnym. Obecnie młodzież szybciej dojrzewa, ma lepszy dostęp do środków uzależniających i coraz mniejszy wpływ na ich zachowanie mają rodzice i nauczyciele. Uczniowie czują się bezkarnie, zdarza się, że przynoszą alkohol do szkoły lub przychodzą do niej już pod jego wpływem. Prawie każdy nastolatek może potwierdzić, że imprezy i zabawy organizowane przez uczniów odbywają się przy udziale alkoholu. Celem naszej pracy będzie: " przedstawienie alkoholu jako substancji uzależniającej " zagrożenia i konsekwencje wynikające z picia alkoholu " nauczenie jak skutecznie powiedzieć „nie” " przedstawienie...

  Ocena /

  Autor /soalleysweree Dodano /21.10.2007 Znaków /8 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologia egzamin

  Powstanie socjologii, przedmiot badań socjologii i najważniejsze orientacje teoretyczne (teorie funkcjonalne, teorie interakcyjne, teorie wymiany społecznej, teorie konfliktowe) Przedmiot badań socjologii jest bardzo szeroki, dokonuje się więc jego podziału na trzy główne działy, którymi są: - zbiorowości społeczne, czyli kręgi, grupy, klasy, warstwy, kategorie, zbiorowości etniczne i terytorialne oraz inne, oparte na podobieństwie zachowań; - instytucje społeczne, które są definiowane jako historycznie ukształtowane układy, skupiające ludzi w różnego rodzaju organizacje i stowarzyszenia, wśród których można wyróżnić gospodarcze, kulturalne, medyczne, naukowe, oświatowe, polityczne, religijne, socjalne i inne; - procesy i zjawiska masowe, a wśród nich głównie ruchliwość społeczna, industrializacja, urbaniazacja, alkoholizm...

  Ocena /

  Autor /soalleysweree Dodano /11.10.2007 Znaków /3 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie równoległe w polskim systemie edukacyjnym

  Na początku należy wyjaśnić, na czym polega wychowanie równoległe. Jest to szerszy krąg oddziaływań niż oddziaływania pozaszkolnych instytucji wychowawczych Pojęcie to wiążemy z całością wpływów oddziałujących na młodą generację poza szkołą, łącznie z kontaktami społecznymi i kulturowymi w środowisku oraz środkami masowego przekazu. Wychowanie równoległe jest to kształcenie, wychowanie, opieka w instytucjach wychowania pozaszkolnego, kulturalno- oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych. Dotyczy tylko pewnej grupy dzieci i młodzieży. Te wpływy kończą się w pewnym okresie życia, gdy opuszczają instytucje. Organizacjami pozaszkolnymi mogą być np. domy kultury, świetlice, kluby. Cechy wychowania równoległego obejmuje dzieci, młodzież, a także ludzi dorosłych jak zostało to już wcześniej wspomniane. Ma charakter...

  Ocena /

  Autor /soalleysweree Dodano /22.09.2007 Znaków /11 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie zasobami ludzkimi

  ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Moim zdaniem zarządzanie przypomina trochę grę w szachy. Często trzeba dokonywać roszad. Cały czas trzeba myśleć, być gotowym na nieoczekiwane posunięcia innych, a przede wszystkim zdawać sobie sprawę z tego, iż nawet jeden ruch może zmienić radykalnie sytuację. Gospodarowanie zasobami ludzkimi jest funkcją sztabową. Kierownicy gospodarowania zasobami ludzkimi doradzają kierownikom liniowym w całej organizacji. Ponadto firma może od czasu do czasu potrzebować większej albo mniejszej liczby kierowników i pracowników. Dlatego też gospodarowanie zasobami ludzkimi jest procesem ciągłym, zmierzającym do zapewniania organizacji właściwych ludzi na właściwych stanowiskach, wtedy, kiedy będą potrzebni. Funkcja gospodarowania zasobami ludzkimi jest szczególnie ważna przy następującej obecnie tendencji do zmniejszania...

  Ocena /

  Autor /soalleysweree Dodano /18.09.2007 Znaków /2 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edukacja zdrowotna - co to jest zdrowie?

  Co to jest zdrowie? Modele zdrowia: -biomedyczny -socjomedyczny -socjoekologiczny -psychologiczny -patogenetyczna koncepcja zdrowia -salutogenetyczna koncepcja zdrowia Holistyczne ujęcie zdrowia wg Woynarskiej:-to nie tylko brak choroby i niepełnosprawności, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. W jego obrębie wyróżnia się następujące wymiary zdrowia: -zdrowie fizyczne-prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów -zdrowie psychiczne-a w jego obrębie: *zdrowie emocjonalne-zdolność do rozpoznawania uczuć, wyrażania ich w odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem, lękiem, depresją, agresją *zdrowie umysłowe-zdolność do logicnego, jasnego myślenia -zdrowie społeczne-zdolność do nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi -zdrowie...

  Ocena /

  Autor /soalleysweree Dodano /05.09.2007 Znaków /2 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sondaż diagnostyczny

  SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY 1. Rodzaje sondaży: ? diagnostyczny, ? ankietowy, ? na grupie reprezentatywnej. 2. Przedmiotem badań są losy jednostek ludzkich określonego rodzaju. 3. Badania sondażowe obejmują: ? wszelkiego typu zjawiska społeczne o znaczeniu istotnym dla wychowania, ? stany świadomości społecznej, ? opinie i poglądy zbiorowości, ? narastanie badanych zjawisk. Sondaż diagnostyczny Badania sondażowe opierają się niemal zawsze na badaniu specjalnej dobranej próby reprezentacyjnej z populacji generalnej. Badany musi dążyć do wybrania takiej grupy do badań, aby stanowiła ona możliwie najwierniejsze odbicie struktury wszystkich elementów i wszystkich cech badanej populacji. Np: Robiąc badanie nad alkoholizmem młodzieży należy wybrać odpowiednie proporcje młodzieży miejskiej i wiejskiej, dziewcząt i chłopców, młodzieży uczącej się i...

  Ocena /

  Autor /soalleysweree Dodano /08.08.2007 Znaków /1 510

  praca w formacie txt

Do góry