awatar

Profil użytkownika QueendadenZix

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

95 prac, w tym:

 • 95tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /95 prac/

 • Ocena brak

  Platon i teoria idei

  Chciałabym przedstawić moje poglądy na teorię idei według Platona. Mimo, że Platon żył wieki temu, niektóre elementy jego filozofii są cały czas aktualne i nie tracą na wartości. Jednakże istnieją też takie jej części, które zupełnie do mnie nie trafiają i z którymi się nie zgadzam. Wiadomo, że teoria Platona opiera się przede wszystkim na założeniu istnienia dwóch światów: świata materialnego, gdzie nic nie jest trwałe oraz świata idei, gdzie istnieją stałe i niezmienne „formy” czy też „idee”. Twierdzi on także, że wszystko, co należy do tego pierwszego świata istnieje na wzór „formy” – idealnego wzoru ze świata drugiego. Do tego momentu zgadzam się z Platonem, gdyż również moim zdaniem nic, co postrzegamy naszymi zmysłami nie jest doskonałe. Dwa koty nigdy nie będą takie same. Żaden z nich nie będzie też...

  Ocena /

  Autor /QueendadenZix Dodano /20.12.2007 Znaków /3 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość życia

  Przejawem cywilizacji śmierci jest nie tylko zabijanie i towarzysząca temu manipulacja ludzką świadomością, ale także promocja związków nietrwałych, niewiernych i niepłodnych pod mile brzmiącym sloganem „wolnych związków”. To wewnętrznie sprzeczne wyrażenie (bo przecież nie ma suchej wody, kwadratowego koła ani „wolnych” związków) ma ukryć fakt, że chodzi tu o związki, które są pozbawione miłości, odpowiedzialności, wierności i płodności. Równie cynicznym przejawem manipulowania faktami jest traktowanie związków homoseksualnych, a zatem związków bezpłodnych, jako równie dobrej alternatywy co małżeństwo i rodzina. Domaganie się dla par homoseksualnych praw i przywilejów, które są słuszne w odniesieniu do małżeństwa i rodziny, jest przejawem rażącej niesprawiedliwości społecznej wobec tych, którzy przekazują dzieciom...

  Ocena /

  Autor /QueendadenZix Dodano /05.12.2007 Znaków /2 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Abelard i spór o uniwersalia

  Św. Abelard i spór o uniwersalia: 1. Wieki średnie przejęły zagadnienie uniwersaliów nie wprost od wielkich filozofów starożytności, lecz przez pośrednictwo komentatorów, mianowicie przez pośrednictwo Porfiriusza. Arystoteles w uzupełnieniu swego spisu kategoryj wyróżnił był pięć postaci orzeczników (praedicabilia), między którymi były rodzaje i gatunki, jako mogące być orzekane o rzeczach. Te praedicabilia Porfiriusz omówił szczegółowo w swym Wstępie do Kategorii Arystotelesa (stąd zazwyczaj Isagogą zwany) i przy tej okazji postawił potrójne pytanie : „Co się tyczy rodzajów i gatunków, to chcę rozważyć l)czy istnieją (w przyrodzie), czy też tylko w umysłach jako myśli, 2) jeśli istnieją w przyrodzie, to czy są cielesne, czy bezcielesne i 3) czy istnieją oddzielnie od rzeczy zmysłowych, czy też raczej w nich?" Porfiriusz...

  Ocena /

  Autor /QueendadenZix Dodano /02.12.2007 Znaków /24 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marksizm. Marks i Engels.

  MARKSIZM MARKS I ENGELS Marksizm to system poglądów politycznych, ekonomicznych, ideologicznych i filozoficznych związanych z osobami Marksa i Engelsa. Odczytywano go jako formę reakcji na panującą metafizykę idealizmu. Marksizm w ujęciu filozoficznym trudno jest oddzielić od ideologii, jaka zapanowała w byłym ZSRR i po drugiej wojnie światowej, w krajach satelitarnych. Wizerunek marksizmu uległ znacznemu pogorszeniu przez J. Stalina, który użył go do rewolucyjnych praktyk politycznych. Twórcy systemu formułowali zasady nowej teorii, pragnąc stworzyć naukowy światopogląd wsparty na osiągnięciach nauk pozytywnych. Głosili kres swoistego rodzaju filozofii. Marks pisał w ‘‘Ideologii niemieckiej’’: ’’Tam więc, gdzie ustaje spekulatywne dociekanie- w obliczu rzeczywistego życia- rozpoczyna się prawdziwa, pozytywna nauka [...]. Gdy sama...

  Ocena /

  Autor /QueendadenZix Dodano /30.11.2007 Znaków /40 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tezy egzaminacyjne

  Cezary Mastalerz, opracowanie tez. Tezy egzaminacyjne 1. Człowiek, rodzina i doskonałe państwo w Polityce Arystotelesa. 2. Klasyczne opinie na temat prawa natury: Platona, Arystotelesa, Cycerona, św. Augustyna i św. Tomasza. 3. Wyjaśnij pojęcia: relatywizm, agnostycyzm i konwencjonalizm oraz wskaż praktyczne konsekwencje powyższych stanowisk. 4. Uzasadnienie istnienia i charakter prawa naturalnego. 5. Człowiek jako osoba i jako podmiot prawa. 6. Filozoficzne koncepcje prawa (w ujęciu o. M. J. Bocheńskiego). 7. Polska średniowieczna doktryna ius gentium (w ujęciu ks. S. Wielgusa). 8. Polityczny składnik platonizmu i jego związki z proktologią „nauk niepisanych” (w ujęciu . Realego). 9. Postulaty wielkich nauczycieli Kościoła pod adresem sędziego (w ujęciu o. J. Salija). 10. Ontologiczni-antropologiczne uwarunkowania prawa (w ujęciu ks. A...

  Ocena /

  Autor /QueendadenZix Dodano /25.11.2007 Znaków /3 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Augustyn

  Św Augustyn: ŻYCIE AUGUSTYNA. Św. Augustyn (354 - 430) urodził się w Tagasta, w Numidii, z ojca poganina i matki chrześcijanki. W mieście ojczystym, potem w Kartaginie, Rzymie i Mediolanie był nauczycielem retoryki. Pisma Cycerona pobudziły go do badań filozoficznych. Choć wychowany przez matkę w chrześcijaństwie, usposobiony był doń niechętnie; pierwotnie wyznawał manicheizm z jego skrajnym dualizmem dobra i zła. Później, odkrywszy braki tej doktryny, przerzucił się do sceptycyzmu akademickiego. Dopiero w 386 r. lektura dzieł neoplatońskich skłoniła go do powrotu do dogmatycznej filozofii, a kazania biskupa Ambrożego nawróciły go do Kościoła. Ochrzczony w 387 r., powrócił do Afryki i tam spełniał czynności kapłańskie, od 395 r. jako biskup Hippony. Z zapałem bronił nauki Kościoła i zwalczał herezje, nawet te, które jego samego...

  Ocena /

  Autor /QueendadenZix Dodano /24.11.2007 Znaków /29 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKĄ ROLĘ W DOBIE GLOBALIZACJI, PEŁNIĆ MOŻE IDEA TOLERANCJI?

  Czym, że jest państwo? *Państwo organizacja polityczna obejmująca zakresem swego działania ogół członków społeczeństwa zamieszkującego określone terytorium, istniejąca dla zapewnienia panowania politycznego klasie panującej pod względem politycznym i wyposażona w tym celu w zorganizowany aparat przymusu. No właśnie; aparat przymusu. Bo czym, że jest państwo, jeśli nie narzucaniem nam woli większości, czy musimy równać się ze wszystkimi i zapominać o swojej indywidualności, dlaczego nie możemy zachowywać się tak jak uważamy za właściwe, tylko tak jak narzuca nam to kultura i władza? A gdzie ta wzniosła idea tolerancji? Dlaczego nie mogę pofarbować sobie włosów na zielono, ubrać się w różowy kostium i przejść ulicą nie wzbudzając głupich drwin, uśmiechów i powszechnego zdziwienia? Dlaczego Polacy są tak mało liberalni? W...

  Ocena /

  Autor /QueendadenZix Dodano /09.11.2007 Znaków /9 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna i pokój w poglądach czołowych myślicieli polskich XX wieku.

  Wojna i pokój w poglądach czołowych myślicieli polskich XX wieku. Do XX wieku problematykę wojny i pokoju podejmowano w filozofii sporadycznie,głównie pod wpływem okoliczności politycznych(wojny napoleońskie,utrata suwerenności przez własny naród).Zainteresowania wojną i środkami zabezpieczenia pokoju wzrosło niezwykle w XX wieku.Nastąpiło to pod wpływem doświadczeń obu wojen światowych,które wzbudziły świadomość rosnącego zagrożenia ludzkości ze strony zwolenników wojny. I wojna światowa przybrała charakter wojny totalnej.Uczestniczyła w niej nie tylko armia,ale całe społeczeństwo.Teren działań wojennych nie był określony,lecz obejmował całe terytorium walczących państw.Wszystkie działy gospodarki zostałypodporządkowane wojnie.Stopniowo filozofia uświadomiła sobie ten totalny charakter wojny i rozpoznała,że ma to wpływ na...

  Ocena /

  Autor /QueendadenZix Dodano /29.10.2007 Znaków /3 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienia filozoficzne

  1. Co to jest filozofia? Filo- umiłowanie; Zofia- mądrość, Jest to wiedza o wszystkim co istnieje. Filozofia szuka racjonalnego istnienia. 2. Co to jest mądrość? zdolność wrodzona lub nabyta, która wskazuje człowiekowi własny kierunek życia i pomaga zapewnić sobie pomyślność a nawet szczęście. 3. Filozoficzne założenia trzech filozofów z Miletu (Talesa, Anaksymandra, Anaksymenesa) TALES · Uważał że porządkiem wszystkiego jest woda · W wodzie są zarodki życia ANAKSYMER · Uważał że świat powstał i ginie w bezkresie ANAKSYMENES · Pierwotną materią jest powietrze lub mgła · Uważał że woda to zagęszczone powietrze · Ogień rozrzedzone powietrze · Ziemia powstaje z bardzo zagęszczonego powietrza 4. Poglądy filozoficzne Heraklita HERAKLIT · W przyrodzie jest ciągła zmienność · Ufał swym...

  Ocena /

  Autor /QueendadenZix Dodano /18.10.2007 Znaków /13 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzystencjalizm-koncepcja człowieka

  Na początku XIX wieku duński myśliciel Soren Kierkegaard zapoczątkował w filozofii nowy prąd nazwany później egzystencjalizmem. Po jego śmierci jego myśli zostały zapomniane, odrodziły się na nowo w XX wieku. Do największych filozofów tego nurtu możemy zaliczyć również Gabriela Marcela, Karla Jaspera, Martina Heideggera oraz Jeana Paula Sartre. Trudno jest jednoznacznie określić czym jest egzystencjalizm. Kłopoty spowodowane są ogromną różnorodnością tej filozofii, łączy ją skoncentrowanie się jej „wyznawców” na istocie bytu człowieka. To człowiek był dla egzystencjalistów głównym obiektem zainteresowania, jego beznadziejna samotność w otaczającym świecie stała się głównym tematem ich rozważań. Egzystencjalizm, uważany dziś przez wielu jako nurt ateistyczny, ma rodowód chrześcijański. Jak pisał wielki znawca tej filozofii...

  Ocena /

  Autor /QueendadenZix Dodano /13.10.2007 Znaków /22 916

  praca w formacie txt

Do góry