awatar

Profil użytkownika ricsscasismwld

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

97 prac, w tym:

 • 97tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /97 prac/

 • Ocena brak

  „Socjoterapia”- Praca zbiorowa pod redakcją Katrzyny Sawickiej

  „SOCJOTERAPIA”- PRACA ZBIOROWA PODE REDAKCJĄ KATARZYNY SAWICKIEJ. 1. Pojęcie socjoterapii: A/ wg psychiatrów i psychoterapeutów: Socjoterapia to organizacja środowiska społecznego wspierającego proces leczenia osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego (włączają socjoterapię w zakres znaczeniowy terapii środowiskowej); wyodrębniają socjoterapię bierną i czynną B/ wg psychologów: Socjoterapia to organizowanie środowiska społecznego pacjenta w tym kierunku, by w możliwie dużym stopniu sprzyjało wyzdrowieniu i utrzymaniu zdrowia psychicznego. Akcentuje się znaczenie kontaktu chorego z osobami z jego otoczenia (inni chorzy, personel medyczny, bliscy) dla przebiegu leczenia. C/ wg pedagogów: Socjoterapia jest jednym ze sposobów łagodzenia lub eliminowania negatywnych norm i obyczajów w zachowaniu społecznym lub społecznie niepożądanym. (Wg...

  Ocena /

  Autor /ricsscasismwld Dodano /26.12.2007 Znaków /2 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe kompetencje nauczyciela/wychowawcy w dobie współczesności.

  Nowe kompetencje nauczyciela/wychowawcy w dobie współczesności. Reforma oświaty stawia szkole nowe wymagania, modyfikując tym samym cele, zadania, treści oraz metody kształcenia i wychowania. Zmiany te oraz rosnące wciąż wymogi społeczeństwa wobec edukacji poszerzają funkcje szkoły i role nauczyciela. Ma to, przygotować uczniów do życia w społeczeństwie poprzez realizacje procesu edukacji. Bardzo często mówi się, że jakość kształcenia zależy od nauczycieli i ich kwalifikacji, wiedzy zawodowej, umiejętności oraz zaangażowania. Szczególnie istotna w procesie nauczania jest rola kompetencji nauczyciela. Jednym z wielu problemów w edukacji jest utrzymanie właściwych relacji nauczyciel-uczeń. Skuteczność w pracy nauczyciela zawdzięcza się umiejętnemu wykorzystaniu mądrości uczniów i stworzeniu sprzyjającemu edukacji, klimatu wzajemnego...

  Ocena /

  Autor /ricsscasismwld Dodano /14.12.2007 Znaków /2 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów koncepcję grup społecznych i zasady ich funkcjonowania

  Jednym z najbardziej fundamentalnych pojęć socjologicznych jest pojęcie ,,grupy społecznej”. W toku życia społecznego wytwarzają się rozmaite międzyludzkie oddziaływania, kontakty i relacje. Mówimy więc, że między ludźmi kształtują się określone stosunki i więzi społeczne. Tym samym powstają grupy społeczne, które opierają się na pewnych stosunkach społecznych i połączone są różnymi typami więzi. Grupa społeczna, jedno z podstawowych pojęć socjologii, używane w dwóch głównych znaczeniach: 1) szerszym — wszelki zbiór ludzi połączonych ze sobą w jakikolwiek sposób (np. posiadających jakąś cechę wspólną); 2) węższym i częściej używanym — każdy zbiór ludzi, który jest zespolony więzią społeczną, i którego członkowie przejawiają świadomość łączności społecznej w kontaktach wzajemnych oraz z członkami...

  Ocena /

  Autor /ricsscasismwld Dodano /06.12.2007 Znaków /20 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza powstania pracy socjalnej

  Geneza i rozwój pomocy społecznej oraz jej współczesne rozumienie. Pomoc społeczna w Polsce około XII wieku wyglądała nieco inaczej niż na świecie, gdyż ruch reformatorski, który odegrał dużą rolę na świecie w Polsce nie był popularny. Początki opieki społecznej w Polsce związane są z działalnością zakonów i stowarzyszeń religijnych, a zwłaszcza z prowadzonymi przez nie szpitalami zwanymi ?domami gościnnymi?. W XV wieku do działalności opiekuńczej prowadzonej przez zakony zaczynały włączać się osoby świeckie. Przy kościołach organizowane były bractwa, które prowadziły z reguły działalność dobroczynną. Powstawały także pierwsze akty prawne usiłujące regulować działalność opiekuńczą państwa. Jednym z pierwszych był statut wiśnicki ( 1347 rok ) Kazimierza Wielkiego traktujący o sprawowaniu opieki nad upośledzonymi. Innym...

  Ocena /

  Autor /ricsscasismwld Dodano /02.12.2007 Znaków /3 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika Petera Petersena

  Pedagogika Petera Petersena Peter Petersen jest najbardziej uznaną postacią wśród pedagogów niemieckich czasów pedagogiki reform.Twórca jednej z wielu szkół eksperymentalnych,która po Kongresie Międzynarodowej Ligi Nowego Wychowania w 1927 roku została nazwana planem Jenajskim. Włączył się w eksperymenty pedagogiczne prowadzone w Hamburgu.Został tam w 1920 roku dyrektorem eksperymentalnej szkoły średniej..Hamburskie szkoły wspólnoty charakteryzowały się typową dla Nowego Wychowania negacją szkoły tradycyjnej i karności,dążyły do stworzenia warunków do samodzielności i twórczości dzieci działających we wspólnocie.Idee te wycisnęły piętno na krystalizujących się w tym czasie poglądach PetersenaW 1924 roku utworzył przy uniwersytecie w Jenie uniwersytecką szkołę ćwiczeń zaprojektowaną w duchu pedagogiki reform.W dalszych latach...

  Ocena /

  Autor /ricsscasismwld Dodano /09.11.2007 Znaków /4 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzależnienia typu alkoholizm, narkomania, nikotynizm, lekomania

  Uzależnienia typu: - Alkoholizm - Nikotynizm - Narkomania - Lekomania ALKOHOLIZM Alkoholowy Zespół Abstynencyjny Są to objawy pojawiające się u alkoholika po zaprzestaniu picia. Są to nudności, wymioty, bóle głowy, jadłowstręt, pocenie się, kołatanie serca. Potem z czasem dołączają się trudniości zasypiania, lęk, koszmarne sny, drażliwość, wybuchowość, depresja. Objawy abstynencyjne ustępują po ponownym wprowadzeniu alkoholu do organizmu, jest to tzw. klin przynoszący ulgę, czy picie w nocy. Podobnie jest w narkomanii - dolegliwości występujące po wydaleniu z organizmu narkotyku łagodzi jego ponowne wprowadzenie (oczywiście łagodzi na krótki czas, po czym jest jeszcze gorzej). I to jest właśnie uzależnienie od środka odurzającego. Ciąg alkoholowy Upijanie się dzień w dzień przez kilka dni lub tygodni. Zwykle poprzedzone...

  Ocena /

  Autor /ricsscasismwld Dodano /25.10.2007 Znaków /21 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza indywidualnego przypadku - osoby niedostosowanej.

  DIAGNOZA IDENTYFIKACYJNA Łukasz B. uczeń pierwszej klasy gimnazjum w Krakowie, 15 lat. Zmienił gimnazjum, ponieważ nie otrzymał promocji do klasy drugiej. Powodem braku zaliczenia trzech przedmiotów było nieklasyfikowanie z powodu nieobecności na lekcjach. Jest inteligentny, interesuje się sztuką, potrafi operować nazwiskami poetów, ma swoich ulubionych plakacistów, rzeźbiarzy, lubi teatr i tzw. „trudne filmy”. Pisze wiersze, trochę rysuje, chce studiować historię sztuki lub uczyć się fotografii. W nowej szkole uczeń osiąga bardzo dobre i dobre wyniki, jednak ponownie pojawiają się problemy z obecnością na zajęciach. Trudności sprawiają mu zajęcia z wychowania fizycznego. Łukasz po pierwszym semestrze nauki w nowej klasie zna pełne imiona i nazwiska 5 osób, 12 osób rozpoznaje. Z pozostałymi osobami nie utrzymuje żadnego kontaktu, nie ma...

  Ocena /

  Autor /ricsscasismwld Dodano /12.10.2007 Znaków /6 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patologia rodziny.

  ETAPY ROZWODU W RODZINIE: 1. Etap przedrozwodowy - rozwód emocjonalny, okres rozważań, narastającej rozpaczy, utrata nadziei. 2. Etap rozwodowy – wszczęcie kroków prawnych, pozew – rozwód ekonomiczny, określenie źródeł wsparcia; rozwód rodzicielski, pomiędzy dziećmi i rodzicami; rozwód społeczny, rozstania ze znajomymi, rodziną; rozwód religijny. 3. Etap porozwodowy – rozwód psychiczny. Trzeba odnaleźć się po rozwodzie, występuje depresja, poczucie winy, smutek, wrogość, gniew wobec partnera. Zmienia się sytuacja ekonomiczna, przychodzą nowe obowiązki, pomoc dzieci wobec rodziców. ROZWÓD RODZICÓW DLA DZIECKA: 1. Etap uświadamiania rzeczywistości rozwodu: czas: ok. rok od rozwodu, główne problemy: konfrontacja z rozwodem, fantazje, bezsilność. 2. Etap oderwania się od świata rodziców i powrotu do świata rówieśników: czas:...

  Ocena /

  Autor /ricsscasismwld Dodano /12.09.2007 Znaków /13 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką rolę pełni kształcenie ustawiczne w rozwoju zawodowym człowieka.

  Kształcenie ustawiczne oznacza stan uczenia, się, który trwa od narodzin człowieka do kresu jego istnienia, proces dynamiczny, nieprzerwany. Kształcenie ustawiczne jest równocześnie ideą, procesem i zasadą. Stawia ona w centrum swego zainteresowania człowieka. Istotą kształcenia ustawicznego jest intencjonalne, planowe i racjonalne oddziaływanie na rozwój człowieka na każdym etapie jego życia. Ma to być taki kierunek rozwoju, by w sposób optymalny umożliwiał kształceniu się zajęcie właściwego miejsca w stale zmieniającej się rzeczywistości. W skali globalnej, regionalnej i lokalnej doświadczamy przemian, które kształtują nowy typ społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji. W takim społeczeństwie inwestowanie w edukację staje się głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego i postępu społecznego. Najbardziej efektywne wsparcie rozwoju...

  Ocena /

  Autor /ricsscasismwld Dodano /01.09.2007 Znaków /11 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorealizacja

  SAMOREALIZACJA Zagadnienie samorealizacji człowieka pojawiło się już w pismach starożytnych myślicieli, ale dopiero w XX stuleciu samorealizacja stała się kategorią badawcza, przedmiotem studiów filozofów, a potem psychologów i pedagogów. Samorealizacja związana jest z kategoria ludzkiego „Ja”. Jest to proces, w którym ludzkie „Ja” niejako przegląda się w sobie samym. Jest procesem łączącym psychologiczny obraz siebie i równocześnie jego lustrzane odbicie. Ze względu na stosunek tego, co prawdziwe, do tego, co tylko odbite, można mówić o dwóch procesach psychicznych: samorealizacji prawdziwej i pseudosamorealizacji. Samorealizacja prawdziwa: - występuje wówczas, kiedy człowiek, aktualizując potencjalne zdolności, łączy je z ideą czynienia dobra. Pseudosamorealizacja: - wykorzystywanie potencjalnych zdolności w czynieniu...

  Ocena /

  Autor /ricsscasismwld Dodano /19.08.2007 Znaków /12 360

  praca w formacie txt

Do góry