awatar

Profil użytkownika Reiffibre

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

92 prac, w tym:

 • 92tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /92 prac/

 • Ocena brak

  Biznes plan.

  WSTĘP: Prawie każdy z nas marzy o tym, aby być właścicielem dobrze prosperującej firmy. Otóż w dzisiejszych czasach, w tak dobrze rozwijającej się gospodarce rynkowej jest to możliwe. Wystarczy dobry pomysł, trochę gotówki i marzenie staje się rzeczywistością. W pracy tej chcemy pokazać właśnie, w jaki sposób to osiągnąć. Przedsiębiorstwo jest wyodrębnioną pod względem ekonomicznym i prawnym jednostką gospodarczą, która prowadzi działalność produkcyjną, handlową lub usługową w celu osiągnięcia zysku. Zanim to jednak nastąpi istnieje jeszcze wiele różnych czynności, które należy wykonać. Aby jednak nie pogubić się załatwianiu tych spraw, nie pominąć ważnych decyzji, należy sporządzić plan prowadzenia działalności zwany biznes planem. 1) DANE O INWESTORZE: A) SIEDZIBA INWESTORA: Lokal gastronomiczny „AVANTI”...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /11.04.2007 Znaków /15 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota handlu, jego zadania i klasyfikacja

  Istota handlu, jego zadania i klasyfikacja Konsumenci zaspokajają swoje potrzeby najczęściej poprzez nabywanie wyrobów, które powstają w wyniku działalności produkcyjnej. Kontakty konsumentów i producentów są czasem nie możliwe ponieważ: klienci potrzebują niewielkiej ilości towarów, zakłady produkcyjne wytwarzają je w większych ilościach, a często masowo. Komplementarność i substytucyjność potrzeb, a także chęć dokonywania wyborów różnych odmian towarów powoduje, że konsumenci często chcą nabywać towary wytwarzane przez różnych producentów. Konsumpcja większości towarów odbywa się na terenie całego kraju, ich produkcja natomiast ma miejsce czasami w jednym lub w kilku zakładach produkcyjnych. Stwarza to konieczność przemieszczania towarów z miejsca ich produkcji do miejsca konsumpcji. Podstawowym zadaniem handlu jest łagodzenie...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /11.04.2007 Znaków /2 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Determinaty dochodu narodowego

  Produkcja potencjalna, to produkcja, którą można by wytworzyć w gospodarce, gdyby racjonalnie wykorzystać wszystkie czynniki produkcji (zasoby pracy, kapitału, ziemi). Rozmiary tej produkcji zależą od wielkości czynników produkcji oraz efektywności ich wykorzystania. Wzrost zasobów jest stosunkowo powolny, dlatego też rozważania nad wzrostem produkcji prowadzi się zazwyczaj w ramach analiz długoterminowych. Produkcja faktyczna oznacza produkcję rzeczywiście wytwarzaną. W gospodarce rynkowej jej poziom wyznaczony jest przez możliwości opłacalnej sprzedaży. Przy odpowiednio wysokim popycie na towary produkcja faktyczna może osiągnąć poziom produkcji potencjalnej, co oznacza pełne wykorzystanie zasobów. Z reguły jednak popyt na towary jest niższy i zasoby czynników produkcji są wówczas częściowo niewykorzystane. Agregatowy popyt jest to...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /03.04.2007 Znaków /4 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wzrostu gospodarczego.

  Aby zacząć rozpatrywać znaczenie wzrostu gospodarczego i jego czynników, należy najpierw zastanowić się nad samą definicją wzrostu gospodarczego. Wzrost gospodarczy jest to stałe zwiększenie zdolności danego kraju do produkcji towarów i usług pożądanych przez ludzi. Zdolności produkcyjne każdej gospodarki zależą przede wszystkim od ilości i jakości występujących w niej zasobów naturalnych, majątku trwałego, jak i również od poziomu techniki produkcji oraz poziomu kwalifikacji pracy. Wzrost gospodarczy polega więc na rozszerzeniu i ulepszeniu materialnych i osobowych czynników produkcji. Wymaga to ciągłej akumulacji kapitału, dzięki gromadzonym oszczędnościom i inwestycjom, ciągłego doskonalenia ludzkich umiejętności i dokonywania postępu technicznego. Teoria wzrostu gospodarczego jest ważną częścią teorii rozwoju gospodarczego...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /31.03.2007 Znaków /9 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Restrukturyzacja hutnictwa

  LITERATURA: 1. „Polityka” nr 7(2180) , „Stal na złom” 2. „Rzeczpospolita” z dnia 2.03.1999r. 3. „Życie gospodarcze” z dnia 8.03.1996r. 4. „Gazeta Wyborcza” z dnia 23.04.1999r., „W stali niestali” 5. „Gazeta Wyborcza” z dnia 12.04.1999r.,nr 85/99, „Pakiet dla hutnika” 6. „Gazeta Wyborcza” z dnia 13.04.1999r.,nr 86/99, „Pakiet dla hutnika” 7. „Gazeta Wyborcza” z dnia 14.04.1999r.,nr 87/99, „Pakiet dla hutnika” Proces restrukturyzacji jest efektem przemian , które nastąpiły po zmianie ustroju. Restrukturyzacja objęła każdą gałąź przemysłową. Polega ona na bezpośrednich zmianach w jednostkach produkcyjnych , a objawiająca się zmianami w asortymencie , a także profilu przedsiębiorstwa. Zmiany te polegają na zastępowaniu wyrobów przestarzałych bardziej nowoczesnymi – które zaspokajają potrzeby coraz...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /27.03.2007 Znaków /9 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne teorie ekonomiczne wśród laureatów noblowskich – monetaryzm, keynesizm, szkoła klasyczna i szkoła austriacka.

  Nagrody im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii, czyli nauki zajmującej się sposobami organizowania się ludzkości w celu rozwiązywania problemu niedoborów, przyznawane są przez Szwedzką Królewską Akademię Nauk dopiero od 1969 roku. Wtedy też została ona ufundowana przez Bank Szwecji Na przestrzeni minionych 32 lat tę prestiżową nagrodę otrzymało wielu wybitnych ekonomistów. Pośród poglądów przez nich reprezentowanych na pierwszy plan wysuwają się cztery główne nurty. To właśnie przedstawiciele tych nurtów otrzymali najwięcej nagród Nobla. Pomiędzy każdą z teorii występują mniejsze lub większe różnice. Czasem są to duże rozbieżności czasami zaś szkoły te różnią się tylko detalami. Każda z nich ma swoich liderów i głównych przedstawicieli. Wszystkie są ważne, bowiem często mają wpływ na losy gospodarek wielu krajów świata...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /28.02.2007 Znaków /31 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolność gospodarcza zasadą działalności gospodarczej i jej ograniczenia

  Wolność gospodarcza jest pojęciem zbiorczym, które obejmuje swoim zasięgiem szereg swobód odnoszących się zarówno do tych, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą, jak i tych, którzy działalność taką już rozpoczęli. W każdej dziedzinie wolność jest stanem naturalnym, a jej wyłączenie lub ograniczenie stanowią odstępstwa od reguły. Wolność dotyczy jednak człowieka, którego życie i aktywność podlega społecznej organizacji. Ta zaś oznacza konieczność postępowania według zasad, których przestrzeganie jest niezbędne, mimo że może ograniczać indywidualną swobodę zachowań człowieka. Powody i zakres ograniczeń, a nawet wyłączeń wolności mogą być różne, zależnie od sfery swobód i rodzaju kolizji między nimi a innymi wartościami i dobrami. Spostrzeżenia te odnoszą się również do procesów gospodarowania. Od...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /11.02.2007 Znaków /18 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobowy charakter, charakter kapitałowy

  Osobowy charakter spółki przejawia się tym, że decydujące znaczenie dla je funkcjonowania mają wspólnicy, ich kwalifikacje i wykonywana przez nich praca. Za ewentualne zobowiązania spółki osobowej wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem; tak więc własność osobista i współwłasność w spółce osobowej nie są oddzielone. W sytuacji upadłości spółki osobowej jej wierzyciele, np. dostawcy, mają prawo do żądania zwrotu swojej należności z majątku osobistego wspólników. Charakter kapitałowy spółki wyraża się tym, iż jej funkcjonowanie opiera się na kapitale wspólników. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie do wysokości wniesionych wkładów. W sytuacji upadłości spółki kapitałowej jej wierzyciele mogą otrzymać zwrot swojej należności jedynie z majątku spółki, osobisty majątek wspólników pozostaje...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /10.02.2007 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  U progu kapitalizmu fabrycznego i ekonomii klasycznej

  Tło epoki. Kapitalizm rodzi się dość wcześnie w niektórych miastach północnych Włoch, ale w całej Europie rozpowszechnia się dopiero w XVI wieku. Początkowo obejmuje głównie Niemcy i Hiszpanię a od końca XV wieku do lat 1525-1530 szybko rozwijają się Niemcy, Czechy, Węgry i Śląsk. Siłą napędową rozwoju tych krajów jest w znacznym stopniu wzrost produkcji srebra i złota. Rozwija się również handel międzynarodowy a w przemyśle obok rzemiosła cechowego rozpowszechnia się system nakładczy czyli forma organizacji pracy zastępująca niewydajny sposób pracy polegająca na tym, że zleceniodawca dostarczał narzędzia i surowce rzemieślnikom i po otrzymaniu gotowego produktu mógł sprzedać go po wyższej, nawet kilkakrotnie, cenie. W tym okresie nastąpił wzrost cen, za których wzrostem nie nadążał wzrost płac, zwiększają się zyski...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /27.01.2007 Znaków /2 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Segmentacja rynku

  SEGMENTACJA RYNKU Jest to podział danego rynku na względnie jednorodne grupy konsumentów, różniące się między sobą reakcjami na dany produkt i inne instrumenty oddziaływania na rynek. SEGMENT RYNKU Segment oznacza człon rynku (subrynek). Gospodarstwa domowe zaliczane do danego segmentu odznaczają się podobieństwem. Użytkownicy należący do różnych segmentów są do siebie niepodobni pod względem poziomu konsumpcji produktu, wymagań jakościowych, sposobów reagowania na zmiany cen, środki reklamy itp. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa, o segmencie można mówić, gdy istnieje realna szansa przekształcenia konsumentów w nabywców. KRYTERIA SEGMENTACJI W badaniach marketingowych, zmierzających do wyodrębnienia segmentów, stosowane są dwa podejścia: • Kryteria segmentacji opisujące (deskryptywne): to zbiór zmiennych pozwalających...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /11.01.2007 Znaków /5 115

  praca w formacie txt

Do góry