awatar

Profil użytkownika Oscinnano

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

91 prac, w tym:

 • 91tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /91 prac/

 • Ocena brak

  Środowisko lokalne - pedagogika społeczna

  1. Co to jest środowisko lokalne? ŚRODOWISKO LOKALNE – obok rodziny najważniejszy czynnik socjalizacji, nieodłączny i nieuchronny element otoczenia życia jednostki, cały system instytucji służących organizacji życia zbiorowego, ma sens terytorialny, demograficzny, instytucjonalny, kulturowy i regulacyjny, to gromada ludzi zamieszkujących ograniczone i względnie izolowane terytorium, posiadających i ceniących wspólną tradycje wartości i symbole, instytucje usługowe i kulturowe, świadomych jedności, odrębności i gotowości do wspólnego działania, żyjących w poczuciu przynależności i wewnętrznego bezpieczeństwa 2. WSPÓLNOTA – typ zbiorowości społecznej, który powstaje w sposób naturalny, spontaniczny i w którym dominują więzi osobowe, stosunki pokrewieństwa, związki rodowe, więź sąsiedzka, jest to zbiorowość pierwotna 3...

  Ocena /

  Autor /Oscinnano Dodano /04.12.2007 Znaków /16 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od poczęcia do przedszkola – jak wzbogacać rozwój mowy dziecka.

  TEMAT: Od poczęcia do przedszkola – jak wzbogacać rozwój mowy dziecka. W życiu każdego człowieka istotną, jak nie najważniejszą, rolę odgrywa porozumiewanie się z drugim człowiekiem - komunikacja. W tym celu używamy głównie komunikatów niewerbalnych (gestów, ruchów ciała, mimiki twarzy) oraz komunikatów werbalnych (mowy). To za pomocą mowy jesteśmy z stanie wymieniać się informacjami o otaczającym nas świecie i zaspokajać swoje potrzeby zarówno psychiczne (miłości, bezpieczeństwa) jak i bytowe (zaspokajanie pragnienia, łaknienia) – bo jak zdobyć to czego się chce bez wyrażenia tego na głos. A więc powinniśmy zwracać szczególną uwagę aby proces kształtowania mowy i wzbogacania języka zacząć jak najwcześniej. 1. Co wpływa na kształtowanie się mowy dziecka w czasie ciąży? Ważną role w kształtowaniu języka dziecka...

  Ocena /

  Autor /Oscinnano Dodano /01.12.2007 Znaków /8 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Amos Komeński - przedstawiciel pedagogiki nowożytnej.

  W pierwszej połowie XIX w. pod wpływem nowej filozofii budzi się żywy ruch na polu pedagogicznym. Coraz częściej pojawia się hasło zgodności z naturą, liczni pedagogowie i dydaktycy podpatrują metody postępowania natury, aby zaradzić temu, co było nienaturalne, sztuczne, uciążliwe w praktyce humanistycznej. Z różnych stron podnoszą się głosy o potrzebie skrócenia i ułatwienia żmudnej nauki łaciny, o naturalnej konieczności uczenia przede wszystkim języka ojczystego, o dawaniu pierwszeństwa rzeczom przed słowami, o udostępnieniu tych rzeczy za pomocą poglądu. Te wszystkie dążenia epoki najgruntowniej i najwszechstronniej przetrawił, przyswoił sobie cudze pomysły i rozwinął wiele własnych wielki, czeski pedagog Jan Amos Komeński. Był on pierwszym pisarzem w Europie nowożytnej, który całe życie i wszystkie wysiłki poświęcił...

  Ocena /

  Autor /Oscinnano Dodano /30.11.2007 Znaków /22 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosowanie przypisów, odnośników i cytatów w pracy dyplomowej.

  SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. PRZYPISY 3 2.1 POJĘCIE 3 2.2 FUNKCJE 3 2.3 ZASADY 4 2.4 RODZAJE 6 3. CYTATY 8 3.1 POJĘCIE 8 3.2 CECHY 8 3.3 ZASADY 8 4. ODNOŚNIKI 10 4.1 POJĘCIE 10 4.2 PRZYKŁADY 10 5. ZAKOŃCZENIE 10 BIBLIOGRAFIA 11 1. WSTĘP Praca dyplomowa jest najważniejszym dziełem studenta podczas całych studiów. Ważna jest nie tyko treść, którą chcemy przekazać, ale także cała oprawa graficzna, jak i styl pisania. Warto wiedzieć, jak stosować przypisy, cytaty i odnośniki w pracy. Poniżej przedstawimy ogólne zasady wraz z przykładami. Chciałybyśmy, aby ten referat potraktowano jako informator napisany dla studentów przez studentów. 2. PRZYPISY Niezbędnym elementem pracy dyplomowej są przypisy. Powinno być oczywiste dla autora każdej pracy o charakterze naukowym, że korzystanie ze źródeł i poglądów innych należy...

  Ocena /

  Autor /Oscinnano Dodano /30.11.2007 Znaków /12 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepowodzenia szkolne

  Niepowodzenia szkolne Niemierko, „Między oceną szkolną a dydaktyką”. - przyczyny i przejawy - rodzaje i skutki niepowodzeń szkolnych - profilaktyka, diagnoza i terapia pedagogiczna Niepowodzenia szkolne - sytuacje, w których występują wyraźne rozbieżności między wymaganiami wychowawczymi i dydaktycznymi szkoły a zachowaniem uczniów oraz uzyskiwanymi przez nich wynikami nauczania. Niepowodzenia ukryte występują wówczas, gdy nauczyciele nie dostrzegają braków w wiadomościach, umiejętnościach i nawykach uczniów, mimo że braki tego rodzaju — z punktu widzenia celów oraz programu nauczania — rzeczywiście istnieją. Niepowodzenia ukryte prowadzą zazwyczaj do niepowodzeń jawnych. Z tym rodzajem niepowodzeń szkolnych mamy z kolei do czynienia, gdy nauczyciel stwierdza określone braki w opanowywanej przez ucznia wiedzy i w rezultacie...

  Ocena /

  Autor /Oscinnano Dodano /11.11.2007 Znaków /2 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika społeczna-pytania i odpowiedzi na egzamin.

  PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. 1.Jakie wspólne idee łączyły pozytywizm i pedagogikę społeczną. Rozwój pedagogiki społecznej w Polsce miał podobne uwarunkowania jak na świecie, ponadto specyficzna sytuacja ekonomiczna i polityczno – społeczna po 1864 roku po upadku powstania styczniowego występujący dość powszechnie zaniedbanie kulturowe, brak poczucia polskości, analfabetyzm, przyczyniły się do propagowania jednak poza szkołą pozytywistycznych haseł ,, praca u podstaw”, ,,oświata dla ludu’. Potrzeba poznania środowiska społecznego poza szkołą była w Polsce szczególnie uzasadniona z uwagi na rozwój sieci kół samokształceniowych i innych inicjatyw oświatowych. Praca u podstaw- Była to praca dla ludu i nad ludem, którą pojmowali pozytywiści jako obowiązek nawiązywania przez ziemiaństwo i inteligencję kontaktów ze wsią, celem...

  Ocena /

  Autor /Oscinnano Dodano /26.10.2007 Znaków /39 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika holistyczna

  Pedagogika holistyczna. Co oznacza termin holizm? Czym jest pedagogika holistyczna? Jak powinna funkcjonować w życiu szkolnym? Jakimi zasadami kieruje się edukacja holistyczna dzieci i młodzieży w wychowaniu fizycznym? Jak holizm postrzega J. C. Smuts? Jaka pedagogikę holistyczną łączy relacja z hipotezą nieśmiertelności genetycznej? Edukacja polska XXI wieku, zgodnie z założeniami przeprowadzonej reformy oświaty, zmierza w stronę kształcenia umiejętności i integracji międzyprzedmiotowej. Oznacza to zmianę koncepcji nauczania przedmiotowego w kierunku szukania korelacji i przedstawiania uczniom całościowej koncepcji rzeczywistości, a nie tylko fragmentarycznej wiedzy o pojedynczych zjawiskach. Stąd też rozważania związane z pedagogiką holistyczną, oraz chęć rzeczowej odpowiedzi na powyższe pytania.. Celem kształcenia staje się wszechstronny...

  Ocena /

  Autor /Oscinnano Dodano /24.10.2007 Znaków /3 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co sądzisz o warunkowym zawieszeniu wykonania kary i warunkowym przedterminowym zwolnieniu jako instytucjach prawnych służących resocjalizacji sprawcy przestępstwa w warunkach wolnościowych.

  Termin ?resocjalizacja? oznacza proces modyfikacji osobowości jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w danej zbiorowości, a w węższym rozumieniu w społeczeństwie, polegający na tym, iż poprzez odpowiednie zabiegi kształtuje się jej normy społeczne i wartości, których nie miała ona możliwości przyswoić wcześniej w trakcie socjalizacji jednocześnie powodując, iż rezygnuje ona z przyswojonych do tej pory reguł działania będących sprzecznymi z systemem aksjonormatywnym tej zbiorowości, społeczeństwa. Myslę, że warto tutaj przytoczyć art. 54. 1. kk, który potwierdza postulaty resocjalizacji ?wymierzając karę nieletniemu albo młodocianemu, sąd kieruje się przede wszystkim tym, aby sprawcę wychować. Instytucjami prawnymi służącymi resocjalizacji są: warunkowe zawieszenie wykonania kary oraz warunkowe przedterminowe...

  Ocena /

  Autor /Oscinnano Dodano /15.10.2007 Znaków /3 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika jako nauka

  Andragogika to subdyscyplina pedagogiki zajmująca się kształceniem dorosłych. Dziedzina ta powstała w XX wieku. Początkowo stanowiła część składową pedagogiki ogólnej i filozofii wychowania. Jej rozwój związany jest także z antropologią filozoficzną, psychologią człowieka dorosłego, etyką, socjologią kultury i wychowania, historią oświaty i myśli pedagogicznej. Andragogika to nauka o celach, treściach, formach, metodach, zasadach nauczania, kształcenia, wychowania, samokształcenia, samowychowania ludzi dorosłych. Jest nauką społeczną, humanistyczną i o wychowaniu. W jej skład wchodzą takie działy jak: - andragogika dorosłych (wprowadzenie do działów szczegółowych) - teoria wychowania ludzi dorosłych (charakteryzuje się aktywnością ludzi dorosłych; co robić aby zmieniać swoje poglądy itp.) - dydaktyka dorosłych (teoria...

  Ocena /

  Autor /Oscinnano Dodano /03.10.2007 Znaków /3 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projekt pracy opiekuńczo- wychowawczej w świetle teorii J.Cz.Babickiego

  Józef Czesław Babicki urodził się w Michałowicach 20 sierpnia 1880 roku. Ukończył galicyjską średnią szkołę, a następnie zgodnie z życzeniem rodziców , wstąpił na Politechnikę Lwowską. Zainteresowania humanistyczne i literackie spowodowała jednak, że Czesław dość szybko przeniósł się na uniwersytet, na filozofię. jako student myślał o związaniu się z teatrem. Grywał z zespołach amatorskich, gorliwie uczęszczał na spektakle, chciał wstąpić do szkoły aktorskiej. Jednak losy rodzinne nie pozwoliły na kontynuowanie studiów. Babiccy wyjechali z Galicji do Królestwa, najpierw do Łomży, a później do Łowicza, gdzie osiedlili się na około siedem lat. Józef Czesław Babicki w Łowiczu pracował jako nauczyciel domowy oraz nauczyciel w prywatnych szkołach polskich w Łowiczu i w Skierniewicach. Pedagog, działacz społeczny, teoretyk i...

  Ocena /

  Autor /Oscinnano Dodano /01.10.2007 Znaków /3 013

  praca w formacie txt

Do góry