awatar

Profil użytkownika pdlsfwkt

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

70 prac, w tym:

 • 70tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /70 prac/

 • Ocena brak

  Oazy podatkowe

  Raje Podatkowe Zgodnie z definicją, podatek jest nieodpłatnym, przymusowym, bezzwrotnym i pieniężnym świadczeniem o charakterze ogólnym, które nakładane jest jednostronnie przez związek publicznoprawny, którym przede wszystkim jest państwo. Wiele ludzi nie może przejść do porządku dziennego nad zbyt, ich zdaniem, wysokimi stawkami podatków. Wyszukują oni różnorakich sposobów na omijanie i uciekanie od podatków, w szczególności od podatków bezpośrednich, gdyż od pośrednich trudniej jest się uwolnić. Jednym z tychże sposobów jest ucieczka ze swoją spółką, gotówką, bądź innymi aktywami w rejon oazy podatkowej. Interesy prowadzone w takim miejscu, oraz działalność innych firm związana z rajami podatkowymi, noszą nazwę interesów offshore. Mówimy więc o firmach offshore, usługach offshore, funduszach offshore, strategiach, bankach czy...

  Ocena /

  Autor /pdlsfwkt Dodano /26.12.2007 Znaków /3 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowe i krajowe regulacje systemu walutowego

  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach „Międzynarodowe i krajowe regulacje prawne systemu walutowego” Międzynarodowy system walutowy tworzą reguły, narzędzia i instytucje umożliwiające dokonywanie płatności miedzy rezydentami a nierezydentami. Rozwiązania te powstały po części na mocy umów międzynarodowych, a po części na mocy zwyczajów ukształtowanych w wyniku działalności uczestników rynku, przede wszystkim banków. System określa jakie pieniądze są używane w obrocie międzynarodowym, jakie są zasady wyrównywania bilansów płatniczych i jakie się stosuje systemy kursowe. Narzuca uczestnikom ograniczenia dotyczącej polityki pieniężnej i polityki kursowej podobnie jak międzynarodowy system handlu określa zasady polityki handlowej. Jego celem jest sprawne funkcjonowanie pieniądza, umożliwiające rozwój...

  Ocena /

  Autor /pdlsfwkt Dodano /18.12.2007 Znaków /20 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia na egzamin z historii myśli ekonomicznej

  1. Społeczny podział pracy wg Platona. Wg Platona: jednostki wybitnie uzdolnione powinny zajmować kierownicze pozycje w państwie, inne zaś pracować w produkcji rolnej, rzemiośle lub handlu bądź jako żołnierze. Najsłabsi stają się niewolnikami i przekształcają się w ?mówiące narzędzia?. Struktura klasowa odzwierciedla platońską koncepcję podziału duszy (rozumu) na trzy części: potrzebującą, wojującą i myślącą. Potrzeby zaspakaja pozyskiwanie dóbr materialnych przez wytwórców i kupców. Stan żołnierski jest związany z prowadzeniem wojen. Natomiast myślenie jest domeną mędrców-filozofów. Można, zatem mówić o występowaniu w państwie dwóch klas zarządzających(filozofowie i żołnierze) i jednej klasy zarządzanej, składającej się z kilku warstw specjalizujących się w różnych zawodach związanych z produkcją i...

  Ocena /

  Autor /pdlsfwkt Dodano /06.12.2007 Znaków /3 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Outsourcing w działalności banku

  SPIS TREŚCI 1. Outsourcing – moda czy trend. 2. Outsourcing – klient a firma. 3. Modele outsourcingu. 4. Outsourcing pracowników. 5. Outsourcing w bankowości. 6. Tajemnica bankowa i ryzyko. 7. Umowa o świadczenie usług. 8. Prawne aspekty outsourcingu. 1. Outsourcing – moda czy trend. Outsourcing to ostatnio jeden z "dyżurnych" tematów dyskusji w fachowej prasie, na seminariach lub konferencjach. Najczęściej rozpatrywany jest w kontekście możliwych usprawnień pewnych obszarów działalności przedsiębiorstw czy urzędów. W kuluarowych rozmowach klienci często przyznają się do wątpliwości: czy outsourcing nie okaże się jedynie przemijającym epizodem w dyskusji nad metodami efektywniejszego funkcjonowania dużych firm? Decyzja o zastosowaniu outsourcingu ma wagę strategiczną i wymaga niejednokrotnie dużego wysiłku by przekonać...

  Ocena /

  Autor /pdlsfwkt Dodano /26.11.2007 Znaków /38 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienia z bankowości

  LIBOR- London Interbank offered rate WIBOR- Warsaw Interbank offered rate WIBID, - Warsaw Interbank Bid Rate, roczna stopa procentowa jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków LIBID- London interbank Bid Rate , Międzybankowy procent od depozytu, obowiązujący w Londynie Funkcje Banku centralnego: - emisję banknotów oraz regulowanie, zapewnianie bezpieczeństwa obiegom pieniądza gotówkowego - kształtowanie i realizacja polityki pieniężnej mającej na celu utrzymanie stabilności cen oraz umacnianie pieniądza - zarządzanie rezerwami walutowymi oraz realizowanie polityki dewizowej państwa - określenie form i zasad rozliczeń pieniężnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i płynności systemu płatniczego i rozrachunków międzybankowych - podejmowanie działań regulujących w stosunku do banków komercyjnych - wykonywanie usług...

  Ocena /

  Autor /pdlsfwkt Dodano /07.11.2007 Znaków /4 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwestycje w złoto

  Inwestycje bezpośrednie w złoto Złoto nazywane jest często lokatą na czarną godzinę. Już kilkaset lat temu złoto pełniło funkcję twardej waluty, odpornej na różne zawirowania rynkowe. Inwestycje w złoto należy traktować długoterminowo. Na spektakularne zyski rzędu kilkuset procent rocznie nie możemy raczej liczyć. Wyjątkiem jest inwestowanie połączone z kolekcjonowaniem monet. Niektóre monety z limitowanych serii osiągają ponad 100% wzrostu wartości na przestrzeni 3-4 lat. Perspektywy dla złota: (wykres) Przyszłość rynku złota wydaje się optymistyczna. Jak wspomniałem wcześniej złoto podlega cyklom i to długoterminowym. Wystarczy przytoczyć kilka danych: - cena złota rośnie od połowy lat 80-tych, - w ciągu 4 ostatnich lat jego cena wzrosła z 250 USD za uncję do blisko 500 USD na koniec 2005 r. czyli dwukrotnie, Czym to jest...

  Ocena /

  Autor /pdlsfwkt Dodano /04.11.2007 Znaków /6 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartości poznawcze bilansu

  Bilans – to podstawowe sprawozdanie finansowe wykonywane przez jednostki gospodarcze, odzwierciedlające wartościowe zestawienie stanu majątku i kapitałów w określonym momencie czasowym. Bilans winien być opracowany po zaksięgowaniu wszystkich zdarzeń dotyczących danego okresu, po przeprowadzeniu weryfikacji sald majątku trwałego i obrotowego oraz sald kapitałów i zobowiązań. Bilans zawiera po swojej lewej stronie aktywa (majatek), a po prawej pasywa ( kapitał własny i obcy). Aktywa składają się z majątku trwałego (składniki majątkowe używane w dłuższym okresie, charakteryzujące się większą wartością jednostkową) uczestniczącego w wielu powtarzających się cyklach obrotu, stopniowo się zużywając. Majątek trwały obejmuje wartości niematerialne i prawne (np. koszty ogranizacyjne, patenty, prawa wydawnicze), rzeczowy majątek trwały...

  Ocena /

  Autor /pdlsfwkt Dodano /16.10.2007 Znaków /6 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady finansów publicznych

  TEMAT: Zasady finansów publicznych Finanse publiczne są to zjawiska oraz procesy związane z powstawaniem i rozdysponowywaniem pieniężnych środków publicznych, zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego. Zgodnie z ustawa z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych wyrózniamy zasady, którymi powinny się kierować finanse publiczne. Oto te zasady: 1.Zasada jawności finansów publicznych - polega na podawaniu do publicznej wiadomości informacji o wielkości gromadzonych środków publicznych i ich rozdysponowaniu. Te informacje podlegają ocenie publicznej. W ramach realizacji zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi, zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany, między innymi, do podawania do publicznej wiadomości: wykazu udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia...

  Ocena /

  Autor /pdlsfwkt Dodano /12.10.2007 Znaków /5 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozliczenia zagraniczne. Rozliczenia dewizowe i bezdewizowe

  Rozliczenia zagraniczne to rozliczenia finansowe z zagranicą, mające na celu pokrycie zobowiązań i wyrównanie należności powstałych w wyniku międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Ich podstawę stanowi system finansowych rozliczeń z zagranicą (ogół zasad organizacyjnych, norm i reguł obowiązujących w dziedzinie płatności związanych z wymianą zagraniczną, przemieszczaniem siły roboczej w skali światowej i międzynarodowymi ruchami kapitału). Wszelkie płatności są dokonywane za pośrednictwem banków krajowych, zagranicznych i międzynarodowych. Zajmując się organizacją i techniką obsługi rozliczeń, udzielają one gwarancji bankowej, akceptu i poręki wekslowej, przeprowadzają różne transakcje walutowe, udzielają kredytów i zaciągają je, dążą do utrzymania odpowiednich operacyjnych rezerw walutowych niezbędnych do sprawnego...

  Ocena /

  Autor /pdlsfwkt Dodano /06.10.2007 Znaków /21 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przykład kredytu i leasingu

  Praktyka wykorzystania kredytu i leasingu 1.Przykład leasingu z kredytem. Cechą charakterystyczną leasingu , wyróżniającą tą formę finansowania inwestycji od innych dostępnych sposobów, jest udostępnienie środków trwałych bez konieczności ich zakupu. Rozpatrzymy dwa warianty finansowania tej samej inwestycji. Załóżmy , że przedsiębiorca który zajmuje się transportem ? zamierza nabyć samochód dostawczy , którego wartość wynosi 50tyś zł. W pierwszym przypadku środek trwały finansowany jest za pośrednictwem leasingu operacyjnego , w drugim za pośrednictwem tradycyjnego kredytu zaciągniętego w banku. W naszych obliczeniach powinniśmy dokonać jeszcze kilku podstawowych założeń wstępnych, albo nieco uprościć obliczenia. W przypadku leasingu założenia te wyglądają następująco: ? opłata wstępna dotycząca leasingu samochodu wynosi...

  Ocena /

  Autor /pdlsfwkt Dodano /03.10.2007 Znaków /2 985

  praca w formacie txt

Do góry