awatar

Profil użytkownika Reiffibre

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

92 prac, w tym:

 • 92tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /92 prac/

 • Ocena brak

  Globalizacja - analiza SWOT

  Globalizacja to pojęcie odnoszone do charakterystycznych trendów w światowej ekonomii, polityce, życiu społecznym i kulturze przejawiających się w rozprzestrzenianiu się podobnych zjawisk i procesów na całym świecie, niezależnie od stopnia cywilizacyjnego zaawansowania czy położenia geograficznego. W sferze ekonomii przejawem globalizacji są przyspieszony proces fuzji wielkich koncernów oraz koncentracja kapitału na niespotykaną skalę. W sferze polityki dostrzegalny jest proces malejącej roli organizmów państwowych. W życiu społecznym nasila się zjawisko migracji ludności. W sferze kultury natomiast następuje uniformizacja wzorców postępowania, marginalizacja kultur narodowych oraz rozprzestrzenianie się kultury jednolitej dla wszystkich ludzi. Źródłem globalizacji jest dominacja rozwiniętej gospodarki Zachodu nad resztą świata. Prowadzi ona...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /02.05.2005 Znaków /7 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza finansowa - sciągi z wykładów.

  Wykład 1 - Politechnika Warszawska Temat: Istota analizy i jej rola w podejmowaniu decyzji. Analiza jest metodą poznawczą obiektów i zjawisk złożonych przez ich podział na elementy proste i zbadanie powiązań pomiędzy tymi elementami (zależności przyczynowo skutkowe) Analiza ekonomiczna to : 1) Analiza stanów i procesów ekonomicznych w przedsiębiorstwie. 2) Dyscyplina naukowa dotycząca zespołu metod umożliwiających stosowanie diagnoz gospodarczych w przedsiębiorstwie. 3) Opracowanie diagnostyczne (dokument) lub czynności zmierzające do postawienia diagnozy gospodarczej. Analiza działalności przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej powinna obejmować 1)Analizę otoczenia przedsiębiorstwa: a)Ocena warunków społ. i prawnych b)Analiza rynku c)Analiza konkurencji. 2)Analizę ekonomiczną: a)Analiza finansowa b)Analiza tech – ekonom...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /17.04.2005 Znaków /24 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handel zagraniczny

  Handel zagraniczny polega na odplatnej wymianie towarow i usulg miedzy kontrahentami majacymi stałą siedzibe w roznych krajach. Sens ekonomiczny handlu zagranicznego polega na uzupelnieniu brakujacych dobr oraz wykorzystaniu roznic kosztow produkcji okreslonych towarow w kraju i za granicą. Handel zagraniczny wynika z wielu czynnikow, do najwazniejszych zas z nich zaliczyc mozemy; * nierowny poszial surowcow na ziemi, co dotyczy np. zasobow wegla, rud zelaza, rud metali niezelaznych, ropy naftowej; * zroznicowanie warunkow klimatycznych, wplywajacych na mozliwosc uprawy roznych plodow rolnych w roznych krajach np. pszenicy, bawełny, kauczuku, kukurydzy, kawy; *odmienna struktura gospodarki danego kraju, sprawiajaca, ze gospodarka krajow uprzemyslowionych nastawiona jest na wywyoz przemyslowych wyrobow gotowych, a przywoz surowcow i atrykulow zywnosciowych, podczas gsy...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /10.04.2005 Znaków /3 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa rachunku bankowego.

  Osoby prawne i fizyczne mogą otwierać rachunki bankowe w wybranym banku. Umowa o otwarcie rachunku bankowego ma charakter cywilno prawny, a umawiające się strony są równymi partnerami. Cywilno prawny charakter umowy podkreśla swoboda wyboru banku, w którym klient może otworzyć rachunek. W umowie rachunku bankowego bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Jednostki gospodarcze dokonują za pośrednictwem banków rozmaitych operacji rozliczeniowych, korzystają z kredytów, deponują lokaty terminowe, gromadzą fundusze o różnym przeznaczeniu i w związku z tym mają z reguły więcej niż jeden rachunek bankowy. Rachunki bankowe mają różny charakter ze względu na ich przeznaczenie i treść ekonomiczną ewidencjonowanych na nich operacji. Instytucję...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /09.04.2005 Znaków /5 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie sie rynku na gospodarkę kraju.

  Warunkiem pojawienia się rynku był podział jednostek na nabywców i sprzedawców.  Nabywcy określają popyt,  Sprzedawcy określają podaż. Według definicji potocznej: RYNEK jest to miejsce gdzie spotykają się nabywcy i sprzedawcy dóbr i usług, natomiast według definicji naukowej: RYNEK jest to proces w trakcie którego uczestnicy wymiany określają przedmiot wymiany i warunki wymiany, czyli cenę. Tak więc RYNEK: jest forma więzi pomiędzy podmiotem gospodarczym a:  producentami,  producentami, a gospodarstwami domowymi,  producentami i gospodarstwami domowymi, a różnymi instytucjami finansowymi,  instytucjami finansowymi, a bankiem centralnym  wszystkimi wymienionymi podmiotami, a władzami centralnymi i lokalnymi. Przedmiotem wymiany na rynku są czynniki produkcji:  praca,  kapitał pieniężny, ziemia,  dobra...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /01.04.2005 Znaków /6 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór korporacyjny – wprowadzenie oraz rys historyczny

  Pojęcie nadzoru korporacyjnego sięga już starożytności. Po raz pierwszy nadzór korporacyjny opisał Homer w Odysei, przedstawiając problemy wynikające z rozdzielenia własności i zarządzania tą własnością. Do ekonomii to pojęcie wprowadził A. Smith w 1776 roku, gdzie w swojej książce pod tytułem: „ The Wealth of Nations”, opisał i zanalizował rozdzielenie własności i kontroli w ówczesnych korporacjach, jak i wynikające z tego konsekwencje. Natomiast do współczesnej teorii ekonomii CORPORATE GOVERNANCE ( nazwany w Polsce: nadzorem korporacyjnym ) został wprowadzony przez A. Berle’a i G. Meansa w połowie lat trzydziestych XX wieku. Pomimo tego, że A. Smith „dotknął” problemu nadzoru korporacyjnego już w 1776 roku, jednak nadzór korporacyjny zaczęto doceniać i dostrzegać znacznie później, wtedy, gdy następował coraz większy...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /14.03.2005 Znaków /36 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prywatyzacja i komercjalizacja

  Zgodnie z USTAWĄ z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U.02.171.1397 z późniejszymi zmianami) obowiązują dwie metody prywatyzacji: POŚREDNIA, w tym: - Oferta ogłoszona publicznie - Przetarg publiczny - Rokowania podjęte na podstawie publicznego zaproszenia - Przyjęcie oferty przez podmiot ogłaszający wezwanie BEZPOŚREDNIA, w tym: - Sprzedaż przedsiębiorstwa - Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki - Oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania spółce PRYWATYZACJA POŚREDNIA Prywatyzacja pośrednia, w rozumieniu Ustawy, polega na zbywaniu należących do Skarbu Państwa akcji w spółkach. Procesem poprzedzającym prywatyzację pośrednią jest komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego, która może być dokonana w innym celu niż prywatyzacja. Przedsiębiorstwo państwowe na wniosek dyrektora...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /05.03.2005 Znaków /16 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka spółek.

  Spółkami handlowymi są: Spółki osobowe, wśród których wyróżniamy: * spółka jawna * spółka partnerska * spółka komandytowa * spółka komandytowo akcyjna Spółki kapitałowe, do których zaliczamy: * spółka akcyjna * spółka z o.o. Spółki - charakterystyka Spółki Działalność gospodarczą można prowadzić w różnych formach organizacyjne-prawnych. Wybór formy zależy od rozmiarów działalności, liczby osób w nią zaangażowanych, celów tej działalności itp. W podstawowej klasyfikacji podmioty gospodarcze dzieli się na pojedyncze podmioty gospodarcze i spółki. Pojedynczym podmiotem gospodarczym jest podmiot, który prawnie reprezentowany jest przez osobę fizyczną, np. pojedynczy kupiec lub wytwórca, właściciel gospodarstwa ogrodniczego, świadczący usługi w wolnym zawodzie (np. adwokat, lekarz...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /04.03.2005 Znaków /27 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budżet państwa

  Budżet Państwa może być definiowany jako: AKT PRAWNY budżet jest określony na dany rok w ustawie budżetowej. Ustawa budżetowa określa dochody i wydatki państwa na okres roku kalendarzowego. Dochody i wydatki ustalone są na podstawie obowiązujących norm prawnych. PLAN FINANSOWY Najbardziej popularne określenie budżetu to plan przyszłych dochodów i wydatków państwa. Budżet jest planem dyrektywnym, tj nakłada na organy finansowe i innych wykonawców obowiązek zrealizowania dochodów w zaplanowanej wysokości, a także dokonania wydatków określonych w planie czyniąc jednocześnie te organy odpowiedzialnymi za wykonanie zadania. FUNDUSZ Zasób środków pieniężnych – to strumienie dochodów i wydatków, które w danym czasie równoważą się / redukują. 1.1. Funkcje budżetu państwa Budżet państwa spełnia dwie podstawowe funkcje: Funkcja...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /02.03.2005 Znaków /21 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt, Podaż, Równowaga rynkowa

  Popyt Popyt ? ilość dobra, jaką nabywcy gotowi są zakupić przy różnym poziomie ceny. Rodzaje popytu: ? popyt na dane dobro (indywidualny) - jest to całkowity popyt efektywny na dobro przy różnych jego cenach, ? popyt globalny (rynkowy) - jest to popyt efektywny na wszystkie dobra i usługi w danym kraju i w określonym czasie przy różnych cenach. ilość dobra jaka konsumenci zechcą zakupić w określonym czasie po danej cenie nazywa się rozmiarami lub wielkością popytu. Krzywa popytu ? wskazuje w sposób graficzny zależność między ceną a rozmiarami zapotrzebowania (popytu) na dany towar lub usługę przy założeniu ?ceteris paribus?. W ekonomii funkcjonalną zależność popytu na dane dobro a poziomem ceny rynkowej, nazywa się prawem popytu. Popyt jest więc malejącą funkcją ceny co oznacza, że gdy cena wzrasta to popyt maleje i odwrotnie. Czynniki...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /04.02.2005 Znaków /2 910

  praca w formacie txt

Do góry