awatar

Profil użytkownika Romka

Data rejestracji31 stycznia 2012 Ostatnio online

Statystyki

30 prac, w tym:

 • 30tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /30 prac/

 • Ocena brak

  Jaki jest wpływ globalnego ocieplenia na ptaki?

  Obecnie wiele gatunków ptaków zakłada gniazda wcześniej niż w przeszłości. Obserwacje 30 tysię­cy dzikich ptaków w Wielkiej Brytanii w latach 1962-90 ujawniły, że aż 33 spośród 88 branych pod uwagę gatunków zakłada gniazda wcześniej i ma to związek z ociepleniem klimatu. Zjawisko to obserwuje...

  Ocena /

  Autor /Romka Dodano /31.01.2012 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przeciwdziałać wzrostowi temperatury na Ziemi?

  W latach dziewięćdziesiątych społeczność mię­dzynarodowa podjęła dwie próby ograniczenia emi­sji gazów do atmosfery. W czerwcu 1990 roku podpisano protokół mon­trealski, w którym państwa - sygnatariusze zobo­wiązały się do wyeliminowania freonów z użycia do 2000 r. Postanowienia te zostały...

  Ocena /

  Autor /Romka Dodano /31.01.2012 Znaków /1 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest wpływ globalnego ocieplenia na ekosystem?

  Globalne ocieplenie klimatu może doprowadzić do topnienia pokryw lodowych. Przypuszcza się na­wet, że pęknięcie, które pojawiło się w ostatnich latach w pokrywie lodowej Zachodniej Antarktydy jest właśnie wynikiem ocieplenia klimatu. Topnie­nie pokryw lodowych może spowodować podwyż­szenie poziomu...

  Ocena /

  Autor /Romka Dodano /31.01.2012 Znaków /3 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny globalnego ocieplenia klimatu?

  Jedną z przyczyn wzrostu temperatury Ziemi jest nadmierne nagromadzenie w atmosferze pary wod­nej, dwutlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku siar­ki i metanu. Znaczne ilości tych gazów dostają się do atmosfery również w wyniku procesów natu­ralnych. Jednak za wzrost koncentracji tych związ­ków w...

  Ocena /

  Autor /Romka Dodano /31.01.2012 Znaków /5 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są uregulowania prawne, dotyczące emisji szkodliwych substancji do atmosfery?

  W 1986 roku państwa Wspólnoty Europejskiej (obecnie Unii Europejskiej) podpisały postano­wienie, które uzupełniło Konwencję Genewską. Zakładało ono między innymi zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, przede wszystkim tlenków siarki i azotu. W czerwcu 1992 roku uczestnicy Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro...

  Ocena /

  Autor /Romka Dodano /31.01.2012 Znaków /1 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest globalne ocieplenie?

  Globalne ocieplenie jest prawdopo­dobnie skutkiem rozwoju przemysłu i motoryzacji. Wprawdzie podwyż­szenie temperatury jest niemal nie­zauważalne przez człowieka, ale wpływ ocieplenia na planetę może być katastrofalny w skutkach. Rezultatem ocieplania klimatu Ziemi mogą być susze, katastrofalne...

  Ocena /

  Autor /Romka Dodano /31.01.2012 Znaków /2 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co powodują kwaśne deszcze?

  Wszędzie też można zobaczyć skutki niosących zanieczyszczenia opadów w postaci już martwych lub obumierających lasów. Skutki kwaśnych desz­czów widać najwyraźniej na zboczach gór, tam bowiem dolne warstwy chmur kwaśnego deszczu stykają się z roślinnością. Są one widoczne rów­nież w Polsce -...

  Ocena /

  Autor /Romka Dodano /31.01.2012 Znaków /2 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są kwaśne deszcze?

  Kwaśnego deszczu nie można gołym okiem odróżnić od zwykłych opadów, ale jego wpływ na środo­wisko naturalne łatwo zauważyć. Pojawia się tam, gdzie spalane są ogromne ilości paliw kopalnych, w wyniku czego do atmosfery przedostają się węglowodory. Kwaśne deszcze powstają w wyniku łącze­nia...

  Ocena /

  Autor /Romka Dodano /31.01.2012 Znaków /2 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są uregulowania prawne, dotyczące składowa­nia niebezpiecznych odpadów?

  W różnych krajach przepisy dotyczące składowa­nia niebezpiecznych odpadów różnią się znacznie między sobą. Dlatego też niektórym ludziom wy­daje się, że problem toksycznych odpadów można w prosty sposób „rozwiązać", wywożąc je do kraju, gdzie prawo jest mniej restrykcyjne w tym...

  Ocena /

  Autor /Romka Dodano /31.01.2012 Znaków /5 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest handel toksycznymi odpadami?

  Handel toksycznymi odpadami ma swój pozytyw­ny wymiar. Nie licząc tych przypadków, w których nieuczciwe firmy uciekają się do nielegalnego, czy­li zagrażającego środowisku pozbywania się od­padów, doprowadził on do powstania wyspecjali­zowanych przedsiębiorstw, które właśnie ze względu na swą...

  Ocena /

  Autor /Romka Dodano /31.01.2012 Znaków /2 117

  praca w formacie txt

Do góry