awatar

Profil użytkownika Reiffibre

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

92 prac, w tym:

 • 92tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /92 prac/

 • Ocena brak

  Sposoby przeciwdziałaniu bezrobociu. Państwo a rynek pracy

  Wysokie bezrobocie oznacza, że gospodarka nie produkuje tyle, ile mogłaby produkować, gdyby wszyscy mieli pracę. Oznacza ono również nędzę, społeczne niepokoje i brak nadziei dla bezrobotnych. Bezrobotni są to ludzie, którzy poszukują pracy, są gotowi podjąć pracę, lecz nie znajdują zatrudnienia. Miliony osób nie pracują, ale nie są zaliczani do bezrobotnych, bo są emerytami, uczęszczają do szkół, pozostają w domu, zajmując się dziećmi, są chore lub z innych przyczyn nie poszukują pracy. W jaki sposób robotnicy staja się bezrobotni? Źródła nowego bezrobocia można podzielić na trzy kategorie: 1.likfidacja miejsc pracy 2.utrata pracy bez likwidacji miejsca pracy 3.względy osobiste Likwidacja miejsc pracy jest wynikiem decyzji pracodawcy o likwidacji danego stanowiska pracy, połączonej ze zwolnieniem robotnika bez obsadzenia tego...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /30.08.2005 Znaków /6 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejski Bank Inwestycyjny

  Europejski Bank Inwestycyjny jest zarówno instytucją Wspólnoty, jak i bankiem. Został utworzony w 1958 roku na mocy artykułu 130 Traktatu Rzymskiego. Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem Wspólnoty Europejskiej, którego zadaniem jest finansowanie inwestycji przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju Wspólnoty Europejskiej. Jest głównym źródłem finansowym Wspólnoty na rynkach kapitałowych (gdzie ma pozycję ratingową) oraz udziela nisko oprocentowanych pożyczek, przeznaczonych na priorytetowe cele Wspólnot Europejskich. Duża część kredytów jest udzielana mniej rozwiniętym Reginom Wspólnoty. Europejski Bank Inwestycyjny ma również swój udział w rozszerzaniu programów pomocy Wspólnotą Europejskim stymulujących rozwój, w szczególności w oparciu o porozumienia o współpracy i umowy stowarzyszeniowe, które Wspólnota zawarła z 12...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /20.08.2005 Znaków /8 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek pracy i jego elementy.

  1.POJĘCIE RYNKU. Rynek jest instytucją, która umożliwia zawarcie transakcji między sprzedającym a kupującym. Każdy rynek ma określoną strukturę. Strukturę tę tworzą kupujący i sprzedający, którzy mogą być partnerami równorzędnymi lub też narzucać sobie nawzajem różne warunki, zależnie od “siły”, jaką dysponują. Przedmiotem transakcji dokonywanych pomiędzy kupującym i sprzedającym są dobra usługi czy tytuły prawne. Każdy rynek można rozpatrywać z dwóch stron: podaży i popytu. Popyt odzwierciedla sposób decyzji podejmowanych przez ludzi dotyczący zakupu usług i towarów. Podaż odzwierciedla decyzje producentów na temat: co produkować, jak produkować i w jakiej ilości. 2. RYNEK PRACY. Rynek pracy tworzony jest przez następujące podstawowe elementy: ● zasoby kapitału ludzkiego i jego wykorzystanie (z punktu widzeni grup...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /18.08.2005 Znaków /19 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia.

  Ekonomia: • nauka o działaniach ludzkich dotyczących produkcji; analizuje zmiany zachodzące w całości gospodarki • nauka o dokonywaniu wyborów (jakie zasoby, co produkować itp.); nauka o pieniądzu • nauka o procesach gospodarczych; stara się wykrywać i opisywać prawidłowości rządzące tymi procesami; te prawidłowości to prawa ekonomiczne • nauka badająca w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące decyduje o tym: co? (jaki produkt, ile produktu, kiedy) jak? (jak produkować, kto, jaka technologia) dla kogo? (kto ma użytkować dobra) • nauka o relacjach zachowania w społeczeństwie • nauka, która ułatwia wybory, kiedy mamy ograniczone zasoby i nieograniczone potrzeby Czynniki produkcji: • ziemia (zasoby naturalne – lasy, drogi, surowce itp.) • kapitał (finansowy, fizyczny – budowle, narzędzia) • praca (świadome i celowe...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /11.08.2005 Znaków /33 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień znane ci rodzaje bezrobocia i opisz metody walki z bezrobociem.

  W zależności od przyczyn bezrobocia rozróżniamy różne jego rodzaje: bezrobocie frykcyjne - jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy; ludzie zmieniają pracę, zawód, przenoszą się do innej miejscowości i pozostają na krótko na rynku pracy. Bezrobocie frykcyjne występuje w każdej gospodarce, także w warunkach pełnego zatrudnienia. Jest korzystne dla gospodarki, gdyż umożliwia znalezienie pracowników w krótkim okresie czasu. Nie pociąga także dużych kosztów społecznych. bezrobocie koniunkturalne - lub recesyjne jest to rodzaj bezrobocia, które ma najwięcej nazw (bezrobocie Keynesowskie, bezrobocie cykliczne). Ma to związek ze stanem koniunktury i cyklem gospodarczej - pojawia się wówczas, gdyż następuje spadek popytu, produkcji i aktywności gospodarczej. Znaczna część polskiego bezrobocia, które pojawiło się w okresie transformacji...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /16.07.2005 Znaków /2 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównanie podstawowych struktur rynkowych

  Podstawowo struktury rynkowe dzielą się na dwa rodzaje: konkurencji doskonałej, oraz konkurencji niedoskonałej w której zawiera się monopol, konkurencja monopolistyczna oraz oligopol. Każda z tych struktur ma swoje charakterystyczne i indywidualne cechy, ale posiada również cechy podobne do innych struktur. Będę starał się dokonać tutaj przybliżyć czytelnikom porównanie tych struktur. Zacznijmy od przedstawienia cech każdej z konkurencji tzn. doskonałej oraz niedoskonałej. W konkurencji doskonałej charakterystyczną cechą jest identyczność produktów oraz duża liczba producentów, w konkurencji niedoskonałej zaś występują nielicznie i lekko zróżnicowane produkty. Różnice między poszczególnymi kategoriami rynków dotyczą sposobu, w jaki dane przedsiębiorstwo bądź gałąź produkcji wyznacza ceny . W warunkach konkurencji doskonałej...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /21.06.2005 Znaków /2 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka modeli gospodarek oraz struktur gospodarczych

  Gospodarka rynkowa - to taka, w której sterowanie procesami gospodarczymi odbywa się poprzez rynek. Gospodarka rynkowa zwana również systemem wolnej przedsiębiorczości, nie jest uzależniona od tradycji czy planu centralnego, lecz bezpośrednio od woli konsumentów. Ważnym elementem tego systemu jest własność prywatna, która daje ludziom motywacje do wykorzystania tego, co posiadają w celu produkcji tych wyrobów, których sprzedaż może przynieść im zysk. Czynnik ten nazywamy często motywem zysku, stanowi on motor napędowy działań ludzkich i sprawia, ze produkują oni rzeczy, których pragną kupujący. Gospodarka rynkowa jest to system gospodarczy, w którym alokacja zasobów czynników wytwórczych (pracy, ziemi i kapitału) pomiędzy alternatywne możliwości ich wykorzystania (dziedziny wytwarzania, konkretne produkty), a także podział wytworzonych...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /17.06.2005 Znaków /12 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prywatyzacja - charakterystyka

  Prywatyzacja, proces przekazywania majątku państwowego podmiotom prywatnym, przekształcania gospodarki państwowej w gospodarkę prywatną, ograniczania roli państwa w gospodarce. Proces prowadzący do zmiany kontroli nad gospodarką i zmiany własności społecznej w prywatną.Rodzaje prywatyzacji:-mała -duża -średniaPrywatyzacja przedsiębiorstw państwowych może dokonywać się wróżnych formach:Sposoby / formy prywatyzacji 1.Prywatyzacja kapitałowa- polega na sprzedaży przedsiębiorstw państwowych osobom lub firmom dysponujacym niezbędnym kapitałem. W pierwszym etapie przekształaca się przedsiębiorstwo w jednoosobową spółke skarbu panstwa a następnie właściwa prywatyzacją.Złe sytuacje finansowaia wielu przedsiebiorstw i wysoki stopień ich technicznego zacofania powoduje duże trudności ze sprzedaża tego majątku po opłacalnej cenie dla skarbu...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /05.06.2005 Znaków /4 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje i przyczyny inflacji; sposoby jej mierzenia i przeciwdziałania

  SPIS TREŚCI 1. Pojęcie inflacji. 2. Rodzaje inflacji. 3. Przyczyny inflacji. 4. Skutki inflacji. 5. Mierniki inflacji. 6. Bibliografia. 1. Pojęcie inflacji. Inflacja w przeszłości pojawiała się stosunkowo rzadko i zwykle towarzyszyła nadzwyczajnym zdarzeniom, np. wojnom czy poważnym kryzysom. Na gruncie teorii łączona była zwykle z nadmierną emisją pieniądza papierowego, co powodowało jego deprecjację. Dopiero po II wojnie światowej inflacja stała się zjawiskiem towarzyszącym nieodłącznie procesom gospodarczym. Jej rozumienie jest też dziś odmienne niż w wieku XIX. Przez inflację rozumie się obecnie wzrost przeciętnego poziomu cen w określonym czasie, zwykle w ciągu roku. Wzrost ten wyrażany jest w postaci procentowego wskaźnika i nosi nazwę stopy inflacji. I tak pod pojęciem inflacji kryją się dwa pojęcia: • Inflacja –...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /08.05.2005 Znaków /9 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Finanse Unii Europejskiej

  *Charakterystyka ważniejszych kierunków strukturze i dynamice wydatków budżetowych. Zgodnie z obowiązującą w Unii zasadą dotyczącą zachowania równowagi w budżecie ogólnym wydatki muszą być kształtowane w taki sposób, aby możliwe było ich pełne pokrycie w ramach dostępnych dochodów na zapewnienie których zgodziły się kraje członkowskie. Charakteryzując strukturę wydatków budżetu ogólnego należy stwierdzić, że największy udział w nich mają wydatki dokonywane z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ. Udział ten w ogólnej sumie wydatków w budżecie na 2003 rok założono w wysokości 44,9%. 10lat wcześnie wynosił 53,9% a w 1971r. – 79,6%. Można więc stwierdzić, że w ostatnich latach rola tej grupy wydatków znacząco się zmniejszyła. W dalszej kolejności pod względem znaczenia wydatków budżetu ogólnego zajmują...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /07.05.2005 Znaków /7 393

  praca w formacie txt

Do góry