awatar

Profil użytkownika phedutoupiede

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

90 prac, w tym:

 • 90tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /90 prac/

 • Ocena brak

  Kwestie społeczne ubóstwo

  Terminu „kwestia społeczna” po raz pierwszy użył w 1840 roku H. Heine. W pojęciu tym zawarł elementy negatywne, którymi były niesprawiedliwości struktur, a także pozytywne wskazujące kryteria ich oceny, podstawowe zasady społeczne oraz strategie ich rozwiązania. Każda epoka posiada swą specyficzną kwestię społeczną. Zjawisko o dużym zasięgu zarówno lokalnym jak i globalnym, które powoduje jakiś rodzaj dysfunkcji społecznej, dezorganizację życia jednostki jak i społeczeństwa, przejawiające tendencje wzrostowe i budzące ogólne zainteresowanie, a także naciski społeczne w kierunku przeciwdziałania mu, możemy nazwać kwestią społeczną. Ubóstwo ma właśnie taki charakter. Skutkiem pozostawania w ubóstwie jest rozpad więzi rodzinnych, zaburzenie w sferze pełnienia ról społecznych a więc zaburzenie funkcjonowania rodziny. Zjawisko to...

  Ocena /

  Autor /phedutoupiede Dodano /25.12.2007 Znaków /19 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstęp do Nauki o Państwie i Polityce - Władza

  Wstęp do nauki o państwie i polityce Władza 1. Definicja pojęcia władzy: a) Różne podejścia: - Behawioralne ? możliwość narzucenie komuś naszej woli ? M.Weber - Teleologiczne ? realizacja pewnych celów, produkcja pewnych skutków ? B. Russel - Instrumentalne ? możliwość stosowania szczególnych środków (np.: terror) w celu osiągnięcia określonych korzyści ? K. Opałek - Strukturalne ? stosunek między strukturą rządzącą, a rządzonymi ? H Przybylski - Władza jako możliwość wpływania na innych ? J. P. Gieorgic - Konfliktowe ? podejmowanie decyzji co do podziału dóbr konfliktowych, (nie koniecznie będąc jednocześnie stroną konfliktu) b) Dwupodział władzy: - rządzący - rzadzeni 2. Władza polityczna: a) Pojęcie władzy politycznej: system stosunków społecznych zachodzących pomiędzy określonymi podmiotami, polegających na możliwości...

  Ocena /

  Autor /phedutoupiede Dodano /24.12.2007 Znaków /3 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państo-pojęcie, geneza, funkcje

  POJĘCIE PAŃSTWA Pojęcie „państwo” w znaczeniu wszystkich form organizacji społeczeństwa danego kraju wprowadził w XVI w Niccolo Machiavelli używając terminu „stato”. Włoskie „stato” pochodzi z łacińskiego terminu „status” i oznacza tyle co ustrój, porządek publiczny. Wyraz „stato” przeniknął do innych języków i na tej podstawie powstało angielskie słowo State, niemieckie Staat czy hiszpańskie Estado Języki słowiańskie wytworzyły własne terminy. Polskie „państwo” czy rosyjskie „gosudarstwo” wiąże się ze słowem „pan” oznaczającym w języku potocznym możliwość panowania We współczesnym języku polskim trudno jest zdefiniować znaczenie słowa „państwo” gdyż ma wiele różnorodnych znaczeń, także historycznych. Z tego względu wyróżniono pięć typów definicji państwa: funkcjonalne, elementarne...

  Ocena /

  Autor /phedutoupiede Dodano /16.12.2007 Znaków /10 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka ekonomiczna

  Polityka ekonomiczna zagadnienia egzaminacyjne (studia dzienne) DEFINICJA I KATEGORIE POLITYKI EKONOMICZNEJ PE Ekonomiczna – określana jako umiejętność racjonalnego gospodarowania- gospodarność, oszczędność, oznacza zatem działalność państwa w sferze gospodarczej. Współcześnie polityka – termin ten używany jest do określenia działalności władz państwowych w kształtowaniu stosunków wewnętrznych w państwie oraz stosunków państwa z zagranicą, obejmuje wszelką działalność służącą wpływaniu na sprawy publiczne bez względu na to kto ją prowadzi. kategorie: 1. ekonomiczną – występuje zamiennie z głoszeniem polityki gospodarczej. Można więc umownie traktować te określenia jako jednoznaczne. 2. historyczną – różne są cele, zadania PE w poszczególnych formacjach społecznych, zmianie ulegają też metody PE. 2...

  Ocena /

  Autor /phedutoupiede Dodano /20.11.2007 Znaków /40 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjaldemokratyczna Partia Niemiec

  I . HISTORIA PARTII SPD powstała z pierwszych ruchów robotniczych , jakie miały miejsce na terytorium Niemiec w połowie XIX wieku. Cała Europa Zachodnia przechodziła przeobrażenie, na wszystkich płaszczyznach życia : gospodarczego, społecznego i politycznego. Wyodrębniła się grupa ludzi bardzo zamożnych ( np. właściciele fabryk), oraz liczna grupa robotników najemnych. Różnice między obiema grupami były przyczyną nieustających konfliktów. Wyodrębniły się dwa nurty zorganizowanego nurtu robotniczego: nieliczny , działający na terytorium Prus Zachodnich związek komunistów pod przewodnictwem Karola Marksa i Friedricha Engelsa , oraz licząca 15 tysięcy członków, działająca na terytorium Berlina, Saksonii i Niemiec południowych organizacja robotnicza, pozostająca pod kierownictwem Stefana Borna. Jest to początek pierwszych związków...

  Ocena /

  Autor /phedutoupiede Dodano /12.10.2007 Znaków /15 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne aspekty bezrobocia

  Społeczne aspekty bezrobocia. BEZROBOCIE stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych. Jest od dawna przedmiotem zainteresowania socjologów i psychologów, ponieważ ze względu na swoje następstwa jest poważnym problemem społecznym. Socjologowie i psychologowie skupiają swoją uwagę na konsekwencje tego zjawiska. Bezrobocie w Polsce zbliżyło się do poziomu 3 mln. osób, tj. 16% ludności aktywnej zawodowo. Bezrobocie występuje wówczas, gdy liczba osób poszukujących pracy jest większa niż liczba ludzi zdolnych do pracy, chcących pracować i akceptujących istniejący poziom wynagrodzeń, pozostaje bez pracy. Informacja o bezrobociu w Polsce w styczniu 2005 roku. W styczniu 2005 r., w porównaniu do grudnia zanotowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku...

  Ocena /

  Autor /phedutoupiede Dodano /30.09.2007 Znaków /15 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deregulacja polskiego rynku pracy

  Regulacja rozumiana jako sposób budowania ładu społecznego stanowi jeden z elementarnych mechanizmów jakiegokolwiek życia zbiorowego, jest nieuchronną koniecznością przekształcania amorficznego zbioru jednostek w zbiorowość, której członkowie są zdolni do kooperacji. Nie ma żadnych szans na znalezienie takiej dziedziny życia zbiorowego, która nie byłaby w jakimś stopniu poddana regulacji. W naukach społecznych wskazuje się często na to, że ład społeczny budowany jest poprzez instytucje, to jest wzory postępowania służące kontrolowaniu ludzkiej spontaniczności. Instytucje mają swoją dynamikę, powstają, przekształcają się i - niekiedy - znikają. Czasem bywa też i tak, że instytucje nie tyle powstają, ile są tworzone - z nadzieją, że uda się z ich pomocą rozwiązywać takie czy inne problemy życia zbiorowego. Nietrudno wskazać sytuacje...

  Ocena /

  Autor /phedutoupiede Dodano /26.09.2007 Znaków /8 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forum obywatela - esej

  W czasach starożytności słowo obywatel miało doniosłe znaczenie. Być obywatelem oznaczało być aktywnym uczestnikiem życia społeczno – politycznego państwa. Dobry obywatel to taki, który troszczy się o losy swej ojczyzny, któremu nieobce są troski i problemy związane z funkcjonowanie państwa. Dobry obywatel to również taki, który efektywnie uczestniczy w procesie decyzyjnym dotyczącym istnienia państwa, biorąc czynny udział w życiu publicznym kraju. Konieczna była możliwość wyrażenia swojej opinii, podjęcia nurtującego zagadnienia czy wreszcie skonfrontowania go z opiniami innych obywateli. Tak powstało forum – miejsce, gdzie dyskutowano, wymieniano poglądy, podejmowano decyzje i rozpatrywano wszystkie istotne dla istnienia państwa kwestie. Najbardziej znane z historii jest rzymskie Forum Romanum, plac reprezentacyjny w Rzymie, gdzie VI wieku...

  Ocena /

  Autor /phedutoupiede Dodano /20.09.2007 Znaków /2 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy możliwa jest demokracja w krajach posttotalitarnych ?

  Czy możliwa jest demokracja w krajach posttotalitarnych ? Na początku rozważań nad możliwością powstania demokracji w państwach, w których wcześniej panował totalitarny system rządów, warto zadać pytanie nieco odmienne, które pokazuje z jakiej perspektywy powinniśmy patrzyć na dzisiejszy świat. Czy jest demokracja w krajach posttotalitarnych jest niemożliwa ? Oczywistym jest, że w żadnym państwa niedemokratycznym nie można wykluczyć zaistnienia demokratycznej formy rządów. Kwestią sporną mogą być jedynie ramy czasowe, w których owe przemiany mogą się dokonać. Możemy być niemal pewni, że demokratyczny przewrót szybciej nastąpi na Białorusi niż w Korei Północnej. Co więcej, w przypadku Białorusi można stawiać hipotezy nawet co do roku, w którym to się stanie. Inną kwestią, równie ważną, a jak pokazuje historia, często...

  Ocena /

  Autor /phedutoupiede Dodano /20.09.2007 Znaków /5 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Senat

  Geneza Senatu sięga czasów obradującej u boku królów piastowskich rady królewskiej. Jej członkowie odgrywali pierwszoplanową rolę na zjazdach generalnych, zwoływanych przez króla głównie w celu uchwalenia podatków. Na zjazdy takie, stanowiące zalążek parlamentu (zwanego w Polsce sejmem), mógł przybyć każdy szlachcic. Sejm obradujący w 1493 roku, uważany za pierwszy Sejm ukształtowanego parlamentaryzmu polskiego, złożony był z trzech stanów: króla, Senatu i Izby Poselskiej. Izba Poselska i Senat w zasadzie obradowały osobno. W czasie trwania Sejmu spotykały się w sali senatorskiej, by uzgodnić uchwały, zwane konstytucjami. Senat pełnił ponadto funkcję rady królewskiej; senatorowie zbierali się poza sesjami sejmowymi, zwykle w niepełnym składzie, by doradzać królowi w sprawach wojny, polityki zagranicznej i projektów małżeńskich domu...

  Ocena /

  Autor /phedutoupiede Dodano /01.09.2007 Znaków /12 826

  praca w formacie txt

Do góry