awatar

Profil użytkownika Seller002

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

94 prac, w tym:

 • 94tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /94 prac/

 • Ocena brak

  System polityczny

  Składa się z 3 elementów: a) normy polityczne – zalicza się do nich normy, które regulują życie polityczne, które są uznawane w życiu politycznym, dotyczą życia politycznego. Do norm politycznych zaliczamy część norm ustanowionych przez państwo, które dotyczą życia politycznego. Normą polityczną nie jest np.: prawo o ruchu drogowym. Normą polityczną jest np.: prawo wyborcze; normy, którymi kierują się organizacje i instytucje polityczne, statuty partii, regulaminy wyłaniania kandydatów na posłów, regulamin obrad parlamentu, normy prawa zwyczajowego, jeżeli dotyczą życia politycznego b) instytucje i organizacje polityczne – mają charakter polityczny, funkcjonują w politycznej sferze życia społecznego - organizują społeczeństwo do udziału w takim życiu; za ich pośrednictwem społeczeństwo może uczestniczyć w życiu politycznym...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /26.08.2006 Znaków /7 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słownik pojęć UE

  Słowniczek z zakresu Polityki Strukturalnej Acquis communautaire – (Dorobek prawny WE) – całokształt dorobku prawnego WE, na który składają się wszelkie postanowienia traktatowe oraz prawo wtórne, stanowione przez właściwe instytucje Unii Europejskiej. Prawo wtórne tworzą rozporządzenia zawierające normy o charakterze ogólnym, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie oraz inne akty organów UE, a także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnoty Europejskie. Prawo traktatowe ma charakter prawa międzynarodowego publicznego i wszelkie inne akty prawa wspólnotowego muszą być z nimi zgodne, w przeciwnym razie prawo wtórne jest nieważne. W skład dorobku prawnego Wspólnoty wchodzą także umowy międzynarodowe zawarte pomiędzy państwami członkowskimi UE a innymi podmiotami prawa międzynarodowego. Analiza SWOT – (SWOT analysis) – metoda...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /19.08.2006 Znaków /9 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia Wybranych Doktryn Politycznych (HWDP)

  DOKTRYNY POLITYCZNE ? KOLOS oprac. Miłosz Klemens Św Augustyn: predyscynacja ? każdy jest od razu skazany albo na potępienie albo na zba., ale wie o tym tylko kościół państwo ziemskie (czyściec) i boskie (niewidzialne i sprawiedliwe) władza od Boga ? trza być posłusznym nawet gdy despotyczna (kara za grzechy), ale zgodna z prawem prawo: wieczne (wola boga), naturalne (boskie zas. moral.znane ludziom), stanow., przepisy niezgodne praca ? obowiązek, rzetelnei i sumiennie niewolnictwo ? niezgodne z prawem bożym i naturalnym. Wszyscy równi własność: święta, oparta na uczciwej pracy Św Tomasz: człowiek ? istota społeczna społeczeństwo ? hierarchiczne (federałowie-kapłani, mieszczaństwo, chłopi). Dobre gdy sprawiedliwe władza: forma rządów ? um. między rządzonymi i rządzącymi,sprawiedl.władca,obalić tak?zabić nie państwo: dbałość o obywateli...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /17.07.2006 Znaków /3 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele ustroju a administracji publicznej- wybrane kraje

  AUSTRIA 1. ILE JEST KRAJÓW ZWIĄZKOWYCH W AUSTRII – 9 2. ILE MIAST WYDZIELONYCH O WŁASNYM STATUSIE-15 3. JAK NAZYWA SIĘ NAJWIĘKSZY KRAJ/LAND/ REPUBLIKI- DOLNA AUSTRIA 4. KTÓRY Z LANDÓW JEST NAJMNIEJSZY- VORARLBERG 5. JAK NAZYWAMY SYSTEM POLITYCZNY W AUSTRII- DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA ZWIĄZKOWA 6. NA ILE LAT WYBIERANA JEST GŁOWA PAŃSTWA- 6 LAT 7. JAK WYBIERANY JEST PREZYDENT- W GLOSOWANIU POWSZECHNYM 8. JAK NAZYWA SIĘ IZBA WYŻSZA- RADA ZWIĄZKU- BUNDESRAT 9. ILU DEPUTOWANYCH WCHODZI W SKŁAD RADY ZWIĄZKU- 64 10. JAK NAZYWA SIĘ IZBA NIŻSZA- RADA NARODOWA- NATIONALRAT 11. ILU DEPUTOWANYCH LICZY RADA NARODOWA- 183 12. KTÓRE PARTIE ODGRYWAJĄ KLUCZOWE ZNACZENIE- SOCJALDEMOKRATYCZNA, LUDOWA, REPUBLIKAŃSKA, FORUM LIBERALNE, ZIELONI 13. KTO SPRAWUJE WŁADZĘ WYKONAWCZĄ- RZĄD 14. JAK NAZYWA SIĘ FUNKCJA SZEFA RZĄDU- KANCLERZ 15. ILE JEST RESORTOWYCH...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /12.06.2006 Znaków /3 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwestia Polska w czasie I wojny światowej

  KWESTIA POLSKA W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ Pierwsze dziesięciolecie XX w. Przybliżyło możliwość wybuchu wojny w Europie. Polskie stronnictwa polityczne stanęły przed koniecznością wypracowania programów, które odpowiadałyby nowej sytuacji i objęły wszystkie trzy zabory. Państwa zaborcze po raz pierwszy od stu lat były bowiem skłócone i związały się z przeciwstawnymi blokami politycznymi: Rosja przystąpiła do ententy przeciwko Niemcom i Austro ? Węgrom. Polacy musieli się zdecydować, którego z zaborców poprzeć przeciwko drugiemu. Wytworzyły się w tej sprawie różne orientacje. Orientacja prorosyjska ? antyniemiecka -Stronnictwo Narodowo -Demokratyczne Koncepcja ta narodziła się w środowisku Ligii Narodowej i endecji, a jej autorem był główny teoretyk stronnictwa ? Roman Dmowski. Uważał on, że największe zagrożenie dla Polaków i...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /04.06.2006 Znaków /2 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Priorytet polskiej polityki zagranicznej w najbliższej dekadzie

  „Dosyć: nadchodzi czas, kiedy polityka nabierze innego znaczenia.” F. Nietzsche "Wola mocy", ustęp 960 W obecnej dekadzie stosunki międzynarodowe nabrały zupełnie nowego, ponadnarodowego wymiaru. Wiele państw poza swoją polityką i racją stanu prowadzi aktywną politykę regionalną i ponadnarodową. Do tego typu działań z pewnością w dużej mierze doprowadziła stale postępująca, nie zatrzymana, powszechnie występująca, obecna w każdej dziedzinie globalizacja współczesnego świata. Wyżej wymieniony proces radykalnie zmienia funkcjonowanie wielu istniejących już instytucji ponadnarodowych i ponadpaństwowych, których znaczenie stopniowo wzrasta w kształtowaniu sytuacji międzynarodowej na całym świecie. W dobie globalizacji to właśnie organizacje międzynarodowe stają się podmiotami mającymi kluczowe znaczenie w kształtowaniu...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /27.05.2006 Znaków /11 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andrzej Lubbe-"Imperium europejskie" - ekspansja Europy a powstanie gospodarki swiatowej. Moje wrażenia po lekturze

  W książce „IMPERIUM EUROPEJSKIE? Ekspansja Europy a powstanie gospodarki światowej” Andrzej Lubbe stara się czytelnikowi pokazać, w jakim stopniu ekspansja Europy przyczyniła się do jej rozwoju gospodarczego oraz do ukształtowania międzynarodowego podziału pracy. Punktem wyjściowym rozważań jest koniec wieku XV. Uwaga autora koncentruje się na uwarunkowaniach rozwoju gospodarczego Europy i sprecyzowaniu stwierdzenia na ile Europa skorzystała z ekspansji. Problem natomiast określenia zysków lub strat regionów pozaeuropejskich, zarówno w sferze politycznej, jak i gospodarczej zdaje się autora już mniej zajmować. Obraz światowego rynku, a zatem światowej ekonomii będący skutkiem przede wszystkim, jak już powiedziano, ekspansji Europy, został w ostatnich dziesięcioleciach „uzupełniony” – także wpływem Stanów Zjednoczonych Ameryki. W...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /25.04.2006 Znaków /8 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne organy ONZ działające na rzecz utrzymania pokoju

  Do omawianych w niniejszym referacie organów Organizacji Narodów Zjednoczo-nych zaliczymy Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa. Oczywiście poza wymienio-nymi organami, Organizacja Narodów Zjednoczonych powołała wiele organów pomocni-czych, instytucji, agend, komisji regionalnych i funkcjonalnych. Zgromadzenie Ogólne jest organem plenarnym i składa się z wszystkich członków or-ganizacji, reprezentowanych przez swoich delegatów (do pięciu), którym towarzyszą zastęp-cy, doradcy i eksperci. Na czele delegacji stoją zazwyczaj ministrowie lub wiceministrowie spraw zagranicznych. Ponadto wykształciła się praktyka, że w każdej sesji Zgromadzenia Ogólnego bierze udział przez kilka dni kilkunastu, lub nawet kilkudziesięciu szefów państw i rządów lub ich zastępców, którzy wygłaszają przemówienia na posiedzeniu plenarnym . Zgromadzenie Ogólne...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /24.04.2006 Znaków /15 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia doktry politycznych

  Cechy demokracji ateńskiej: -idea wolności(wolność słowa) -równość praw- realizowana poprzez rowne traktowanie przed sadem, przede podatkowym, rownosc w dostępie do stanowisk, elity rządzące otrzymywaly pensje jako czynnik antykorupcyjny -praworzadność-dobrowolne podpozadkowanie się prawom, obywatele są tworcami prawa, wiec musza go przestrzegac Platon Wg niego wszysy którzy niosa nowe idee staja się samotni, marzyl o swiecie którym rzadzi mądrość, krytykowal wolnośc która dazy do swawoli, koncepcja wolności powinna być zgodna z prawem Platon krytykowal demokracje, nie uważał jej za doskonałość arg ontologiczny (o bycie) odnosi się do samego bytu(natury) demokracji,pojawia się mechanizm mnogości ustrojow, każdy jest panem siebie, ustroj ten prowadzi do destrukcji autorytetetow, co znow prowadzi do niszczenia utroju. Ponadto demokracja nie...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /22.04.2006 Znaków /25 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wyborczy i prtie polityczne Republiki Węgierskiej

  Węgierski system wyborczy Na podstawie ustawy nr XXXIV/1989 system wyborczy Węgier jest systemem mieszanym - łączącym elementy proporcjonalne i większościowe. Jednoizbowy parlament Zgromadzenie Narodowe Republiki Węgierskiej liczące 386 posłów. 152 mandaty rozdzielane są systemem proporcjonalnym z użyciem systemu Hagenbacha-Bischoffa na podstawie wyników głosowania na: - regionalne listy wyborcze w 20 okręgach (19 komitatów (żupach)+stolica), - ogólnokrajowe listy wyborcze – przejmowanie głosów oddanych na partie które nie przekroczyły klauzuli zaporowej. Kolejnych 176 posłów wybieranych jest w jednomandatowych okręgach na podstawie systemu większości absolutnej. Kandydat może zdobyć mandat w I turze gdy zdobędzie ponad 50% głosów przy frekwencji wyższej niż 50%. Druga tura ma miejsce gdy: - żaden z kandydatów nie zdobędzie 50%...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /12.04.2006 Znaków /9 858

  praca w formacie txt

Do góry