awatar

Profil użytkownika skmonia

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

88 prac, w tym:

 • 88tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /88 prac/

 • Ocena brak

  System Eures

  EURES (EURopean Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia), jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii. Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez: • międzynarodowe pośrednictwo pracy, • informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich oraz sytuacji na rynkach pracy tych krajów. EURES obejmuje 28 krajów: Austria, Belgia, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niderlandy, Norwegia, Portugalia, Polska...

  Ocena /

  Autor /skmonia Dodano /28.12.2007 Znaków /7 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masowe i zindywidualizowane metody promocji

  Firmy stosujące orientację marketingową mają do dyspozycji cztery narzędzia marketingowe : produkt, cenę, kanały dystrybucji oraz promocję, czyli : „ działania informacyjno – nakłaniające ”, które mają się przyczynić do wzrostu popytu na towary danego przedsiębiorstwa i zmniejszenia elastyczności tego popytu. Promocja to komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem lub komunikowanie się z nabywcami, czyli przekazywanie potencjalnym i rzeczywistym nabywcom odpowiednio opracowanych informacji, które różnymi kanałami informacyjnymi do nich docierają. Najbardziej powszechną i najbardziej widoczną formą promocji jest reklama, czyli wszelka płatna forma nieosobowego przedstawiania i popierania towarów przez określonego nadawcę ( określenie używane w Wielkiej Brytanii : To make uninterested people buy – doprowadzić nie zainteresowanych do kupna...

  Ocena /

  Autor /skmonia Dodano /20.12.2007 Znaków /4 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biznes pla firmy Ekologicznej, wywożącej śmieci

  1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa. Firma zostanie zarejestrowana 1 czerwca 2006 r jako spółka z ograniczoną odpowiedzialno-ścią dwóch właścicieli Rafała Mikołajczyka i Michała Rakowieckiego z zamiarem prowadze-nia działalności gospodarczej, czyli odbierania odpadów na terenach województwa lubuskie-go, na początek obejmie tereny podległe dwóm miastom, w trakcie rozwoju rozszerzy swój zasięg. Spółka uzyskała już zezwolenia na tę działalność, gdyż spełnia ustawowe warunki techniczno-proceduralne. Działalność prowadzona będzie w pełnym zakresie związanym z gospodarką odpadami. 2. Cele i działania: Realizacja naszych zadań będzie obejmowała: wywóz śmieci wywóz gruzu wywóz innych odpadów pobudowlanych utylizacja odpadów niebezpiecznych Planujemy obsługę: podmiotów gospodarczych z różnych branż i prowadzących...

  Ocena /

  Autor /skmonia Dodano /18.12.2007 Znaków /10 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing mix

  M A R K E T I N G M I X. „Marketing mix - kompozycja marketingowa. Są to zmienne elementy marketingu, ujęte w formie planu marketingu, które firma może świadomie i umiejętnie wykorzystywać dla zwiększenia popytu na swój produkt. Podstawowe elementy marketingu mix to: produkt, cena, promocja i dystrybucja (product, price, promotion, place), stąd inna nazwa dla marketingu mix – formuła 4P.”[1][1] MARKETING MIX RYNEK (SEGMENT CELOWY) Na produkt składa się całokształt spraw związanych z jego planowaniem i rozwojem, standaryzowaniem oraz ustalaniem asortymentu. W problematyce produktu mieści się m.in. znak fabryczny, jakość, gwarancje, zwrot produktu, opakowanie, cechy produktu, marka produktu. Zazwyczaj kluczowa rolę w marketingu odgrywa cena. Musi być ona dostatecznie atrakcyjna dla odbiorcy, aby się zdecydował na kupienie towaru, czy usługi...

  Ocena /

  Autor /skmonia Dodano /17.11.2007 Znaków /13 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCEDURA TWORZENIA I ELEMENTY PLANU MARKETINGOWEGO

  Marketing decyduje o prowadzeniu firmy na rynku. Jakość działań marketingowych, z uwzględnieniem kilku innych czynników określa stopień sukcesu lub porażki firmy. Istotnym elementem skutecznego marketingu jest znajomość upodobań, antypatii oraz oczekiwań potencjalnych klientów. Identyfikując te elementy możemy opracować strategię marketingu, która pozwoli rozwinąć i zaspokoić ich potrzeby. Kluczową częścią każdego planu biznesowego jest plan marketingowy, który funkcjonuje na dwóch poziomach: • Strategiczny plan marketingowy • Taktyczny plan marketingowy Plany marketingowe składają się z wielu części składowych. 1. Streszczenie dla kierownictwa – stanowi krótki przegląd proponowanego planu, przedstawiający kierownictwu jego zasadnicze założenia 2. Bieżąca sytuacja marketingowa – przedstawia podstawowe dane dotyczące...

  Ocena /

  Autor /skmonia Dodano /08.11.2007 Znaków /3 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analizy Marketingowe - teoria

  Medianą jest wartość leżąca w takiej samej odległości od początku, co i od końca szeregu, tzn. wartość, poniżej której znajduje się połowa obserwacji o wartościach od niej nie wyższych oraz powyżej której znajduje się połowa obserwacji o wartościach od niej nie niższych. Dominanta (inaczej wartość typowa, modalna, zwana również modą - z ang. mode) jest tą wartością w szeregu statystycznym, która występuje największą ilość razy, jest najliczniej reprezentowana w tymże szeregu. Odchylenie standardowe ma szereg własności, które powodują, że jest to miara bardzo przydatna w statystyce opisowej. Przede wszystkim jest ono wyrażone w tych samych jednostkach co wartości cechy, np. jeśli badamy wzrost ludzi w cm, to odchylenie standardowe również wyraża się w cm. Współczynnik zmienności - jest ilorazem bezwzględnej mary...

  Ocena /

  Autor /skmonia Dodano /16.10.2007 Znaków /4 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólne informacje z marketingu

  Strategie działania na rynku: 1. orientacja produkcyjna- konsument kupi taki produkt który będzie tani i łatwo dostępny. Nacisk w firmie jest położony na podniesienie wydajności pracy, dystrybucję i wady tej strategii. Firma nie przekazuje informacji o produkcie. Orientacja ta może znaleźć zastosowanie w gospodarce niedoboru gdy popyt jest większy od podaży i skierowany jest do tych, którzy kierują się ceną przy zakupie. 2. orientacja sprzedażowa- klient pozostawiony sam sobie może nie kupić wystarczającej liczby produktów, więc trzeba go do tego nakłonić. Nacisk położony na promocję oraz realizację określonej wielkości obrotów (na potrzeby sprzedawcy) 3. orientacja na rynek (na konsumenta)- firma najpierw rozpoznaje jakie potrzeby ma konsument a następnie dostarcza odpowiedni produkt w odpowiednim miejscu i czasie po odpowiedniej cenie, którą...

  Ocena /

  Autor /skmonia Dodano /15.10.2007 Znaków /25 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan marketingowy

  SPIS TREŚCI I. Streszczenie projektu przedsięwzięcia II. Charakterystyka firmy 1.Historia firmy 2.Ogólne cele i zasady działania firmy III. PLAN marketingowy 1.Streszczenie. 2.Analiza sytuacji wyjściowej 2.1. Rynek docelowy 2.2. Analiza otoczenia konkurencyjnego. 2.3. Źródła zakupu. 2.4. Charakterystyka makrootoczenia. 2.4.1. a) Otoczenie ekonomiczne. b) Otoczenie technologiczne. c) Otoczenie społeczne i demograficzne. d) Otoczenie polityczne. e) Otoczenie międzynarodowe 2.4.2. Analiza tendencji w otoczeniu. 2.4.3. Ocena siły przedsiębiorstwa i atrakcyjności rynku zbytu. 2.5 Analiza SWOT. 2.6. Rozwinięcie analizy SWOT. 2.7. Charakterystyka produktów. 3. Cele marketingowe. 4.Określenie strategii. 4.1. Strategia cenowa.. 4.2. Strategia produkcji. 5. Promocja. 6. Tworzenie komórki marketingowej. 7. Budżet 8. Wdrożenie i...

  Ocena /

  Autor /skmonia Dodano /22.09.2007 Znaków /38 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomika przedsiębiorstw

  1.NIEZBĘDNE DOKUMENTY I CZYNNOŚCI REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSOBY FIZYCZNEJ, SPÓŁEK OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH. 1.osoba fiz.-wpis do ewidencji gospodarczej. Pozostali KRS. 2.Rejestracja w Urzędzie statystycznym(regon) 3.Wyrobienie pieczątki firmowej 4.Założenie konta firmowego w banku 5.Rejestracja w Urzędzie Skarbowym 6.Ubezpieczenie – ZUS 7.Zgłoszenie w Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidzie. Dokumenty: dowód osobisty właściciela, zaświadczenie o wpisie do ewidencji, regon, nip, pieczatka, numer rachunku bankowego. 2.Wady i zalety działalności gospodarczej Spółka cywilna Zalety Łatwość założenia, proste procedury prowadzenia, Prostota złączenia pomysłów i zasobów kilku osób, Zaangażowanie wszystkich wspólników w sprawy spółki, Wady solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki, Zaangażowanie...

  Ocena /

  Autor /skmonia Dodano /01.09.2007 Znaków /36 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagraniczne supermarkety i hipermarkety w Polsce.

  Hipermarket (hiper- + ang. market "rynek, targ" z łaciny mercatus "jarmark, targowisko") duży sklep, często ze względu na rozmiary znajdujący się na obrzeżach miasta. Supermarket (amer.-ang.) ogromny, z dużą ilością różnego asortymentu sklep samoobsługowy; supersam; duża hala targowa. NAZWY HIPERMARKETÓW Pierwsze centrum handlowe -Market Square- powstało w USA w 1916 roku koło Chicago. W latach 60 powierzchnie marketów wzrosły do kilku tysięcy metrów kwadratowych. W 1968 roku Francuz Jacques Pictet jako pierwszy nazwał je hipermarketami. Pierwszy market w Europie - Super Bazar - powstał w we wrześniu 1961 roku pod Brukselą. Wśród wszystkich hipermarketów nie ma żadnego z wymówieniem nazwy, którego przeciętny Polak nie miałby kłopotów. Skąd pochodzą i co oznaczają te nazwy? Auchan - to fonetyczny zapis nazwy peryferyjnej...

  Ocena /

  Autor /skmonia Dodano /26.08.2007 Znaków /10 582

  praca w formacie txt

Do góry