awatar

Profil użytkownika sarmSaurb

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

99 prac, w tym:

 • 99tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /99 prac/

 • Ocena brak

  Podstawy metodyki opiekuńczo-wychowawczej

  1.Pojęcie metodyki- Metodyka pracy opiekuńczo ? wychowawczej zajmuje się analizowaniem procesu opiekuńczo ? wychowawczego i jego organizacją, formułuje metody i techniki niezbędne do realizacji założonych celów i zadań. Metodyka bowiem nie jest samodzielną dyscypliną naukową ale szczególnym działem teorii wychowania. Metodyka wychowania to zbiór dyrektyw określających sposoby prawidłowego wykonywania czynności wychowawczych 2.Rodzaje metodyki-Można wyodrębnić 3 rodzaje metodyk: 1. ze względu na rodzaj instytucji np. metodyka wychowania w domu dziecka, internacie, szkole, świetlicy; 2. ze względu na pełnione przez wychowawcę funkcję, np. metodyka pracy wychowawcy klasowego, opiekuna grupy wychowawczej w domu dziecka, kierownika zajęć poza lekcyjnych; 3. ze względu na cele, które chce się osiągnąć przez określone działania wychowawcze, np...

  Ocena /

  Autor /sarmSaurb Dodano /24.12.2007 Znaków /2 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoanaliza Freuda i jej ewolucja

  Psychoanaliza, choć powstała ponad sto lat temu, wniosła tak wiele do rozwoju i stanu obecnej psychologii, że nie sposób podważyć jej wartość teoretyczną i użyteczność praktyczną. Jest to nie tylko potężny system teoretyczny, konceptualizujący osobowość człowieka, ale także szkoła interpretacji zaburzeń, metoda leczenia i metoda badawcza. Skonstruowana przez Freuda, składała się z czterech podstawowych założeń: - o doniosłości procesów nieświadomych - o konfliktach i obronach - o kompleksie Edypa - oraz o centralnej w rozwoju osobowości roli dwóch popędów: seksualnego i agresywnego. Analizując ewolucję tego paradygmatu można zauważyć, że obecnie reprezentujące psychoanalizę podejście psychodynamiczne akcentuje dwa pierwsze założenia, lecz nie dwa ostatnie. Ponadto, współczesne koncepcje wywodzące się z koncepcji Freuda...

  Ocena /

  Autor /sarmSaurb Dodano /21.12.2007 Znaków /3 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie. Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania.

  Współdziałanie nauczycieli i rodziców jest jednym z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania szkoły i rodziny. Warunkuje prawidłowy rozwój dziecka. To współdziałanie ma szczególny charakter. Obejmuje ono – przynajmniej, w fazie wstępnej obce sobie osoby. Skutecznie współdziałają Te osoby, które znają się i są przekonane o sensowności wspólnie pokonywanych działań. Współpraca między domem a szkołą to rozszerzanie wpływów wychowawczych nauczycieli i rodziców. Celem tego referatu jest przedstawienie, wskazanie form pomocy świadczonej sobie przez szkołę i rodzinę. Pytania 1. Jakie są cele współdziałania nauczycieli i rodziców? 2. Jakie są zasady współdziałania nauczycieli i rodziców? 3. Czy rozmowa jest skuteczna wobec prawidłowego współdziałania nauczycieli i rodziców? Jakie są jej rodzaje? 4. Jakie są...

  Ocena /

  Autor /sarmSaurb Dodano /19.12.2007 Znaków /2 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele poznania naukowego, Rodzaje twierdzeń

  Cele poznania naukowego Celem badań społecznych jest badanie zarówno materialnych (rozmaite zbiorowości społeczne) jak i idealnych (idee, przesądy, wierzenia) wytworów życia społecznego. W kategoriach bardziej uniwersalnych można powiedzieć, iż badania społeczne służą m.in. rzetelnemu gromadzeniu faktów pozwalających na udzielenie odpowiedzi na nurtujące badaczy pytania. Celem każdej nauki jest gromadzenie i systematyzacja wiedzy pewnej (należycie uzasadnionej) o rzeczywistości. Nauka to innymi słowy teoria (lub zespół teorii) wyjaśniająca rzeczywistość lub jakiś jej fragment. poznanie naukowe służy następującym celom: formułowaniu hipotez, twierdzeń oraz praw naukowych, a także konstruowaniu modeli oraz budowaniu teorii wyjaśniających rzeczywistość. celem badań jest udzielenie odpowiedzi na pytania, które były punktem wyjścia badań...

  Ocena /

  Autor /sarmSaurb Dodano /09.12.2007 Znaków /3 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśl pedagogiczna Grzegorza Piramowicza

  Myśl pedagogiczna Grzegorza Piramowicza Komisarze Komisji Edukacji Narodowej mieli świadomość, że reforma szkolna i kierowanie nowo ustanowionym urzędem szkolnym wymaga współudziału fachowej kadry pedagogicznej, specjalistów od spraw organizacji szkolnictwa, kształcenia nauczycieli, programów, metod nauczania, pomocy szkolnych, a przede wszystkim autorów nowoczesnych podręczników szkolnych. Po dyskusjach dla spełnienia pilnego zadania „ułożenia egzaminowania i wydawania dla szkół ksiąg elementarnych” powołano w dniu 7 marca 1775r osobny organ- Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych. Towarzystwo było instytucją autonomiczną, działało na podstawie własnego statutu, pod stałym przewodnictwem członka Komisji Edukacji Narodowej, inicjatora Towarzystwa- Ignacego Potockiego. Na stanowisko sekretarza powołano eks-jezuitę Grzegorza Piramowicza. W latach...

  Ocena /

  Autor /sarmSaurb Dodano /05.12.2007 Znaków /4 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie w Starożytnym Rzymie

  Wychowanie rozumiane jest zwykle jako proces, swoisty rodzaj oddziaływań wychowawczych starszego pokolenia na młodsze lub jako wynik lub produkt tego rodzaju oddziaływań. Wychowanie może jednak dotyczyć nie tylko młodszego pokolenia , proces wychowania obejmuje także ludzi dorosłych. Każdy człowiek podlega rozwojowi przez całe życie. Mówimy wtedy o wychowaniu „całożyciowym”. Realizuje się ono poprzez kontakty międzyludzkie- wszyscy potrzebujemy kogoś, kto mógłby wesprzeć nas w trudnych chwilach, z kim możemy podzielić się z odczuciami i swoimi problemami. Ludzie oddziaływuja w ten sposób jedni na drugich. Wychowanie i szkolnictwo w Rzymie przechodziło zmiany i rozwój wraz okresami, jakie przechodził: 753 r. p.n.e. - Okres królewski, rodowy (ideał dobrego rolnika) 509 r. p.n.e. - Okres republiki (ideał gospodarza wiejskiego) 31r. p.n.e. -...

  Ocena /

  Autor /sarmSaurb Dodano /20.11.2007 Znaków /2 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie szkolne ucznia a klimat i środowisko klasowe.

  Mówiąc o środowisku ucznia, najczęściej mamy na myśli środowisko społeczne, określane jako zespół warunków i czynników osobowych i materialnych, powstających w wyniku współdziałania ludzi odgrywających główną rolę w kształtowaniu się osobowości społecznej jednostki. Oprócz środowiska społecznego wyróżniamy środowisko geograficzne jako otoczenie fizyczne i organiczne, w jakim żyje dane społeczeństwo i w jakim wzrasta rozwijająca się jednostka. Wśród środowisk wyodrębnia się również środowisko biologiczne jako ogół czynników mających bezpośrednie znaczenie dla życia i rozwoju organizmu. Chociaż każde z wymienionych środowisk wpływa na rozwój jednostki ludzkiej, zajmiemy się tu tylko tym, w którym kształtują się więzi międzyosobnicze wynikające ze współżycia ludzi między sobą, a więc środowiskiem...

  Ocena /

  Autor /sarmSaurb Dodano /19.11.2007 Znaków /23 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauczyciel i wychowanie estetyczne. Praca na podstawie książki Ireny Wojnar.

  Na temat wychowania estetycznego można pisać w sposób bardzo rozaity. Samo pojęcie oznacza wychowanie wyrażające się w postaci przedmiotów artystycznych, dawniej rysunków i śpiewu, obecnie wychowania plastycznego i muzycznego. Problem wychowania estetycznego można rozumieć także w stosunku do postawy nauczycieli, ich stylu życia, kultury osobistej, sprawności wykonywanej pracy, niekoniecznie o charakterze artystycznym. Intencją książki I.Wojnar jest właśnie owa dwoistość ujęcia tematu. Mówiąc o wychowaniu przez sztukę mam na myśli przede wszystkim kształtowanie ludzi poprzez różnorodne kontakty z dziełami sztuki stworzonymi przez artystów pochodzących z różnych epok. Każda ze sztuk posiada własne miejsce w procesie formowania ludzi, nie tylko sztuki piękne, choć im poświęcono szczególnie wiele zainteresowania. Najbardziej jednak...

  Ocena /

  Autor /sarmSaurb Dodano /08.11.2007 Znaków /5 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika Janusza Korczaka

  Pedagogika Janusza Korczaka- 2 godz. 1. Życie i twórczość J. Korczaka ( ujęcie syntetyczne). 2. Główne idee pedagogiki J. Korczaka. o podmiotowe traktowanie dziecka, szacunek do wychowanka jako jednostki rozwijającej się poprzez własną aktywnośc, o prawo dziecka do opieki, o zasada partnerstwa w procesie wychowania, o koncepcja wychowawcy wg Korczaka, o techniki działania pedagogicznego, o gromadzenie wiedzy o dziecku. 3. Prawa dziecka wg J. Korczaka. 4. Idee Korczaka we współczesnej pedagogice polskiej. Literatura: 1. Janusz Korczak-życie i dzieło (red.) A. Lewin, Warszawa 1982. 2. Korczak J., Jak kochać dziecko 3. Lewin A., Korczak znany i nieznany, Warszawa 1999. 4. Śliwerski B., Pedagogika Janusza Korczaka, w: Pedagogika…, op. cit. 335- 347. 5. Tarnowski J., Janusz Korczak dzisiaj, Warszawa 1990. 1. Janusz Korczak- lekarz, pisarz...

  Ocena /

  Autor /sarmSaurb Dodano /03.11.2007 Znaków /2 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trendy rozwojowe w zachowaniu ludzi dorosłych

  Andragogika Temat: Trendy rozwojowe w zachowaniu ludzi dorosłych. Literatura: „Wprowadzenie do andragogiki” – Tadeusz Wujek – cz. I; r.2; Olga Czerniawska „Trendy rozwojowe w zachowaniu ludzi dorosłych. Istota przemian występujących w dzisiejszym świecie:  zmiana naturalnego przebiegu życia  zakłócenie podziału czasu na naukę, pracę i zabawę;  czas nauki został rozszerzony na każdy okres życia (2,3 letnie dzieci w przedszkolach);  okres beztroskiego dzieciństwa skraca się (dłuższy okres nauki w szkole, w szkole dzieci przeobrażają się w nastolatków i młodzież) i przedłuża (długi okres nauki studiowana, spowodowany groźbą bezrobocia) jednocześnie  zdobycie pracy jest zazwyczaj sukcesem jednostki, która musi pokonać dużą konkurencję; rozpoczęcie pracy zawodowej to podjęcie właściwemu dorosłemu roli; praca...

  Ocena /

  Autor /sarmSaurb Dodano /30.10.2007 Znaków /14 108

  praca w formacie txt

Do góry