awatar

Profil użytkownika Reiffibre

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

92 prac, w tym:

 • 92tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /92 prac/

 • Ocena brak

  Rynki finansowe

  1. Klasyfikacja rynków finansów ze względu na przeznaczenie kapitału. Rynki pieniężne – to te wszystkie transakcje, operacje i miejsca, gdzie uzyskane środki przeznacza się na regulowanie bieżących płynności. Przedmiotem obrotu na tym rynku są instrumenty krótkoterminowe, ich termin realizacji nie przekracza 1 roku np. depozyty, pożyczki międzywalutowe, papiery kapitałowe dłużne, kredyty konsumpcyjne, kredyty przeznaczone na inwestycje, papiery wartościowe typu właścicielskiego, udziały Rynek kapitałowy – wszystkie środki jakie uzyskuje zgłaszający popyt na kapitał (strona popytowa) przeznaczone są na inwestycje. Przedmiotem transakcji są instrumenty finansowe o terminie wykupu powyżej 1 roku np. zbywalne papiery wartościowe emitowane przez banki, rządy państw. 2. Klasyfikacja rynków finansowych ze względu na instrumenty finansowe...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /08.04.2006 Znaków /21 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mleko i przetwory z mleka

  I. Skład chemiczny mleka i jego wartość odżywcza Mleko to płynna wydzielina wyspecjalizowanego gruczołu ssaków, zawierająca 8090% wody i 2010% (u krów zwykle 1213%) suchej masy, która składa się głównie z tłuszczu, białek, cukru mlekowego (laktozy) i soli mineralnych. Mleko pochodzi od różnych zwierząt hodowlanych. W produkcji światowej na mleko krowie przypada 90%. W mniejszych ilościach jest otrzymywane mleko bawole, kozie i owcze. Mleko i produkty mleczne odgrywają podstawową rolę w odżywianiu i mają wielkie znaczenie dla zdrowia człowiek. W szczególności mleko jest dobrym źródłem wysokowartościowych białek, łatwo przyswajalnego tłuszczu, ważnych dla organizmu soli mineralnych (w tym wapnia i fosforu), witaminy A i witamin z grupy B. Ze względów fizjologicznych istotne znaczenie ma alkaliczny odczyn popiołu mleka, przeciwdziałający...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /29.03.2006 Znaków /36 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikroekonomia

  MIKROEKONOMIA (patrz załącznik!) ------------------------------------------------------------------------------------- --- ELASTYCZNOŚĆ POPYTU I PODAŻY ------------------------------------------------------------------------------------- ELASTYCZNOŚĆ POPYTU określa stopień wrażliwości popytu na zmianę lub wahania trzech zmiennych: ceny danego dobra, ceny innych dóbr oraz dochodu. Współczynniki elastyczności popytu podajemy w wartościach bezwzględnych |EP|, przy ich interpretacji musimy więc dodatkowo pamiętać o znakach. Ogólna formuła elastyczności popytu: % zmiana popytu EP = % zmiana czynnika wpływającego na popyt --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ELASTYCZNOŚĆ CENOWA POPYTU (PED, price elasticity demand) określa stopień zmiany (wrażliwość) popytu na dobro...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /25.03.2006 Znaków /8 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmioty gospodarcze - spółki.

  Podmiot gospodarczy ( „przedsiębiorca” ) to określenie jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność gospodarczą w celu osiągnięcia zysku. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy są zobowiązani spełniać przewidziane prawem warunki prowadzenia działalności gospodarczej dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia i zdrowia ludzkiego, a także inne warunki określone m. in. w przepisach dotyczących ochrony środowiska. Pokrewnymi pojęciami w stosunku do określeń podmiot gospodarczy i przedsiębiorca są: przedsiębiorstwo, firma...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /22.03.2006 Znaków /22 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek pracy i bezrobocie (na podst. "Podstawy makroekonomii" Z. Dach i B. Szopy)

  RYNEK PRACY 1) Podstawowe zagadnienia 1.1) RYNEK PRACY. Każdy z nas na swój sposób umie zdefiniować to pojęcie i bardzo często trafia w sedno, bowiem rynek pracy to nic innego, jak rynek kupna i sprzedaży pracy. Rozwinął się obok rynku kapitałowego, pieniężnego i towarowego. W ekonomii jest on analizowany w aspekcie relacji między podażą pracy, a popytem na pracę, a na relacje te wpływa wiele wciąż zmieniających się czynników zależnych od warunków ekonomicznych. Może być rozpatrywany według różnych kryteriów np.: rozległości obszaru wzajemnego oddziaływania popytu i podaży (wyróżniamy wówczas rynek pracy lokalny, regionalny, narodowy oraz międzynarodowy) czy płci (rynek pracy kobiet i mężczyzn) itd. Uczestnikami rynku pracy są podmioty (przedsiębiorstwa, instytucje i osoby fizyczne), które występują w roli pracodawców...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /17.03.2006 Znaków /2 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy handlu detalicznego

  Zaopatrywanie konsumentów w towary może odbywać się w bardzo różnych formach, od tradycyjnej sprzedaży w punktach sprzedaży detalicznej poprzez sprzedaż z automatów, Sprzedaż akwizycyjną, po sprzedaż wysyłkową. Formy te różnią się miedzy sobą organizacją procesu sprzedaży, charakterem lokalizacji punktów sprzedaży, stosowanymi metodami sprzedaży, asortymentem sprzedawanych towarów oraz wielkością. Podział handlu detalicznego ma, więc charakter wielostopniowy. I tak ze względu na charakter kontaktów konsumenta ze sprzedawcą dokonuje się podziału handlu detalicznego na handel stacjonarny, ruchomy i wysyłkowy Formy handlu detalicznego HANDEL STACJONARNY HANDEL RUCHOMY HANDEL WYSYŁKOWY Handel stacjonarny Obejmuje obiekty na stałe zlokalizowane w określonym miejscu, zawsze dostępnym dla klienta w pewnym jednoznacznie oznaczonym...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /13.03.2006 Znaków /15 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria wyboru konsumenta

  Na początek powiemy sobie, kto to jest konsument. (powiedzieć, że konsumentem jest każdy z nas, każda osoba prowadząca własny budżet, pracująca, zarabiająca, itp.) Pojęcie konsumenta w ekonomii. KONSUMENT jest suwerennym podmiotem gospodarczym, zdolnym do podejmowania decyzji dotyczących konsumpcji na podstawie własnych preferencji i obiektywnych warunków rynkowych. Domeną konsumenta czy, innymi słowy gospodarstwa domowego, które grupuje określona liczbę konsumentów jest organizowanie konsumpcji i jej realizacja. Poziom konsumpcji osiągany przez konsumenta jest determinowany przede wszystkim wysokością jego dochodów i cen nabywanych dóbr. Oprócz tego na poziom konsumpcji wpływają rozmiary posiadanego przez konsumenta majątku rzeczowego i finansowego, możliwości wykorzystania jego zasobu pracy, a także czynniki kulturowe. Potrzeby konsumenta...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /21.02.2006 Znaków /7 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienia z mikroekonomii

  Zagadnienie 1 ZASOBY W EKONOMII Zasoby – są to rzeczy służące do wytwarzania dóbr zaspokajających potrzeby ludzkie. Występują pod postacią: Kapitału ludzkiego (nazywanego pracą) – tworzą go psycho-fizyczne predyspozycje ludzi do wykonywania określonych czynności. Kapitału naturalnego (nazywanego ziemią) – tworzą go zasoby naturalne, czyli ziemia i wszystko to, co znajduje się na jej powierzchni i we wnętrzu i jest użyteczne dla człowieka, ale nie jest wytworem jego pracy (np. węgiel, gaz ziemny). Kapitału rzeczowego – składają się na niego: -środki pracy za pomocą których człowiek wytwarza określone produkty służące bezpośrednio lub pośrednio do zaspokajania jego potrzeb (np. nieruchomości) -przedmioty pracy, na które skierowana jest praca ludzka w procesie wytwarzania (np. surowce, materiały). Technologia –...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /28.01.2006 Znaków /21 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozliczenie podatku Vat, podatku dochodowego od osób prawnych

  Spółka z o.o. zajmująca się obrotem towarów zakupiła. Wyszczególnienie Cena zakupu netto Ilość Towar A (VAT 20%) 56 zł/szt 5200 Towar B (VAT 7%) 32zł/szt 4400 Towar C (VAT 3%) 60zł/szt 12000 Koszty funkcjonowania spółki wyniosły 8250zł (netto). VAT naliczony związany z kosztami funkcjonowania spółki wyniosły 18000zł. Marża handlowa wynosi 20% cen sprzedaży netto. Podatek dochodowy 19%. Polecenia: 1. ustal ceny sprzedaży netto. 2. rozlicz podatek VAT. 3. ustal wynik końcowy z prowadzonej działalności. Ad. 1 Czn x 100% Csn = 100% - m 56 x 100% Towar A = Csn A = 100% x 20 = 70zł/szt 32 x 100% Towar B = Csn B = 100% - 20 = 40zł/szt 60 x 100% Towar C = Csn C = 100% - 20 = 75zł/szt Ad. 2 VAT NALICZONY A = 56zł/szt x 22% = 12,32zł/szt x 5200 = 64064zł B = 32zł/szt x 7% = 2,24zł/szt x 4400 = 9856zł C = 60zł/szt x 3 % = 1,50 zł/szt x 1200 =...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /17.01.2006 Znaków /3 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki produkcji w gospodarce rolnej

  Rolnictwo jest działem gospodarki narodowej, który produkuje zarówno środki konsumpcji, jak i środki produkcji, bowiem część produktów rolnictwa przeznacza się na potrzeby przemysłu przetwórczego. Zagospodarowuje i użytkuje obszary rolne w celu produkowania artykułów roślinnych i zwierzęcych. Jest podstawowym działem naszej gospodarki zajmując dość szczególną pozycję w gospodarce Polski, gdyż jest jedynym tak dużym działem, w którym jako forma dominująca występuje własność indywidualna i wciąż drobnotowarowy sposób produkcji. Główny cel to uzyskanie jak największych efektów produkcyjnych, aby w pełni zaspokajać wzrastające potrzeby społeczeństwa i potrzeby surowcowe przemysłu. Procesy produkcyjne w rolnictwie, polegające na procesach biologicznych, różnią się od procesów produkcyjnych w przemyśle, polegających głównie na...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /01.01.2006 Znaków /16 650

  praca w formacie txt

Do góry