awatar

Profil użytkownika Reiffibre

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

92 prac, w tym:

 • 92tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /92 prac/

 • Ocena brak

  Ekonomia historyczna

  EKONOMIA HISTORYCZNA – (Niemcy XIX w.) krytyka systemu kapitalistycznego oraz drogi do niego prowadzącej. Proponował nową drogę rozwoju kapitalizmu. Przeciwstawiał się podstawowym założeniom i tezom szkoły klasycznej. Ludność niem. wychowywana w duchu państwa narodowego uznała je za promotora wszelkiego rozwoju. Kult narodowości wiąże się ze szczególna sytuacją polityczną tego kraju (obszar niemiecki po wojnach napoleońskich był podzielony na 38 państw, co nie sprzyjało ożywieniu wymiany, powstawaniu wspólnego rynku) – dążenie do zjednoczenia kraju. Rozbicie gosp. i terytorialne Niemiec stanowiło o zacofaniu gospodarki mającej charakter rolniczy z wieloma pozostałościami feudalizmu. Ekonomiści niemieccy występowali przeciwko wolnemu handlowi międzynarodowemu, zapowiadając stosowanie narodowej polityki gosp. Kierunek historyczny dzieli się...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /06.01.2007 Znaków /13 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusze strukturalne

  I WSTĘP Podstawą interwencji polityki strukturalnej Unii Europejskiej są zapisy w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską , zakładające m.in. wzmocnienie poziomu spójności ekonomicznej i społecznej w ramach tej organizacji, służące osiągnięciu podstawowych celów działania Wspólnot Europejskich. Cele te, obejmują: - wysoki poziom ochrony i jakości środowiska naturalnego, - gospodarczą i społeczną spójność między państwami członkowskimi - wysoki poziom zatrudnienia, - równość szans, - zrównoważony i bezinflacyjny wzrost gospodarczy, - wysoki poziom konkurencyjności gospodarek, - podnoszenie poziomu życia, - harmonijny i zrównoważony rozwój działalności gospodarczej - gospodarczą i społeczną spójność i solidarność między państwami członkowskimi. W latach programowania 2000-2006 normy prowadzenia polityki...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /23.12.2006 Znaków /19 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie budżetu państwa.

  W literaturze finansowej istnieje wiele definicji budżetu. Wiekszośc z nich akcentuje tylko pewną stronę określonego zjawiska, jakim jest budżet. Natomiast określenie „budżet” może być używane w trojakim znaczeniu: 1) jako zasób pieniężny państwa 2) jako roczny plan gromadzenia i wykorzystywania zasobów środków pieniężnych gospodarki państwa 3) jako akt normatywny ( ustawa budżetowa) upowarzniający rząd państwa do gromadzenia dochodów oraz ich wydatkowania zgodnie z planowanymi w tym zakresie ustaleniami W naszej pracy zajmiemy się określeniem budżetu jako planu finansowego państwa. W takim rozumieniu przyjmuje się, że budżet państwa jest planem gromadzenia i wydatkowania zasobów pieniężnych państwa jako podmiotu władzy uchwalonym na okres jednego roku w formie ustawy budżetowej. Do podstawowych elementów tego określenia...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /15.12.2006 Znaków /5 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje zarządzania

  Funkcje zarządzania 1. planowanie – wytyczanie celów organizacji i określenie najlepszego sposobu ich osiągnięcia, częścią tego procesu jest podejmowanie decyzji polegające na wyborze określonego sposobu działania spośród wielu dostępnych możliwości 2. zorganizowanie – logiczne grupowanie działań i zasobów, organizacja przyczynia się do podniesienia sprawności organizacji 3. motywowanie – kierowanie ludźmi, zespół procesów wykorzystywanych w celu sprawienia, by członkowie organizacji współpracowali ze sobą w interesie organizacji, aby identyfikowali się z misją organizacji. Jest to oddziaływanie na podwładnych 4. kontrolowanie – obserwowanie postępów organizacji w realizowaniu jej celów. Obejmuje 3 podstawowe czynności - określenie mierników efektywności ( ilościowo określić co chcemy osiągnąć) - pomiar bieżącej...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /14.11.2006 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek pracy

  Rynek pracy - Specyfika i cechy Rynek pracy - jest to "MIEJSCE", w którym odbywa się proces kupna oraz sprzedaży pracy (można porównać go do placu handlowego w twojej miejscowości i tego, co tam się dzieje). Kupującym - są firmy - pracodawcy, którzy mają określone potrzeby (chcą zatrudnić pracownika). Pracodawcy kształtują popyt na pracę. Sprzedającym - są osoby poszukujące pracy. To one reprezentują podaż na rynku pracy. Towarem - są wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności, dyspozycyjność, siła fizyczna, itp. Jeżeli planujesz pracować w swojej miejscowości lub najbliższej okolicy, to twoim zadaniem będzie poznanie - lokalnego rynku pracy. Rynek pracy, obejmujący swoim zasięgiem np. województwo lub inny duży obszar określany jest mianem - rynku regionalnego Krajowy rynek pracy obejmuje swym zasięgiem całą Polskę. Na rynku...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /24.09.2006 Znaków /13 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjawisko bezrobocia w Polsce.

  PLAN PRACY 1. WSTĘP 2. POJĘCIE BEZROBOCIA 3. RODZAJE BEZROBOCIA 4. PRZYCZYN I SKUTKI ZJAWISKA BEZROBOCIA WSTĘP Bezrobocie pojawiło się w Polsce w roku 1990. Rzeczpospolita wkroczyła na drogę przemian gospodarczych i politycznych. Rozpoczynający się proces transformacji spowodował ogromne zmiany organizacyjne istniejących przedsiębiorstw . Poprzedni system gospodarczy sprawił, że rynek pracy cechowała mała elastyczność kwalifikacji i ofert pracy. Przedsiębiorstwa rozpoczęły dostosowywanie do nowych standardów - zachodnioeuropejskich – zaczęły unowocześniać swoją technologię produkcyjną i zmieniać personel. W „kolosach” państwowych nastąpiły zwolnienia grupowe. W kolejnych latach doszło do likwidacji wielu zakładów „ zacofanych” technologicznie i zadłużonych. W efekcie tych zmian wystąpiło masowe bezrobocie...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /16.09.2006 Znaków /7 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot i zakres działalności przedsiębiorstwa handlowego

  Przedsiębiorstwo- to wyodrębniona pod względem ekonomicznym i prawnym jednostka gospodarcza, która samodzielnie prowadzi działalności i podejmuje ryzyko tej działalności po to, aby osiągnąć zysk. Przedmiotem działania przedsiębiorstwa handlowego jest systematyczna wymiana produktów dokonywana przez wyspecjalizowane w tym zakresie instytucje czyli handel. Prowadzenie wymiany oznacza wykonywanie wielu różnorodnych czynności, takich jak: skup produktów od rolników, działalność hurtowa czy sprzedaż towarów konsumentom. Te różnorodne czynności mogą być wykonywane albo przez jedno przedsiębiorstwo albo też dzielone między wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, np. w sprzedaży hurtowej. Przy założeniu że przedsiębiorstwo handlowe specjalizuje się w określonych grupach czynności. Można wyróżnić przedsiębiorstwa skupu, hurtowe i detaliczne...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /08.09.2006 Znaków /4 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatki

  Typy opodatkowania · podatki bezpośrednie – są to podatki nakładane na dochód i majątek; najbardziej oczywistym przykładem jest osobisty podatek dochodowy; te podatki nazywane są bezpośrednimi gdyż osoba odpowiedzialna za opłacenie podatku ponosi jego ciężar; · podatki pośrednie – są to podatki nakładane na wydatki; najbardziej znany jest podatek od wartości dodanej (VAT), podatek akcyzowy; ten rodzaj podatku nazywa się pośrednim gdyż osoba mająca zapłacić podatek może przenieść jego ciężar w formie ceny w całości lub w części na kupujących; · podatki proporcjonalne – jeżeli wszyscy podatnicy płacą ten sam odsetek swoich dochodów (wydatków lub majątku) w postaci podaku; podatek od zysków spółek jest przykładem podatku proporcjonalnego; · podatki progresywne – jeżeli osoby z wyższymi dochodami płacą jako podatek...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /24.08.2006 Znaków /3 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura Biznesplanu

  STRUKTURA BIZNES PLANU Biznes plan zbudowany jest według prostej zasady konstrukcji. Zakres merytoryczny planu podejmujący wszystkie zagadnienia wewnętrzne przedsiębiorstwa oraz oddziaływania zewnętrzne zawiera się w trzech podstawowych grupach tematycznych. • Pierwszą grupę tematyczną stanowi badanie przedsiębiorstwa, które obejmuje opis oraz analizę firmy, oszacowuje możliwości wprowadzenia zmian a także przedstawia ogólną opinię o przyszłej działalności. • Drugą grupą jest opracowanie zasadniczego planu, w której przeprowadza się szczegółową analizę oraz plan przekształceń i rozwoju wraz ze wszystkimi implikacjami. • Trzecią grupą, obejmującą strukturę biznes planu jest plan wprowadzenia w życie - plan wdrożenia, polegający na powołaniu zespołów lub osób...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /23.08.2006 Znaków /32 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółki, jawna, cywilna,. cywilnoprawna i z.oo

  Spółki Działalność gospodarczą Można prowadzić w różnych formach organizacyjno-prawnych. Wybór formy zależy od rozmiarów działalności, liczby osób w nią zaangażowanych, celów tej działalności, itp., Kiedy zamierza się prowadzić działalność gospodarczą na niedużą skale, np.: - W dziedzinie handlu - Wytwórczości - Usług, odpowiednia może być najprostsza forma organizacyjna oparta na przepisach kodeksu cywilnego. Spółka taka powstaje tylko na mocy porozumienia wspólników, bez dodatkowych wymagań oraz formalności, i nie podlega wpisowi do rejestru handlowego spółek. Większe przedsięwzięcia gospodarcze, z perspektywą szerokiej współpracy handlowej i produkcyjnej, z koniecznością zaangażowania poważniejszego kapitału, z udziałem wielu wspólników, wymagają z reguły utworzenia spółki przewidzianej przez kodeks...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /13.08.2006 Znaków /8 682

  praca w formacie txt

Do góry