awatar

Profil użytkownika SibAccurrycar

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

82 prac, w tym:

 • 82tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /82 prac/

 • Ocena brak

  Prawne formy działania administracji publicznej

  Podział organów administracji publicznej na kolegialne, jednoosobowe, centralne i terenowe. Oraz na organy o kompetencji ogólnej lub szczegółowej. Prawne formy działania administracji publicznej Administracja (zarząd, zarządzanie) jest pojęciem uważanym w dwojakim znaczeniu. Oznacza ona bądź jedną z podstawowych dziedzin działalności państwowej, polegającej na zarządzaniu, bądź ogół organów państwowych zajmujących się administrowaniem. (np. w Stanach Zjednoczonych administracją nazywa się cały aparat wykonawczy państwa z prezydentem na czele). Administracja ta ma tutaj pierwsze znaczenie. Przyjmuje się z reguły, że działalność państwowa koncentruje się na trzech podstawowych dziedzinach. Jedna z tych dziedzin to ustawodawstwo, druga to wymiar sprawiedliwości, a trzecia – administracja. Działalność ustawodawczą oraz wymiar...

  Ocena /

  Autor /SibAccurrycar Dodano /18.12.2007 Znaków /12 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych

  ROLA SĄDU NAJWYŻSZEGO W STANACH ZJEDNOCZONYCH FEDERACJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ OGÓLNA STRUKTURA WŁADZ SĄDOWYCH W USA Stany Zjednoczone Ameryki są federacją, w której skład wchodzi 50 stanów. Stany te są suwerennymi jednostkami politycznymi. Każdy ze stanów posiada swoje władze stanowe: głowę stanu – gubernatora, wybieranego w wyborach powszechnych na dwu lub czteroletnią kadencję, który sprawuje władzę wykonawczą; własną konstytucję, legislaturę, administrację centralną, policję, symbole, godło, odrębny system prawny i swój system sądownictwa. Na szczeblu ogólnokrajowym zwierzchnią władzę nad wszystkimi stanami sprawują władze federalne, w skład których wchodzi Kongres, prezydent i Sąd Najwyższy. Bardzo silną pozycję w Stanach Zjednoczonych zajmuje władza sądownicza. Czasami można odnieść wrażenie, że obywatele...

  Ocena /

  Autor /SibAccurrycar Dodano /18.11.2007 Znaków /15 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adwokat

  Zawód adwokata polega na tym, aby świadczyć pomoc prawną, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokat świadczy pomoc prawną osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym. Jednostką organizacyjną jest organ państwowy lub samorządowy, osobę prawną, organizacja społeczna lub polityczna oraz inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej. Swój zawód adwokat wykonuje w kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim oraz w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej, przy czym wspólnikami w spółkach cywilnej, jawnej i partnerskiej oraz komplementariuszami w spółce komandytowej mogą być wyłącznie adwokaci lub adwokaci i radcowie prawni. Adwokat nie może wykonywać zawodu: 1) gdy pozostaje w...

  Ocena /

  Autor /SibAccurrycar Dodano /18.11.2007 Znaków /15 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System ochrony prawnej UE

  SYSTEM OCHRONY PRAWNEJ UE 1) Hierarchia źródeł prawa UE W prawie wspólnotowym istnieje hierarchia źródeł prawa. Wiąże się ona z podziałem prawa na prawo pierwotne oraz prawo wtórne. Na szycie hierarchii źródeł prawa wspólnotowego znajdują się traktaty ustanawiające Wspólnoty. Wyższość traktatów nad pozostałym dorobkiem prawnym wynika z tego, że akty prawa wtórnego muszą znajdować oparcie w traktatach i właśnie na ich podstawie podlegają kontroli, co do swej legalności. Na czele hierarchii aktów prawnych Wspólnot Europejskich znajdują się traktaty założycielskie. Następny szczebel w systemie źródeł prawa wspólnotowego zajmują umowy międzynarodowe, które Wspólnota zawiera z państwami trzecimi (są one zawierane na podstawie kompetencji wspólnotowych i w trybie traktatowym). Zgodnie z art. 300 TWE akty organów Wspólnot muszą...

  Ocena /

  Autor /SibAccurrycar Dodano /15.11.2007 Znaków /3 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzja administracyjna. Zezwolenie na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

  Zezwolenie na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych. Podstawa prawna : Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst pierwotny Dz. U. z 1982r. Nr 35 poz. 230 , tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, zmiany Dz. U. Nr 167, poz. 1372 z 2003r. oraz Dz. U. Nr 80, poz. 719) Pozostałe podstawy : - ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002r. ze zmianami) - kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (tj. Dz. U. Nr 98,poz.1071 z 2000 roku ze zmianami) - Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 09.10.1997 r. Nr XXVIII/518/97 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4.5% do 18% i powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem...

  Ocena /

  Autor /SibAccurrycar Dodano /07.11.2007 Znaków /7 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normy techniczne i moralne

  Normy techniczne i moralne: NORMY TECHNICZNE: normy, które regulują stosunek człowieka do przyrody, procesu korzystania z maszyn i urządzeń itd. Chodzi tu o racjonalne wykorzystywanie na podstawie istniejącego poziomu wiedzy i techniki sił przyrody i narzędzi pracy. NORMA TECHNICZNA DAWNIEJ Należała do prywatnego przedsiębiorcy, instytutu naukowego; państwo i administracja jedynie w wyjątkowych sytuacjach takich jak np.kontrola narzędzi mierniczych oraz wag interesowały się tą problematyką. NORMY TECHNICZNE TERAZ Państwo: -) sankcjonuje w drodze przepisu prawnego istnienie oraz potrzebę przestrzegania norm technicznych -) samo włącza je do systemu obowiązującego prawa ADMINISTRACJA I NORMY TECHNICZNE Organy administracji , które same ustalają normy techniczne to np. Polski Komitet Normalizacyjny, który ustala Polskie Normy...

  Ocena /

  Autor /SibAccurrycar Dodano /02.11.2007 Znaków /3 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia maszyny do pisania

  ROZDZIAŁ I Dzieciństwo (1713 - 1868 - 1895) W roku 1448 Johannes Gutenberg wynalazł ruchomą czcionkę drukarską, jednakże dorobienie do niej odpowiedniego mechanizmu i zbudowanie maszyny piszącej zajęło ponad 250 lat, a produkcja seryjna zaczęła się po ponad 400 latach. Pierwsze patenty na maszynę do pisania wywodzą się z roku 1713 i należą do brytyjskiego inżyniera Henry Mili'ego. Niestety, nie zachowały się żadne rysunki ani opisy tego urządzenia. Pierwszą działającą maszynę do pisania skonstruował dopiero w roku 1808 Pellegrini Turri z miasta Reggio (Włochy). Maszyna Turri'ego wykorzystywała tłoki umieszczone pionowo nad kartką, na tłokach znajdowały się czcionki (23 litery alfabetu włoskiego i 4 znaki interpunkcyjne). Czcionki odbijały znaki na papierze przez papier węglowy, wynalazca wkrótce zastąpił go atramentem. Maszyna była...

  Ocena /

  Autor /SibAccurrycar Dodano /18.10.2007 Znaków /34 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo karne - wykład

  Prawo zajmuje się tym, aby określić, jakie zachowanie nie jest sprzeczne z prawem. - zabójstwo - przestępstwo - morderstwo - przestępstwo zgwałcenia Prawo karne: - materialne - procesowe – procedura karna – określa proces zachowania się - wojskowe - skarbowe Kryminologia – nauka o przestępstwach. Wiktymologia – nauka o ofierze przestępstwa Penitencjarystyka – nauka o karze pozbawienia wolności Prawo karne dzieli się na: 1. powszechne – dotyczy wielu dziedzin życia i wielu sprawców 2. specjalne – wyróżnia się na szczególną dziedziną sprawców albo dziedziną życia Żołnierz – osoba pełniąca czynną służbę wojskową. Postępowanie w sprawach nieletnich jest regulowane ustawą z 1982 r. Legalistyczno – humanitarny - Legalizm – zakaz określonego zachowania - Humanitaryzm – wyeliminowanie z prawa karnego...

  Ocena /

  Autor /SibAccurrycar Dodano /16.10.2007 Znaków /23 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona środowiska we WSAS - materiały na sciąge

  1)Jaka ustawa reguluje ochronę środowiska? Prawo ochrony środowiska z 27.04.2001 2)Kto sporządza mapy akustyczne? Starosta, co 5 lat 3) Formy ochrony przyrody: -park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, pomnik przyrody, użytek ekologiczny, obszar natura 2000 4) Charakterystyczne cechy środowiska: Wielowymiarowość środowiska, interdyscyplinarne traktowanie problemów, 5) Kto sporządza państwowy monitoring środowiska? Źródłem informacji o środowisku jest w szczególności monitoring środowiska. Badania monitoringowe przeprowadza się w sposób cykliczny, stosują ujednolicenia metody zbierana, gromadzenia i przetwarzania danych. Dostępne bazy danych prowadzą: wojewoda i starosta. Rolę koordynatorską państwowego monitoringu środowiska pełni Główny Inspektor Ochrony środowiska. 6) Które grunty można wywłaszczyć na cele nierolnicze? Grunty...

  Ocena /

  Autor /SibAccurrycar Dodano /24.09.2007 Znaków /2 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia administracji I wykład

  Którego pierwszym etapem była monarchia stanowa. Prawo ustrojowym wyrazem państwa publiczno prawnego była konstrukcja korony królestwa polskiego. Oznaczała ona po pierwsze; oddzielenie państwa od osoby monarchy ,traktowanie monarchy jako pierwszego urzędnika w państwie, oznaczała suwerenność państwa na zewnątrz przede wszystkim niezależność od cesarstwa i papiestwa. Obowiązek nałożony na monarchę do utrzymania niepodzielności państwa równocześnie obowiązek do przyłączenia do państwa tych ziem ,które uprzednio Polska utraciła. Konstrukcja ta oznaczała również przyznanie stanowi szlacheckiemu praw reprezentujących w przypadku braku monarchy. Monarcha stanowa patrząc przez pryzmat ustroju społecznego to taka forma państwa, której społeczeństwo zamknięte zostało w ramach wyodrębnionych stanów społecznych. Te stany zwykło się dzielić na...

  Ocena /

  Autor /SibAccurrycar Dodano /15.09.2007 Znaków /2 972

  praca w formacie txt

Do góry