awatar

Profil użytkownika Pawsuthescatt

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

76 prac, w tym:

 • 76tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /76 prac/

 • Ocena brak

  Parlament

  1. Geneza parlamentu Parlament- z fr. parler = mówić Francja XIIIw. Parlament du Roi sąd najwyższy; termin ten jako oznaczenie ciała reprezentacyjnego debatującego nad sprawami publicznymi został użyty w tym samym wieku w Anglii na określenie wspólnych zjazdów panów duchownych i świeckich oraz reprezentantów miast i hrabstw; „miejsce do mówienia” Polska- Sejm w Piotrkowie Trybunalskim w 1496r. II Rzeczpospolita- powołany przez Konstytucję Marcową w strukturze dwuizbowej Po II wojnie światowej- referendum 30 czerwca 1946r. zniosło Senat, jego przywrócenie nastąpiło w wyniku podpisania 4 kwietnia 1989r. porozumień „okrągłego stołu”. Których następstwem była nowelizacja Konstytucji dokonana 7 kwietnia tego samego roku. 4 czerwca 1989r. wybrano pierwszy Senat. 2. Funkcje parlamentu · Najstarsza kontrolna · Poźniej kształtuje...

  Ocena /

  Autor /Pawsuthescatt Dodano /27.12.2007 Znaków /12 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza Konstytucji RP- unormowania prawne i praktyka ustrojowa

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stoi na czele aktów prawnych w Polsce. Zasada ta wiąże się z koniecznością zgodności wszystkich pozostałych aktów prawnych z ustawą zasadniczą. Oznacza to, że Konstytucja determinuje charakter systemu prawnego całego państwa i stąd wynika jej szczególna rola i znaczenie dla porządku prawnego. Zasadnicze zmiany polityczne w Polsce zapoczątkowane w latach osiemdziesiątych XX wieku rozpoczęły wieloletni proces mający na celu uchwalenie nowej, demokratycznej konstytucji. Zwieńczeniem tego procesu było uchwalenie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku i jej zatwierdzenie 25 maja tego roku przez naród w referendum ogólnonarodowym. Jednakże przez kilkuletni okres, tj. od końca lat osiemdziesiątych do 1997 roku nie udało się uchwalić jednolitej konstytucji. Doprowadziło to...

  Ocena /

  Autor /Pawsuthescatt Dodano /12.12.2007 Znaków /2 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada jedności i podziału władzy - wykład z prawa konstytucyjnego

  Jeden z organów w państwie jest hierarchicznie najwyższy (parlament) i podlega kontroli oraz nadzorowi suwerena. Z zasadą tą związany jest tylko jeden model organizacji organów władzy w państwie zwany modelem parlamentarno- komitetowym bądź inaczej modelem konwentu bądź jeszcze inaczej modelem rządu i zgromadzenia. Parlament jest organem najwyższym. Dysponuje pełnią władzy państwowej, jako reprezentant ludu. Rząd powoływany jest przez parlament i jest jego komitetem wykonawczym- stąd nazwa systemu. Niewątpliwie ogranicza to konfliktowość między tymi dwoma organami władzy. Rząd jest całkowicie podporządkowany parlamentowi, nie istnieje coś takiego, jak wotum nieufności. Parlament może w każdej chwili po prostu odwołać rząd, jednak bardzo rzadko się taka sytuacja zdarza, gdyż rząd wszelkie decyzje konsultuje z parlamentem. Także głowa...

  Ocena /

  Autor /Pawsuthescatt Dodano /11.12.2007 Znaków /9 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka prawa administracyjnego

  Pojęcie prawa jest prawie tak stare jak ludzkość. Prawo administracyjne nie jest w tej kwestii wyjątkiem. Historia ludzkości, jej rozwoju, łączy się ze sprawnym funkcjonowaniem organizmów państwowych. Tutaj właśnie możemy rozpocząć dyskusję na temat administracji. Państwo bez administracji nie istnieje. Początkowo władcy ściągali tylko należne im podatki co nie wymagało rozbudowanej struktury administracyjnej, system udoskonalili Rzymianie. To co my dzisiaj nazywamy administracją narodziło się w epoce oświecenia. Po raz pierwszy za prawo uznano to co pochodziło od przedstawicieli narodu, a nie z ust czy kancelarii panującego. Od tegoż momentu obserwujemy bardzo szybki rozwój prawa, jego ciągłą ewolucję „ Zmieniają się cele administracji jej zadania, formy i metody działania struktury organizacyjne, zasięg regulacji prawem, ludzie, a nawet...

  Ocena /

  Autor /Pawsuthescatt Dodano /07.12.2007 Znaków /3 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie naprawcze

  Postępowanie naprawcze to postępowanie toczone pod nadzorem sądu w sytuacji gdy dłużnik swe zobowiązania dotąd wykonuje a istnieje zagrożenie niewypłacalności gdy wg rozsądnej oceny jest oczywistym że w niedługim czasie stanie się niewypłacalny. To postępowanie zapobiegające upadłości. Jest wszczynane poprzez oświadczenie złożone przed sądem. Do oświadczenia tego dłużnik dołącza plan naprawczy i propozycje wobec wierzycieli. Propozycje dłużnika mogą być formułowane analogicznie jak w postępowaniu układowym i są ewentualnie przyjmowane na zgromadzeniu wierzycieli. Postępowanie kończy się poprzez przyjęcie układów na zgromadzeniu wierzycieli w sposób analogiczny jak zawarcie układu w postępowaniu układowym Umowy gospodarcze są to umowy zawierane między przedsiębiorcami i pozostające w związku za ich działalnością...

  Ocena /

  Autor /Pawsuthescatt Dodano /26.11.2007 Znaków /4 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunkowe zawieszenie wykonania kary

  Warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary - szczególna forma kary, specyficzna reakcja prawnokarna na popełnione przestępstwo. Podstawową przesłanka do warunkowego zawieszenia kary jest przekonanie sądu, że kara w takiej postaci osiągnie cele oczekiwane wobec sprawcy. Z warunkowym zawieszeniem można orzec tak karę pozbawienia lub ograniczenia wolności, jak i karę grzywny. Przy wymierzaniu kary pozbawienia wolności Kodeks karny nakazuje orzec karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne (gdy żadna inna kara nie jest w stanie spełnić celów kary wobec sprawcy). Granice zastosowania Orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza 2 lat, kara ograniczenia wolności lub grzywny orzeczone jako kara samoistna. Warunki Jeżeli jest to...

  Ocena /

  Autor /Pawsuthescatt Dodano /14.11.2007 Znaków /2 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie karne notatki wykłady UR

  TRYBY POSTĘPOWANIA Tryb publiczno-skargowy Zasada ŚCIGANIA Z URZĘDU Tryb PRYWATNO- SKARGOWY NACZELNE ZASADY PROCESU KARNEGO 1. Zasada PRAWDY MATERIALNEJ(zas. prawdy obiektywnej) 2. Zasada OBIEKTYWIZMU (bezstronności) 3. Zasada SWOBODNEJ OCENY DOWODÓW 4. Zasada BEZPOŚREDNIOŚCI 5. Zasada LEGALIZMU 7. Zasada SKARGOWOŚ 8. Zasada KONTROLI ORZECZEŃ 9. Zasada KONTRADYKTORYJNOŚCI (zasada sporności) 10. Zasada DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI 11.Zasada JAWNOŚCI 12.Zasada USTNOŚCI I PISEMNOŚCI 13. Zasada KONCENTRACJ 14. Zasada PRAWA DO OBRONY 15. Zasada udziału czynnika społecznego- ŁawniK 6.Zasada niezawisłości sędziowskiej UCZESTNICY PROCESU KARNEGO 1.ORGANY PROCESU KARNEGO 1.1.Prokuratura 1.2.Sąd Właściwość sądu Właściwość rzeczowa Właściwość miejscowa- właściwość z...

  Ocena /

  Autor /Pawsuthescatt Dodano /13.11.2007 Znaków /2 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca zaliczeniowa z prawa

  1. Zasady odpowiedzialności wspólników w spółkach osobowych. Scharakteryzować z podziałem na poszczególne spółki. Spółka jawna – każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika nie dotyczy zobowiązań powstałych przed wpisem do rejestru. Osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia. Spółka partnerska – partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które...

  Ocena /

  Autor /Pawsuthescatt Dodano /18.10.2007 Znaków /6 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka jawna - referat

  ROZDZIAŁ 1 I. Spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. II. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem solidarnie razem z pozostałymi wspólnikami. III. Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. IV. Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy(nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę(nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp. j.” V. Umowa spółki jawnej powinna zawierać: 1) firmę i siedzibę spółki, 2) określenie wielkości wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, 3) określenie przedmiotu działalności spółki, 4) czas trwania spółki, jeżeli jest...

  Ocena /

  Autor /Pawsuthescatt Dodano /17.10.2007 Znaków /7 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo karne

  1. Czas popełnienia przestępstwa? Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania do którego był zobowiązany. Czas popełnienia przestępstwa rozpoczyna się od momentu, w którym został zaplanowany. 2. Miejsce popełnienia przestępstwa? Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zaniechał działania do którego był zobowiązany albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić. 3. Pojęcie przestępstwa? Przestępstwem jest czyn człowieka zabroniony przez ustawę pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy. 4. Podmiot przestępstwa? Sprawcą może być w zasadzie wyłącznie osoba fizyczna, ponieważ odpowiedzialność...

  Ocena /

  Autor /Pawsuthescatt Dodano /12.10.2007 Znaków /2 869

  praca w formacie txt

Do góry