awatar

Profil użytkownika Reiffibre

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

92 prac, w tym:

 • 92tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /92 prac/

 • Ocena brak

  Socjalizm pierwszej połowy XIX wieku R. Owen, K. Fourier, C. H. Saint Simon, socjalizm ricardiański

  Pojęcie socjalizm upowszechniało się właśnie w tym okresie dzięki twórcom dynamicznej ideologii, głoszącej krytykę kapitalizmu i potrzebę stworzenia lepszego ustroju, opartego na społecznej własności środków produkcji. Twórcą nurtu socjalizmu francuskiego był Claude Henri de Rouvroy de Saint-Simon. Zdaniem Saint-Simona motorem rozwoju społecznego jest działalność klasy wytwórców / industrialistów / i postępy ducha ludzkiego. Ustroje społeczne są odbiciem położenia tej klasy. W starożytności wytwórcy byli ujarzmieni przez klasę wojskową. Feudalizm przyniósł tylko pewną poprawę, a obecna rewolucja stworzyła paradoksalną sytuację, w której realną moc mają już "industrialiści", ale władza polityczna jest wciąż w rękach feudałów. Saint-Simon głosił program budowy doskonalszego ustroju, w którym prawdziwa władza należeć będzie...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /29.06.2007 Znaków /9 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak założyć przedsiębiorstwo?

  Założenie przedsiębiorstwa usługowego (koncesjowana działalność gospodarcza) W obliczu nadchodzącego wzrostu popytu na prace wydobywcze, postanowiłem założyć przedsiębiorstwo świadczące takie właśnie usługi. Z powodu ograniczonych zasobów finansowych nie mogłem tego zrobić sam. Problem rozwiązałem poprzez umowę zawartą z Janem Stanisławem Parapetem. (Ad. 1). Dzięki temu mogłem rozpocząć starania o „rozkręcenie” własnej firmy. Najpierw dokonałem zgłoszenia w urzędzie gminy, w którym podałem: 1. Swoje nazwisko (nazwę) i miejsce zamieszkania (siedzibę) wraz z adresem: Sarlej Bartłomiej (nazwa – „Wiercidziury”), ul. Basztowa 6, 97–330 Sulejów (jednocześnie siedziba przedsiębiorstwa) 2. Rodzaj działalności, jaką chcę prowadzić Usługi w zakresie dokonywania wykopów, odwiertów i prac wydobywczych 3. Data rozpoczęcia...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /22.06.2007 Znaków /8 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółki kapitałowe.

  Spółka kapitałowa - forma prawna organizacji podmiotów gospodarczych, najczęściej wykorzystywana w prowadzeniu dużych przedsiębiorstw, a także w wewnętrznej organizacji grup kapitałowych. W prawie polskim, oprócz spółek kapitałowych, wyróżnia się również spółki osobowe. Charakterystyka W konstrukcji jurydycznej spółki kapitałowej można wyróżnić szereg cech: posiadanie kapitału zakładowego posiadanie osobowości prawnej posiadanie zgromadzonego majątku odrębnego od majątków osobistych wspólników lub akcjonariuszy ponoszenie przez spółkę odpowiedzialności za zobowiązania całym swym majątkiem wyłączenie, z pewnymi wyjątkami, odpowiedzialności wspólników/akcjonariuszy za zobowiązania spółki (niekiedy- błędnie- mówi się ograniczeniu ich odpowiedzialności do wysokości wniesionych wkładów) wyłączenie, co do zasady...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /18.06.2007 Znaków /3 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pieniądz, system pieniężny

  Spis treści Ogólne pojęcie pieniądza ....................................................................... 3 Podstawowe pojęcia .................................................................... 3 Środek wymiany .................................................... 3 Jednostka rozrachunkowa ....................................... 3 Pieniądz symboliczny .............................................. 3 Pieniądz papierowy ................................................. 3 Płynność ............................................................... 3 Agregaty stopnia płynności pieniądza ......................... 3 Pośrednik finansowy ................................................ 4 Baza monetarna ............................................................... 4 Mnożnik kreacji pieniądza ......................................... 4 Wartość pieniądza...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /31.05.2007 Znaków /37 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria potrzeb i konsumpcji.

  TEROIA POTRZEB I KONSUMPCJI Wykład I13.10.02r. Konsumpcja a spożycie – traktujemy je jako synonimy, jedyna różnica to: schematyczna, etymologiczna, Konsumpcja z łać spożywanie używania spożycie-pol Istota konsumpcji – wszelkie zaspokojenie potrzeb ludzkich, istnieją 3 różnice ujęcia konsumpcji: 1.Traktowanie go jako akt społeczny jednorazowy akt zaspokojenia, ekonomiści obliczają całkowite jednorazowe zużycie konsumpcji po obrotach sprzedanych produktów ( produktów wydatkami ludności) Inaczej sytuacja ma się do wielokrotnego zużycia (wskaźnik stanu posiadania z ewentualnym stanem wskaźnika zużycia): -całkowite zużycie konsumpcyjne -wielokrotny rozłożony czasie proces spożywania 2.Jako proces społeczny - po pewnym czasie następuje konieczność powtórzenia, zachowanie konsumpcji na rynku, rozpoznanie alternatyw zaspokojenia potrzeb 3.Jako...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /27.05.2007 Znaków /28 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki wstępne projektowej organizacji firmy.

  WPROWADZENIE Organizacja projektowa jest powszechną formą działalności w krajach rozwiniętych, od lat ty¬pową metodą prowadzenia bardzo dużej liczby przedsięwzięć. W polskich organizacjach go¬spodarczych i politycznych podejście to dopiero z trudem toruje sobie drogę, jednak należy zakładać jego szerokie upowszechnienie się już w najbliższych 5 latach. Przy wprowadzaniu projektowej organizacji działalności dwa ważne pytania: • W jakich sferach działalności ta organizacja ma zastosowanie? • Jakie wymagania wstępne stają przed firmą pragnącą wprowadzić organizację pracy przez zarządzanie projektami do znacznej liczby swoich przedsięwzięć? Niniejszy referat ma na celu wskazanie kierunków rozważań w tym zakresie, jak też zasugero¬wanie pewnych rozwiązań. Układ omawianych zagadnień jest serią odpowiedzi na następujące...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /19.05.2007 Znaków /27 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ cech sprzedawcy na efetywność sprzedaży.

  Wyniki pracy w firmach, stosujących sprzedaż osobistą jako narzędzie komunikacji z klientem, w dużym stopniu zależą od zatrudnionych pracowników i stopnia ich kwalifikacji. Odgrywają oni ogromną rolę, ponieważ kształtują wizerunek firmy i wpływają na decyzje klientów w sprawie zakupu produktu danej firmy. Od wizerunku sprzedawców i poziomu świadczonych przez nich usług zależy poziom zaspokojenia potrzeb nabywców. Wymagania stawiane pracownikom, zatrudnionym jako sprzedawcy w firmach o ogólnopolskim zasięgu, są dużo wyższe niż pracownikom np. sprzedaży detalicznej. Sprzedawca musi posiadać cechy, bez których ciężko się obejść w tak trudnym zawodzie, a mianowicie: operatywność, inicjatywność, samodyscyplina i uczciwość. Inną istotną cechą pracownika działu sprzedaży osobistej jest jego dyspozycyjność, klient powinien móc zwrócić...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /14.05.2007 Znaków /11 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka struktur rynku wg rodzajów konkurencji

  Struktura rynku, pozycja przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstw na danym rynku, może być kształtowana przez wiele czynników. Ważniejsze z nich to: 1. Po pierwsze, jest to kwestia przewagi w sferze kosztów produkcji. Przy takiej samej lub zbliżonej skali produkcji przedsiębiorstwa mogą się różnic poziomem kosztów produkcji. Przedsiębiorstwo stosując bardziej zaawansowaną technologię wytwarza przy znacząco niższym poziomie kosztów. Pozwala to kształtować ceny na niższym poziomie, umacniać pozycje przedsiębiorstwa na rynku i eliminować tych producentów, którzy nie mogą obniżyć swoich kosztów poniżej panującej ceny. Utrzymywanie się takiego stanu przez dłuższy okres prowadzi do oligopolistycznej struktury rynku z przewodnią rolą przedsiębiorstwa o niskich kosztach produkcji. 2. Po drugie chodzi o obniżenie kosztów związane ze skalą...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /05.05.2007 Znaków /7 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie

  BEZROBOCIE – to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia. Natomiast według Międzynarodowej Organizacji Pracy, której definicję bezrobocia honorują badania statystyczne prowadzone w krajach Europy w ramach systemu Eurostat, osoba bezrobotna to ta, która w tygodniu, w którym przeprowadzono badanie, nie wykonywała pracy zarobkowej dłużej niż przez godzinę. Bezrobocie można rozpatrywać w skali makro i mikro. Z bezrobociem w skali makro mamy do czynienia w sytuacji, gdy na określonym obszarze geograficznym znaczna liczba osób zdolnych do podjęcia pracy pozostaje poza zatrudnieniem. Natomiast bezrobociem w skali mikro jest utrata pracy z powodu braku kwalifikacji lub innych umiejętności pozwalających objąć i utrzymać...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /03.05.2007 Znaków /21 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółki handlowe

  Spółka to określone w umowie zrzeszenie osób lub kapitału, utworzone, aby prowadzić działalność gospodarczą dla wspólnego celu. Ich funkcjonowanie regulują z jednej strony określone przepisy prawa, a z drugiej wspólnicy. W ramach obowiązujących przepisów wspólnicy samodzielnie rozstrzygają wiele zasad tej współpracy i zapisują je w statucie spółki. W Polsce można zakładać spółki osobowe i kapitałowe. Do spółek osobowych zaliczamy spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe oraz komandytowo-akcyjne. Natomiast do spółek kapitałowych zaliczamy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne. Z punktu widzenia źródła prawa regulującego powstanie i działalność spółki dzielimy je na spółki cywilne, których zasady działania określa Kodeks Cywilny, oraz spółki handlowe, których funkcjonowanie reguluje Kodeks Spółek...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /15.04.2007 Znaków /3 072

  praca w formacie txt

Do góry