awatar

Profil użytkownika Seller002

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

94 prac, w tym:

 • 94tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /94 prac/

 • Ocena brak

  Uczestniczy stosunków międzynarodowych

  UCZESTNICY STOSUNKÓW MIĘDZYNOARODOWYCH: *Państwa, *Narody=jest to wielka grupa społeczna, która związana jest wspólnotą losów historycznych, kultury, języka, terytorium i życia ekonomicznego. Wyrazem tej wspólnoty jest świadomość narodowa, poczucie własnej odrębności w stosunku do innych narodów, dążenie do podniesienia prestiżu narodowego jak również działanie mające na celu `` tworzenie i umacnianie własnego państwa narody mogą stać się uczestnikami stos. międz. Pod warunkiem ,że dysponują swoja organizacją np. Organizacja Wyzwolenia Palestyny narody mogą: -nawiązywać i utrzymywać stos. z innymi uczestnikami -zawiązać traktaty międzynarodowe -uczestniczyć w pracach organizacji międzyn. -wchodzić w skład różnych związków państw ( ale nie na zasadach pełnego członkostwa ) *oranizacje międzynarodowe: Rządowe...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /11.08.2007 Znaków /1 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przykłady różnych interpretacji (Df. Pojęcia polityka).

  Polis (polityka) – miasto, państwo (z jęz. Greckiego) - sztuka rządzenia państwem - branie udziału w sprawach państwa Pojęcie policy, czyli polityki jako sfery aktywności podmiotów politycznych, wydaje się nadrzędne. Tymczasem politics, która jest „zarazem aktywnością, jak i badaniem owej aktywności” (the study of that acivity). Pojmuje się tedy jako realizację „polityki celowości”, przy tym co ważne – niekoniecznie na poziomie „narodowego państwa”. Z kolei polity to a politically organised socjety, regardless of its from of government, czyli: zbiorowość polityczna. Żaden inny język nie zna – jako się rzekło – takiego wyróżnienia. Aby wyjaśnić jego sens we współczesnych językach anglosaskich – trzeba by sięgnąć do historii (semantyki historycznej), albo spróbować przełożyć angielskie terminy na inne języki, na...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /19.07.2007 Znaków /9 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa Dreyfusa a syjonizm Teodora Herzla

  Alfred Dreyfus (1859 - 1935) był francuskim oficerem, Kapitanem Sztabu Generalnego, Alzatczykiem, z pochodzenia Żydem. Początek oskarżeniu dał dokument z ambasady niemieckiej, dostarczony przez oficera wywiadu, komendanta Henry’ego. Henry uzyskał ten dokument przez Marie Bastian, sprzątaczkę pracującą w ambasadzie, dostarczającą regularnie wywiadowi dokumenty wydobyte z koszy na śmieci. Komendant Henry poinformował o tym dokumencie swego zwierzchnika, Sandherra, a także ministra wojny, generała Merciera. Ten z kolei dał o tym znać prezydentowi Casimirowi Perierowi oraz premierowi Charlesowi Dupuy. Od samego początku sprawa zyskała wagę państwową. Przeprowadzono śledztwo wśród oficerów artylerii. Pułkownik Fabre i jego adiutant- stali czytelnicy antysemickiej gazety La Libre Parole – stwierdzili, iż charakter pisma jednoznacznie wskazuje na...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /14.07.2007 Znaków /14 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Feminizm

  Czy nasza przyszłość będzie zależała od płci pięknej? Czy kobiety będą rządzić światem? Coraz częściej zdarza mi się usłyszeć komentarze, że przyszłość to my drogie panie, w końcu sama jestem kobietą. Czy mogę przeanalizować zjawisko fem. jako metodę badawczą? Rola kobiety wczoraj i dziś jest doskonale wszystkim znana. Podobnie jest z fem., jego nurtami. Gdyby tak zebrać wszystkie rodzaje fem.i wszystkie je przeanalizować to z pewnością doszła bym do wniosku, że jestem fem.ale jaką, do której fali, nurtu mi najbliżej? Mężczyźni traktują fem ze sporym dystansem, powątpiewaniem i czasami nawet z kpiną. Jednak coraz częściej jesteśmy świadkami zmian jakie zachodzą np. w rządzie, gdzie jest coraz to większe grono kobiet, które podejmują decyzję coraz to ważniejsze. Co więcej okazuje się, że kobiety radzą sobie często lepiej...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /05.07.2007 Znaków /2 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działania Wymiaru Północnego Unii Europejskiej

  Wymiar Północny jest inicjatywą Unii Europejskiej zajmującą się kształtowaniem polityki wobec Europy Północnej, która obejmującej Islandię, Norwegię, region Morza Bałtyckiego oraz północno-europejskie obszary Rosji. Poza państwami wymienionymi wyżej, zakładano również możliwość współpracy z USA i Kanadą. Wymiar Północny został zainicjowany w 1997 gdzie we wrześniu na konferencji Rady Regionu Morza Barentsa w Rovaniemi premier Finlandii Paavo Lipponen przedstawił propozycję ustanowienia Wymiaru Północnego Unii Europejskiej. Inicjatywa ta miała stanowić integralną część stosunków zewnętrznych UE, a także opierać się na istniejących w tej części Europy strukturach współpracy i wykorzystywać przeznaczone dla tego obszaru fundusze pomocowe, bez potrzeby tworzenia nowych instytucji. W grudniu 1997 r. Finlandia przedłożyła projekt...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /02.07.2007 Znaków /12 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje Polityczne RP

  INSTYTUCJE POLITYCZNE RP Literatura obowiązkowa: W. Skrzydło ?POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE? Lublin 2003 B. Banaszak ?PRAWO KONSTYTUCYJNE? Warszawa 2002 Zagadnienia egzaminacyjne: 1 Pojęcie systemu politycznego i ustroju politycznego. 2 Typ i forma państwa. 3 Krajowa Rada Narodowa (KRN) i jej organy. 4 Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN) i Rząd Tymczasowy. 5 Sejm Ustawodawczy. 6 Urząd Prezydenta KRN i Prezydenta RP do 1952 roku. 7 Rada Państwa. 8 Konstytucja PRL z 22 lipca 1952 roku. 9 Zasady ustroju politycznego PRL. 10 Zmiany dokonywane w Konstytucji PRL. 11 Tryb przygotowania i uchwalania Konstytucji RP. 12 System źródeł prawa w Konstytucji RP ? źródła prawa konstytucyjnego. 13 Główne założenia Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku. 14 Zasady ustroju politycznego RP. 15 Zasada demokratycznego państwa prawa. 16 Geneza kształtowania demokratycznego systemu...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /22.06.2007 Znaków /2 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd

  Notatki z wykładów dr Solarza Uniwersytet wroclawski- politologia Samorzad terytorialny : Niemcy, Austria ,Szwajcaria.Hiszpania NIEMCY Państwo federalne od XVIII w. istnieje podział kompetencji między władzą federalną ,a lokalną. Podział ten jest przedmiotem ustaleń konstytucji . Ustrój gminy determinowany jest przez jej wielkość. Istnieje podział na gminy wiejskie i miejskie. Gmina jest jak najbardziej samodzielna ,jest korporacja terytorialną mieszkańców ,opiera swoją autonomię na: *autonomi terytorialnej i administracyjnej , która przejawia się w możliwości sprawowania władzy na danym terytorium, *władztwo organizacyjne- swoboda organizowania wewnątrz gminy w zakresie pozaregulacjami ustawowymi, *prawo stanowienia przepisów prawa miejscowego ,budżetu ,podatków lokalnych , statutu gminy, *autonomi w zakresie stosunków pracy z...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /22.06.2007 Znaków /13 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza współpracy regionalnej w Europie

  Geneza współpracy regionalnej w Europie. Podstawy prawne i główne instytucje współpracy transgranicznej w Europie Zachodniej. GENEZA WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ W EUROPIE Regionalizm jest zjawiskiem powstałym wskutek obrony przed centralizacją życia społeczno-politycznego, a także ochrony własnej tożsamości i świadomości narodowej. Kolebką współczesnego regionalizmu była dziewiętnastowieczna Francja. Pierwszym teoretykiem zagadnień regionalnych był Frederic Le Play (1806-1822); jego prace kontynuował Henri de Tourville oraz Vidal de la Blanche. Problem zależności różnych terytoriów już od dawna budził zainteresowanie; od starożytności istniał podział na metropolie i prowincję. Kryzys absolutyzmu w XVII wieku dał początek ruchom regionalistycznym; zwrócono uwagę na stosunek do władzy centralnej, zakres uprawnień poszczególnych jednostek...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /01.06.2007 Znaków /24 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja a państwo

  Globalizacja jest wszystkim co się wspócześnie dzieje, jest przeciwieństwem izolacji poszczególnych części świata. Mówimy, ze kraj się globalizuje gdy zanikają bądź zminiejszaja się bariery w kontaktach między jego mieszkańcami, a ludźmi z innych krajów. Gdy coraz intensywniejsza jest ich migracja oraz przepływy towarów, usług (rozwija się handel międzynarodowy) i kapitału, co wszystko razem oznacza rozwój rynków finansowych. Ogromnego znaczenia i rozwoju nabrał także przepływ informacji. Globalizacja nie jest zjawiskiem współczesnym, jednak obecnie przybiera nowsze formy. W rozumieniu społeczeństwa globalizacja wytwarza i utrwala nierówności wśród państw oraz jest zjawiskiem negatywnym. Jednak aby to stwierdzić trzeba przeanalizować jakie są zalety a także jakie wady przynosi ze soba globalizacja i czy da się pogodzic to nieuniknione...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /28.05.2007 Znaków /2 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizja kapitalizmu ludowego Berle’a

  Adolf August Berle urodził się w Bostonie w roku 1895. Był synem pastora i córki znanego profesora G.F. Wrighta. Od najmłodszych lat otrzymywał dosyć dobre wykształcenie, co zaowocowało otrzymaniem w wieku lat 21 dyplomu magistra prawa w Wyższej Szkole Prawa na uniwersytecie Harvard w Bostonie. Po ukończeniu tej szkoły i po krótkiej praktyce uczestniczył w negocjacjach pokojowych w Europie po zakończeniu pierwszej wojny światowej jako członek delegacji USA. Adolf dosyć często w późniejszym okresie swojej kariery również uczestniczył w pracach związanych z dyplomacją międzynarodową swojego kraju. Po powrocie z Paryża gdzie spotkał się na konferencji wersalskiej z M. Keynsem znanym brytyjskim ekonomistą , który wywarł olbrzymi wpływ na późniejsze życie zawodowe i osobiste Berla , zajął się praktyką adwokacką. W wieku lat 32 po praktyce...

  Ocena /

  Autor /Seller002 Dodano /25.05.2007 Znaków /25 592

  praca w formacie txt

Do góry