awatar

Profil użytkownika Reiffibre

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

92 prac, w tym:

 • 92tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /92 prac/

 • Ocena brak

  Formy działalności Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

  1. Instytucje rynku kapitałowego 2. Funkcjonowanie giełdy 3. Systemy notowań 4. Dystrybucja danych 5. Publikacje giełdowe ZAKOŃCZENIE BIBLIOGRAFIA Wstęp Giełda Papierów Wartościowych działa w oparciu o ustawę „Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi” z dnia 21 sierpnia 1997 r. Tradycje rynku kapitałowego w Polsce sięgają roku 1817, kiedy powołano do działania pierwszą w Warszawie Giełdę Kupiecką. Swoją działalność w obecnej formie giełda rozpoczęła w dniu 16 kwietnia 1991 r., od początku organizując obrót papierami wartościowymi w formie elektronicznej. Giełda Papierów Wartościowych jest spółką akcyjną powołaną przez Skarb Państwa. Kapitał akcyjny spółki wynosi 42 min złotych i jest podzielony na 60 tys. akcji imiennych. Na koniec roku 2000 jej akcjonariuszami były 52...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /24.12.2005 Znaków /26 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikroekonomia ściąga

  Mikroekonomia – teoria nauki ekonomi, która zajmuje się przede wszystkim zadaniem poszczególnych rynków funkcjonujących w ramach danej gospodarki. Zajmuje się więc m. in. takimi zagadnieniami jak: -co określa cenę poszczególnego dobra, -co decyduje o wielkości płac, zysków, -co decyduje o wielkości produkcji danej firmy, -jak poszczególne narzędzia ingerencji państwa w sprawy gospodarcze wpływają na poziom produkcji na poszczególnych rynkach. Rynek – pod pojęciem rynku rozumie się ogół warunków ekonomicznych, w których dochodzi do zawierania transakcji wymiennych między sprzedawcami oferującymi towary i usługi, a nabywcami reprezentującymi potrzeby oparte określonymi funduszami nabywczymi. Rodzaje rynków – warunek istnienia rynku Obok rynków tradycyjnych istnieją również takie, które nie maja swojej siedziby, na które nie ma...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /20.12.2005 Znaków /11 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnienie pojęcia podaż oraz charakterystyka jego determinatorów

  Podaż (ang. supply) to ilość dóbr, oferowana na rynku przez producentów przy określonej cenie. Zależność między ceną a podażą przedstawia krzywa podaży. Skorelowana pozytywnie z ceną (P)Podaż to moce wytwórcze: technika, technologia, rozmiar zakładu = zapotrzebowanie + koszty czas cena. Jest to cecha pozytywna ceny. Prawo podaży – wielkość podaży zmienia się w ty, samym kierunku co zmiany ceny. Prawem podaży nazywamy obiektywną zależność przyczynowo-skutkową oraz funkcyjną zachodzącą pomiędzy ceną i podażą o charakterze dodatnim, co oznacza, że w przeważającej liczbie przypadków wzrost ceny powoduje wzrost podaży i spadek ceny powoduje spadek podaży. Zmiana popytu/podaży – są to wszelkie przesunięcia podaży od strony graficznej (zmiana położenia funkcji). zmiana wielkości popytu/podaży – zmiana punktu równowagi...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /18.12.2005 Znaków /5 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płaca, jej istota i funkcje. Płaca nominalna i realna.

  W naukach prawnych używa się określenia wynagrodzenie, które jest traktowane jako zapłata za wykonywanie pewnych czynności, zadań, robót czy usług. Wśród wszelkich wynagrodzeń wyodrębnia się wynagrodzenie za pracę. Stanowi ono zapłatę za szczególny rodzaj aktywności zawodowej podejmowanej w celach zarobkowych, realizowanych w ramach stosunku pracy, tj. stosunku prawnego nawiązanego na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę. Płaca to wypłaty pieniężne i wartość świadczeń w naturze za pracę wykonaną w ramach stosunku pracy, poza udziałem w zysku i czystą nadwyżką w spółdzielczości. Pojęcie to dotyczy wypłat w całej gospodarce uspołecznionej, bez względu na formę zatrudnienia (umowa o pracę, powołanie, mianowanie). Pojęcie płaca obejmuje inne potocznie używane terminy: pensja, pobory...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /17.11.2005 Znaków /2 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie - rodzaje i zwalczanie, przyczyny i skutki

  Bezrobotny to czlowiek, ktory chce pracowac i aktywnie poszukuje pracy, ale nie moze utrzymac zatrudnienia przy istniejacych stawkach placy Stopa bezrobocia jest miarą bezrobocia a obicza sie ja jako stosunek liczby bezrobotnych do liczby ludzi stanowiaca sile robocza i wyraza sie w procentach. Naturalna stopa bezrobocia wynosi od 4-6% Wyrozniamy trzy rodzaje bezrobocia: 1) bezrobocie cykliczne - powstaje na skutek spadku zaagregowanego popytu w gospodarce 2)Bezrobocie strukturalne - powstaje na skutek zmian struktury przemyslowej gospodarki, prowadzacej do utraty pracy przez ludzi posiadajacych zawody wykorzystywane w zanikajacych galeziach przemyslu (np. kowal, cieśla) 3) Bezrobocie frykcyjne - dotyczy osob zmieniajacych prace, wchodzacych dopiero na rynek pracy np. absolwencji szkol lub na ten rynek powracajacy np. matki po urlopach wychowawczych. w dobrze...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /06.10.2005 Znaków /2 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Artefakty-socjologia

  ARTEFAKTY – element kult. Organizacyjnej Są uważane za najbardziej widoczne, a zarazem najbardziej powierzchowne środki wyr, kult. Org. Kategoria ta odnosi się do całego, skonstruowanego fizycznie i społecznie środowiska organizacji. Definicja mówi, że artefakt to produkt działań człowieka, nastawiony na realizację jakiegoś celu, który ma fizyczny charakter. Typowe przykłady artefaktów: - przedmioty materialne ( sprawozdania, broszury itp.) - plan sytuacyjny ( wszelkie plany np. – przestrzeni biurowej, wygląd budynków, jakość i funkcjonalność mebli itp.) - technologia ( komputery, faxy, ksero , telefony) -język ( np. dowcipy, anegdoty, opowieści, mity, metafory i żargon) - wzory zachowań ( obrzędy, rytuały) - symbole (wszystko co otacza przedmioty materialne, plan sytuacyjny) - reguły, systemy, procedury i programy ( np. zasady...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /06.10.2005 Znaków /1 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne systemy ekonomiczne - Niemcy

  SPOLECZNA GOSPODARKA RYNKOWA W NIEMCZECH 1). Niemcy w jednoczacej sie Europie. We wspolczesnej Europie duza role odgrywaja Niemcy.Wedlug dwoch holenderskich autorow, Niemcy maja najsilniejsza w Europie gospodarke,a ich system ekonomiczny jest w Europie najbardziej popularny.Unia Europejska skorzystala z historycznych doswiadczen niemieckich. Na terenie współ. Niemiec dlugo istnialy oddzielne panstewka,ktore zaczely sie jednoczyc dopiero w 1832 r, a zjednoczone federacyjne panstwo niemieckie powstalo dopiero w 1871 r. Wowczas Niemcy zaczely bardzo szybko rozwijac sie gospodarczo. Przedtem jednak oddzielne panstewka polaczyly sie w zwiazek celny,tworzac wspolny rynek.Niemcy pozostaja trzecia,a po ostatnim kryzysie japonskim nawet druga co do wielkosci gospodarka swiata.W handlu zagranicznym wysuwaja sie na pierwsze miejsce wykazujac znaczna nadwyzke eksportu nad importem.Niemcy...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /27.09.2005 Znaków /11 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza bilansowa przedsiębiorstwa

  1. Krótka charakterystyka firmy. Podstawowym przedmiotem działalności firmy „Budimex” według Polskiej Klasyfikacji Działalności („PKD”) jest wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz inżynieria lądowa i wodna (klasyfikacja wg PKD 45.2.). Sektorem, w którym działa według klasyfikacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jest budownictwo ogólne i inżynieria lądowa. Przedmiotem działalności firmy są szeroko rozumiane usługi budowlano - montażowe wykonywane w systemie generalnego wykonawstwa w kraju i za granicą oraz w niewielkim zakresie działalność handlowa, usługi projektowe, usługi hotelarskie i inne. Według statutu przedmiotem działalności firmy jest:  działalność w zakresie architektury, inżynierii,  przygotowanie terenu pod budowę,  wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /23.09.2005 Znaków /17 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie i inflacja

  I. Bezrobocie to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia. Bezrobocie można rozpatrywać w skali makro i mikro. Z bezrobociem w skali makro mamy do czynienia w sytuacji, gdy na określonym obszarze geograficznym znaczna liczba osób zdolnych do podjęcia pracy pozostaje poza zatrudnieniem. Natomiast bezrobociem w skali mikro jest utrata pracy z powodu braku kwalifikacji lub innych umiejętności pozwalających objąć i utrzymać stanowisko. II. Rodzaje bezrobocia W zależności od przyczyn występowania wyróżnia się: · bezrobocie strukturalne, wynika z nieaktywności struktury podaży siły roboczej i popytu na nią na rynku pracy. Wynikać może również z szybkich zmian strukturalnych zachodzących w gospodarce, za którymi nie nadąża...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /18.09.2005 Znaków /6 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki oraz bariery wzrostu gospodarczego

  1. CZYNNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO Aby zacząć rozpatrywać znaczenie wzrostu gospodarczego i jego czynników, należy najpierw zastanowić się nad samą definicją wzrostu gospodarczego. Wzrost gospodarczy jest to stałe zwiększenie zdolności danego kraju do produkcji towarów i usług pożądanych przez ludzi. Zdolności produkcyjne każdej gospodarki zależą przede wszystkim od ilości i jakości występujących w niej zasobów naturalnych, majątku trwałego, jak i również od poziomu techniki produkcji oraz poziomu kwalifikacji pracy. Wzrost gospodarczy polega więc na rozszerzeniu i ulepszeniu materialnych i osobowych czynników produkcji. Wymaga to ciągłej akumulacji kapitału, dzięki gromadzonym oszczędnościom i inwestycjom, ciągłego doskonalenia ludzkich umiejętności i dokonywania postępu technicznego. Teoria wzrostu gospodarczego jest ważną...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /02.09.2005 Znaków /2 854

  praca w formacie txt

Do góry