awatar

Profil użytkownika Reiffibre

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

92 prac, w tym:

 • 92tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /92 prac/

 • Ocena brak

  Prawdziwe przyczyny współczesnego kryzysu światowego

  Prawdziwe przyczyny współczesnego kryzysu światowego Chociaż kryzys finansowy nie dobiegł jeszcze końca wielu ekonomistów stawia tezy dotyczące jego powstania. Przejrzałam wiele artykułów z gazet, a także sieci i dotarłam do dwóch bardzo ciekawych. W pierwszym, na stronie internetowe www.bankier.pl, jest mowa głównie o załamaniu rynku kredytów hipotecznych. Jest to jak najbardziej prawda. Pokazuje sytuację od roku 1997 lub 1999, w zależności od źródła. Oba artykuły są bardzo zgodne w tej kwestii. Ale zacznę od drugiego, który znalazłam na stronie www.frazpc.pl. Wszystko zaczęło się w Stanach Zjednoczonych za sprawą polityków, którzy do dziś nie chcą przyznać się do błędu. Media amerykańskie podały oficjalną wersję, kryzys kredytów hipotecznych, która jest tylko górą lodową, a nawet śmiem twierdzić szpilką, która przebiła...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /11.08.2006 Znaków /3 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wskaźnikowa bilansu. Podstawowe wzory obliczania wskaźników

  WSKAZNIKI FINANSOWE WSKAZNIKI PLYNNOSCI Płynność finansowa to zdolność do terminowego regulowania zobowiązań, a jej utrzymanie jest głównym zadaniem operacyjnego zarządzania finansami w każdej firmie. Utrata płynności jest często początkiem drogi do bankructwa, bowiem przedsiębiorstwo, które nie jest w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań, traci zaufanie zarówno kontrahentów, jak i instytucji finansujących.. W większości przypadków wskaźniki płynności obliczane są jedynie na podstawie danych zawartych w bilansie i w związku z tym mają charakter statyczny, czyli informują o poziomie płynności w danym momencie - konkretnie w dniu sporządzania bilansu. Najczęściej używane są tutaj: 1. Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa bieżące / pasywa bieżące Wskaźnik płynności bieżącej, zwany też wskaźnikiem płynności III...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /02.08.2006 Znaków /11 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia i gospodarka

  Wprowadzenie do gospodarki i ekonomii Ekonomia – aikos – dom, nomos – prawo – nauka o prawach rządzących gospodarstwem II. nauka o prawidłowościach, kt. rządzą procesami gospodarczymi, czyli działalnością gospodarczą ludzi *prawidłowości te określamy mianem PRAW EKONOMICZNYCH Ekonomia jako nauka zajmuje się badaniem podmiotów gospodarczych, ich zastosowaniem w dziedzinie ich wykorzystania ograniczonych środków, które mogą być w rozmaity sposób zastosowane w sferze produkcji i konsumpcji Pojęcie RZADKOŚCI odnosimy do ludzi pomiędzy sumą dóbr i usług, których ludzie potrzebują aby zaspokoić swoje potrzeby, a możliwościami ich wytworzenia. FUNKCJE - poznawcza – polega na tym, że dostarcza pewnej wiedzy o zjawiskach i procesach gospodarczych, rządzących nimi prawidłościami, przyczynach i skutkach np.: co produkować? Dla...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /01.08.2006 Znaków /22 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majątek firmy

  MAJĄTEK TRWAŁY Wartości niematerialne i prawne Rzeczowy majątek trwały Finansowy majątek trwały Należności długoterminowe 1. Koszty prac rozwojowych2.Wartość firmy3.Pozostałe 1. Środki trwałe:- grunty i tereny- budynki i budowle- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu - pozostałe2. Inwestycje rozpoczęte 1. Udziały i akcje2. Papiery wartościowe3. Udzielone pożyczki długoterminowe4. Inne składniki finansowe majątku trwałego MAJĄTEK OBROTOWY Zapasy Należności i roszczenia Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Środki pieniężne 1. Materiałów2. Półproduktów i produktów toku3. Produktów gotowych4. Towarów5. Zaliczki na poczet dostaw 1. Należności z tytułu dostaw2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych3. Inne należności i roszczenia 1. Udziały lub akcje własne do zbycia2. Inne papiery...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /28.06.2006 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makroekonomia

  MIKROEKONOMIA 1. Geneza: Ekonomia jest nauką o tym, w jaki sposób społeczeństwo używa zawsze ograniczonych czynników i zasobów produkcji tj. kapitału, siły roboczej oraz ziemi z całością jej bogactw. Odpowiada ona na pytanie: co?, jak? i dla kogo? - jest wytwarzane, rynek i system nakazowo rozdzielczy stanowią dwie alternatywne metody rozstrzygania tej kwestii. Ekonomia to nauka stosunkowo młoda, jako samodzielną dyscyplinę uznaje się ją od działania Adama Smitha i jego fundamentalnego dzieła „o bogactwie narodów” stanowi ono zwarty system naukowy, będący syntezą, rozwinięciem, a niekiedy tylko powtórzeniem dotychczasowego dorobku myśli ekonomicznej. Problematyka ekonomiczna była jednak przedmiotem zainteresowania dużo wcześniej. Pierwsze rozważania na ten temat sięgają starożytności. W okresie średniowiecza interesowano się głownie w...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /21.06.2006 Znaków /3 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDSTAW SKUTECZNE METODY I TECHNIKI POCZUKIWANIA PRACY

  W warunkach gospodarki rynkowej praca jest towarem. Podobnie jak na innych "rynkach", na rynku pracy trwa nieustanna wymiana dóbr i usług pomiędzy tymi, którzy pracę dają i tymi, którzy jej poszukują. W większości przypadków jest tak, że to pracodawca wybiera jednego spośród kilku kandydatów na wolne stanowisko, a nie odwrotnie. Dlatego też, aby znaleźć satysfakcjonującą pracę osoba poszukująca musi być świadoma własnych predyspozycji, umiejętności i kwalifikacji, poznać techniki i metody szukania pracy oraz sztukę prezentowania się pracodawcy. Potrzebna jest więc znajomość elementów wiedzy z zakresu psychologii, socjotechniki, marketingu, sporządzania dokumentów itp. Umiejętności tych nie uczono dotychczas w szkole, a osobom, które rozpoczęły pracę kilka lat temu, wiedza taka nie była w ogóle potrzebna. Ponadto, nie wszyscy poszukujący...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /25.05.2006 Znaków /7 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb zakładania i funkcjonowanie rachunku bieżącego oraz dokumentacja.

  Posiadanie rachunku bieżącego w krajach wysoko rozwiniętych jest wręcz koniecznością. Determinuje to zarówno model życia poprzez możliwości realizacji określonych płatności za pośrednictwem banku, jak również jest związane z poczuciem bezpieczeństwa o własne środki wiąże się z uzyskaniem dochodu. W warunkach polskich posiadanie rachunku bieżącego staje się coraz bardziej powszechne, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej obowiązkowe. Od 1994 r. Jednostki gospodarcze musza posiadać rachunek bieżący, a także maja obowiązek bezgotówkowego rozliczania niektórych transakcji, gdy suma jednorazowej transakcji po miedzy podmiotami gospodarczymi przekracza 3 tys. ECU bądź 1 tys. ECU, gdy wartość obrotów gospodarczych w miesiącu poprzedzającym wystawienie faktury przekraczała 10 tys. ECU. Rachunek bieżący jest rachunkiem...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /11.05.2006 Znaków /17 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy organizacyjne zrzeszania się przedsiębiorstw.

  1. Koordynacja przedsiębiorstw polega na uzgadnianiu przez nie wspólnych działań i polityki gospodarczej. Przedsiębiorstwa współpracujące nie tracą swej odrębności prawnej i samodzielności gospodarczej. 2. Kartel – porozumienie gospodarcze kilku, kilkunastu samodzielnych prawnie przedsiębiorstw tej samej branży. Porozumienie to może dotyczyć: a) cen (kartel cenowy), b) limitu produkcji (kartel kontyngentowy), c) podziałów rynków zbytu (kartel regionalny). 3. Syndykat – forma porozumienia kartelowego polegająca na tym, że wchodzące w jego skład samodzielne przedsiębiorstwa prowadzą wspólnie sprzedaż wytworzonych przez siebie wyrobów, a niekiedy wspólnie zaopatrują się w potrzebne materiały. 4. Konsorcjum – krótkotrwałe porozumienie przedsiębiorstw, którego celem jest przeprowadzenie większej operacji handlowej, bankowej lub...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /04.05.2006 Znaków /2 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek finansowy

  Rynek finansowy jest „miejscem”, na którym zawierane są transakcje finansowe, tzn. dokonuje się kupna- sprzedaży różnych form kapitału krótkoterminowego i długoterminowego. Rynek finansowy umożliwia posiadaczowi kapitału jego zainwestowanie, a podmiotom zgłaszającym zapotrzebowanie na kapitał - zaspokojenie potrzeb. Funkcjonowanie rynku finansowego pozwala inwestorom na zróżnicowanie portfela posiadanych aktywów oraz umożliwia ograniczenie ryzyka związanego z inwestycjami. Warunkiem wzrostu gospodarki jest inwestowanie. Aby inwestował niezbędne są środki finansowe. Ich źródłem mogą być niewykorzystane środki finansowe zwane oszczędnościami. Istnieje, więc potrzeba wystąpienia mechanizmu pozwalającego na przesunięcie czasowo wolnych środków od oszczędzających do inwestujących. Aby mechanizm taki mógł funkcjonować potrzebni są:...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /29.04.2006 Znaków /42 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka rynkowa i planowa (nakazowa) w Polsce

  Przeprowadając porównanie gospodarki planowej i rynkowej musimy sobie zdefiniować te pojęcia. Gospodarka planowa w założeniach stanowiła podstawę funkcjonowania państwa budującego porządek swego działania w oparciu o plan centralny, umożliwiający realizację gospodarki nakazowo-rozdzielczej czyli gospodarki, w której wszystkie decyzje dotyczące produkcji i konsumpcji są podejmowane przez państwo. Państwowe instytucje planistyczne decydują o rodzaju i ilości produkowanych dóbr i usług, cenach oraz sposobach wymiany i rozdzielnictwie. Ustalały hierarchię potrzeb w gospodarce. Szczegółowe nakazy są kierowane do przedsiębiorstw, pracowników, a nawet gospodarstw domowych.W gospodarce tej wadą było między innymi nieracjonalne wykorzystanie czynników wytwórczych, które były własnością państwa.Brakowało motywacji przedsiębiorstw do osiagania...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /22.04.2006 Znaków /18 173

  praca w formacie txt

Do góry