awatar

Profil użytkownika Seweryn

Data rejestracji19 sierpnia 2011 Ostatnio online19 sierpnia 2011, 4:40

Statystyki

55 prac, w tym:

 • 55tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /55 prac/

 • Ocena brak

  Uchylenie decyzji z powodu niewykonania zlecenia

  Decyzja zawierać może zlecenie /dla strony/ dopełnienia pewnych czynności, od nich uzależniona jest ważność aktu administracyjnego, gdy strona nie dopełniła zlecenia, decyzja traci ważność. Gdy stwierdzi się bezprzedmiotowość /pytanie 100/ lub niedopełnienie zlecenia to decyzja wygasa w oparciu o...

  Ocena /

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzwyczajny tryb uchylania lub zmiany decyzji ostatecznej (art. 161 kpa)

  Powodują to względy ogólnospołeczne zaistniałe w nadzwyczajnych okolicznościach, dokonywać tego mogą tylko niektóre organy administracji publicznej. Uchylenie lub zmiana decyzji następuje za odszkodowaniem i określane jest jako wywłaszczenie prawa np. minister; wojewoda może uchylić; zmienić decyzję...

  Ocena /

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roszczenia odszkodowawcze w związku z nieważnością decyzji

  W przypadku kiedy strona poniosła szkodę na skutek wydania nieważnej decyzji przysługuje jej roszczenie do organu, który wydał decyzję, jeżeli winny jest nie organ a strona biorąca udział w postępowaniu, do tej strony. O odszkodowaniu od organu administracji orzeka organ, który wydał decyzję o...

  Ocena /

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzeczenia wydawane w sprawienie ważności decyzji

  Organem właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji jest organ wyższego stopnia, a w przypadku decyzji wydanych przez Ministra i Samorządowe Kolegium Odwoławcze, ten organ. Orzeczenie jest wydawane w formie decyzji pozytywnej, bądź odmownej.

  Ocena /

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wszczęcie postępowania w sprawie nieważności decyzji

  Wszczęcie postępowania w sprawie nieważności decyzji następuje z urzędu, na wniosek strony oraz sprzeciwu prokuratora. Z powodu 4 przyczyn tzn.: kiedy decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości, została skierowana do niewłaściwego adresata, była rozstrzygnięta inną decyzją...

  Ocena /

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny nieważności decyzji

  Przyczynami stwierdzenia nieważności decyzji są:

  Decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości

  Decyzja została wydana bez podstawy prawnej bądź z rażącym naruszeniem prawa.

  Decyzja dotyczy sprawy rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną

  Decyzja nie została...

  Ocena /

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwołanie a zażalenie

  Zażalenie jest zwyczajnym, samoistnym oraz formalnym środkiem prawnym, który przysługuje na niektóre postanowienia. Zażalenie przysługuje na postanowienie kiedy kodeks tak stanowi.

  Odwołanie można złożyć w celu zaskarżenia każdej decyzji nie ostatecznej. Podmiotem uprawnionym na złożenie zażalenia...

  Ocena /

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zażalenie na postanowienie

  Zwyczajny, samoistny i formalny środek prawny, przysługuje tylko na niektóre postanowienia np. na postanowienia enumeratywne zawarte w kodeksie. Zażalenie przysługuje na postanowienie organu I instancji jak i II, podmiot uprawniony do wniesienia to strona, czasem świadek, biegły, ale tylko gdy dotyczy to ich...

  Ocena /

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

  Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy może złożyć strona w przypadku kiedy decyzję wydał minister lub samorządowe kolegium odwoławcze. Jest to odpowiednik odwołania w przypadku wydania decyzji przez inny organ administracyjny. Wyjątkiem jest decyzja wydana przez ministra spraw wewnętrznych i...

  Ocena /

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzeczenia organu odwoławczego

  Organ II instancji może wydać decyzję, w której: utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję, albo uchyla zaskarżoną decyzję w całości lub w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy, albo umarza postępowanie odwoławcze.

  Ocena /

  Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011 Znaków /243

  praca w formacie txt

Do góry