awatar

Profil użytkownika Reiffibre

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

92 prac, w tym:

 • 92tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /92 prac/

 • Ocena brak

  Controlling

  Controlling ma swoje korzenie w Stanach Zjednoczonych. Wiąże się je z funkcjonującą tam od 1778 roku w centralnej administracji państwowej instytucją controllera. Z kolei w roku 1880 po raz pierwszy utworzono w przedsiębiorstwie stanowisko „comptrollera”, który pełnił rolę podskarbiego, a w roku 1892 w firmie General Electric Company powierzono mu koordynację działań firmy. Szczególnie intensywny rozwój controllingu nastąpił w USA podczas wielkiego światowego kryzysu. Wynikało to z konieczności powołania w spółkach, funkcjonujących w trudnych warunkach gospodarczych, instytucji sterującej i kontrolującej wszelkie działania. Koncepcja controllingu szybko wykroczyła poza terytorium USA, wzbudzając ogromne zainteresowanie także w innych krajach, jak chociażby Francji, Niemczech czy też Polsce, gdzie jego początki datuje się na pierwszą połowę...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /18.12.2007 Znaków /18 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makroekonomia

  Produkt narodowy brutto (PNB) - jest to wartość wszystkich dóbr i usług końcowych wyprodukowanych w gospodarce dzięki zatrudnieniu krajowych czynników wytwórczych oraz dochodów z tych czynników zatrudnionych za granicą w danym okresie, np. w roku. Nominalny produkt narodowy bruttno (n-PNB) - jest to wartość wszystkich dóbr i usług końcowych wyprodukowanych w gospodarce dzięki zatrudnieniu krajowych czynników wutwórczych oraz dochodów z tych czynników zatrudnionych za granicą w danym okresie, obliczona z wykorzystaniem cen bieżących. Realny produkt narodowy brutto (r-PNB) - jest to wartość wszystkich dóbr i usług końcowych wyprodkuwanych w gospodarce dzięki zatrudnieniu krajowych czynników wytwórczych oraz dochodów z tych czynników zatrudnionych za granicą w danym okresie, obliczona z wykorzystaniem cen roku bazowego. Deflator PNB - jest...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /29.11.2007 Znaków /3 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka fiskalna i bezrobocie

  PRACA KONTROLNA Z GOSPODARKI I GOSPODAROWANIA TEMATY: 1. Scharakteryzuj funkcje fiskalną państwa. 2. Przyczyny zjawiska bezrobocia 1. Scharakteryzuj funkcję fiskalna państwa. Funkcja fiskalna państwa wyraża się w polityce fiskalnej państwa. W tradycyjnym ujęciu polityka fiskalna oznacza decyzje rządu dotyczące wydatków i podatków. Tak rozumiana polityka fiskalna spełnia dwie podstawowe funkcje: zapewnia finansowanie i kształtowanie wydatków publicznych z jednej strony oraz zapewnia funkcjonowanie systemu podatkowego, gromadzącego środki na ten cel, z drugiej. Współcześnie zakres celów stawianych przed polityką fiskalną jest znacznie szerszy. Wykorzystuje się ją bowiem jako czynnik oddziaływania na aktywność podmiotów gospodarczych, zabezpieczenie podstawowych potrzeb socjalnych społeczeństwa, ograniczenie...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /20.11.2007 Znaków /19 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomika- Formy rynków zorganizowanych

  Giełda- regularnie odbywające się w określonym miejscu i czasie, podporządkowane określonym regułom, spotkanie osób pragnących zawrzeć transakcję kupna-sprzedaży i osób pośredniczących w tych transakcjach. Giełda jest rynkiem przedmiotów zamiennych tego samego rodzaju, określonych co do ilości, miary i wagi, a w przypadku towarów - także co do norm jakościowych, dzięki czemu transakcje odbywają się bez konieczności fizycznej obecności ich przedmiotu na giełdzie. Ceny transakcji kształtują się pod wpływem aktualnej podaży i popytu i są podawane do wiadomości publicznej. Poprzez olbrzymią koncentrację podaży i popytu giełdy odgrywają znaczną rolę w życiu gospodarczym, wyznaczając ceny towarów nie tylko na rynku krajowym, ale i międzynarodowym. Zakres działania pozwala wyróżnić giełdy międzynarodowe, krajowe i regionalne. Z punktu...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /15.11.2007 Znaków /6 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest rynek ?

  Rynek jest to ogół podmiotów reprezentujących podaż i popyt, które dokonując transakcji zakupu i sprzedaży, decydują o poziomie cen. Rynek dóbr i usług funkcjonuje dzięki procesom produkcji, wymiany i konsumpcji. Transakcje zakupu i sprzedaży na rynku zależą więc od podaży i popytu oraz od cen. Podaż kształtują sprzedający; wyraża się ona w ilości oferowanych przez nich do sprzedaży towarów i usług. Popyt kształtują kupujący; wyraża się on w ilości chętnych do kupna towarów i usług. Popyt i podaż są to dwie podstawowe wielkości rynkowe, od których zależy produkcja, stopień zaspokajania potrzeb oraz kształtowanie się poziomu cen. Zjawiskiem najkorzystniejszym jest równowaga podaży i popytu na rynku. Oznacza ona , że sprzedający upłynnią swoje towary a nabywcy zaspokoją swoje potrzeby. Tak idealny stan występuje bardzo rzadko...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /03.11.2007 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria wyboru pnblicznego.

  Podstawowym problemem, występującym w procesie alokacji dóbr publicznych jest uściślenie kryterium wyboru, którym powinno kierować się państwo podejmując decyzje o rodzajach i ilości wytwarzanych dóbr publicznych. Dobra te nie są wytwarzane i alokowane według mierników rynkowych. W teorii wyboru publicznego dokonuje się porównań tych kryteriów, które występują przy alokacji dóbr prywatnych i alokacji dóbr publicznych. Władze publiczne spełniając swoje funkcje napotykają wiele różnych problemów oraz muszą rozstrzygać wiele dylematów. Wyłaniają się kwestie: · Kogo reprezentują władze publiczne lub w czyim interesie spełniają swoje funkcje (zwłaszcza alokacyjną i redystrybucyjną), · Jakimi kryteriami kierują się władze publiczne dokonując alokacji dóbr publicznych i społecznych. Odpowiedź na to pytanie daje nam teoria wyboru...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /05.10.2007 Znaków /21 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co wpływa na kurs walutowy?

  Tempo wzrostu gospodarki, poziom stóp procentowych i poziom inflacji to tzw. fundamentalne czynniki wpływające na kurs waluty. Ale praktyka pokazuje, że psychologia rynku walutowego jest bardzo złożona – często do znacznych wahań kursu dochodzi w oderwaniu od czynników fundamentalnych. Kurs walutowy może ulegać znacznym wahaniom. W pewnej mierze przyczyny tej zmienności można wytłumaczyć. Służą do tego tzw. tradycyjne determinanty kursu walutowego, które możemy uznać za czynniki fundamentalne. Należy do nich tempo wzrostu gospodarczego, poziom realnej stopy procentowej oraz tempo wzrostu cen. Popyt i podaż na rynku walutowym Podobnie jak na rynku towarów, popyt na rynku walutowym tworzą podmioty, które są zainteresowane kupnem danego waloru. Podaż jest natomiast kształtowana przez sprzedających. Zrównanie popytu i podaży na daną walutę...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /10.09.2007 Znaków /3 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem bezrobocia

  BEZROBOCIE stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych. Jest od dawna przedmiotem zainteresowania socjologów i psychologów, ponieważ ze względu na swoje następstwa jest poważnym problemem społecznym. Socjologowie i psychologowie skupiają swoją uwagę na konsekwencje tego zjawiska. Bezrobocie w Polsce zbliżyło się do poziomu 3 mln. osób, tj. 16% ludności aktywnej zawodowo. Jest to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia. Natomiast według Międzynarodowej Organizacji Pracy, której definicję bezrobocia honorują badania statystyczne prowadzone w krajach Europy w ramach systemu Eurostat, osoba bezrobotna to ta, która w tygodniu, w którym przeprowadzono badanie, nie wykonywała pracy zarobkowej dłużej niż przez...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /08.09.2007 Znaków /2 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne problemy makroekonomiczne

  Wiemy juz, ze makroekonomia zajmuje sie gospodarką jako calością, koncentruje sie wiec na calym jej obrazie. W szczegolnosci makroekonomisci wyrozniaja trzy pola swoich zainteresowan, ktore po krotce przedstawiam: 1) pełne zatrudnienie Problemem gospodarczym, a jednoczesnie dramatem ludzkim, jest bezrobocie. Dlatego ekonomisci staraja sie zrozumiec procesy gospodarcze prowadzace do bezrobocia i daza do znalezienia srodkow zaradczych. W swojch badaniach poznaja przyczyny bezrobocia i metody, ktore moga mu zapobiegac. Badaja wielkosci zatrudnienia i mierza bezrobocie, definiują pelne zatrudnienie i zgodnie ze swoja najlepsza wiedzą słuzą radami decydentom. 2) stabilnosc cen Rosnace ceny, pożerające siłę nabywczą pieniedzy posiadanych przez ludzi, są rowniez obiektem zainteresowania makroekonomistow. Inflacja stala sie nieodlacznym i szalenie uciazliwym towarzyszem...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /24.08.2007 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

  (opracowano wg. stanu prawnego na dzień 15 stycznia 2003 roku Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej ( dz. U. Nr 101 z 1999 r., poz. 1178ze zm.); ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ( Dz. U. Nr 94 z 2000 r., poz. 1037 ze zm.) Wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów prawa, zaś podmioty, które ją podejmują i wykonują zawodowo i we własnym imieniu posiadają status przedsiębiorców. Wybór odpowiedniej formy, w której będzie prowadzona działalność gospodarcza ma zasadnicze znaczenie przy podejmowaniu decyzji o podjęciu takiej działalności. Jest on uzależniony od wielu czynników, do których w pierwszym rzędzie zaliczyć należy jej rodzaj oraz skalę zakładanych...

  Ocena /

  Autor /Reiffibre Dodano /07.07.2007 Znaków /17 321

  praca w formacie txt

Do góry