awatar

Profil użytkownika Olexanderhoift

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

100 prac, w tym:

 • 100tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /100 prac/

 • Ocena brak

  Osobowość zniewolona w kulturze masowej

  1. Charakter kultury masowej Szkicując obraz osobowości jako towaru, konieczne jest scharakteryzowanie płaszczyzny, która ją wykształciła, a jest nią kultura masowa. Przyczyną jej powstania był bardzo szybki rozwój techniki, automatyzacja pracy, zmniejszenia popytu na pracę fizyczną, która zastąpiona została działalnością maszyn. Stawianie człowieka w cieniu zautomatyzowanych mechanizmów produkcyjnych implikuje zmianę procesów psychospołecznych istot ludzkich. Można postawić tezę, że dzisiejsza postać kultury, to wytwór i cecha zindustrializowanego społeczeństwa . Ma ona postać produktu przygotowywanego wyłącznie w postaci, którą będzie można sprzedać. Zdaniem Gustawa Friedmana ,,kultura masowa jest to ogół dóbr konsumpcyjnych oddanych do dyspozycji szerokiej publiczności za pomocą środków masowej komunikacji w warunkach cywilizacji...

  Ocena /

  Autor /Olexanderhoift Dodano /24.12.2007 Znaków /20 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoretycy socjologii, grupy społeczne, więzi społeczne, konflikt, kultura zaufania, nowoczesność, ponowoczesność, globalizacja

  Auguste Comte Pozytywizm oparty na: - wierze w wiedze - badaniu faktów - pozytywnej wizji pokonania kryzysu Hierarchia nauk: - matematyka, astronomia, fizyka, chemia, biologia, socjologia Podział socjologii: a) statyka społeczna (teoria struktury społecznej) - rodzina (stanowi rzeczywistość każdego z nas, jest najtrwalsza, formułuje wzorce zachowań) - własność i praca (poczucie bezpieczeństwa i potrzeby) - język (komunikacja) - państwo (łączy rodzinę) - religia (ogólne wzorce postępowania) b) dynamika społeczna (teoria rozwoju społecznego) - stadium teologiczne (fetyszyzm, politeizm, monoteizm) - metafizyczne (abstrakcja zamiast Boga) - naukowe (nauka wyznacza kierunek rozwoju) Funkcje Socjologii: - deskryptywna (opis zjawisk socjologicznych) - eksplamencyjna (wyjaśniająca) - predyktywna (przewidująca) Metody badań...

  Ocena /

  Autor /Olexanderhoift Dodano /11.12.2007 Znaków /12 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropologia zagadnienia do egzaminu

  Kultura Inaczej uprawa – po raz pierwszy użyta przez Cycerona w I w. p.n.e. jako uprawa umysłu. Przeniósł termin z obszaru rolniczego do obszaru intelektualnego. Od tego momentu kultura ma na celu kształcenie pielęgnowanie umysłu i wszystkich jego przejawów. Z greki- paidea – kształtowanie się w człowieku ideału człowieczeństwa Z czasem pojecie kultury wchodzi do filozofii i innych nauk. Mamy tu doczynienia z wieloznacznością. Dla archeologa jest to, co wykopie z ziemi, dla historyka to, co przeczyta w księgach, dla socjologa- pewien wydzielony obszar życia i działalności grup ludzkich. Całościowe podejście do człowieka i kultury. Antropologia: 1) Zajmuje się wszystkim specyficznie ludzkim, aspektami życia człowieka, którymi wyróżnia się on w świecie istot żywych. 2) Fundamentalną kategorią w obszarze badań antropologii jest...

  Ocena /

  Autor /Olexanderhoift Dodano /07.12.2007 Znaków /14 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska krajem otwartym, tolerancyjnym czy ksenofobicznym?

  Społeczeństwo otwarte jest to takie społeczeństwo, w którym panuje całkowita wolność myśli i przekonań, w którym nie ma sposobu postępowania, który obowiązywałby wszystkich obywateli. W takim społeczeństwie sprawowanie władzy podlega publicznej kontroli, a także nie ma ograniczeń podróżowania i kontaktów z innymi krajami. Oświata służy przekazywaniu wiedzy, a w żadnym wypadku indoktrynacji czy propagandzie. Termin społeczeństwo otwarte wprowadził jako pierwszy Henry Bergson, natomiast spopularyzował je Karl Popper i uczynił z niego często stosowany synonim społeczeństwa liberalno – demokratycznego. Przeglądając konstytucję Trzeciej Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie wielu artykułów można by uznać że w Polsce panują dogodne warunki prawne, aby społeczeństwo było społeczeństwem otwartym. Według prawa panuje wolność przekonań...

  Ocena /

  Autor /Olexanderhoift Dodano /26.11.2007 Znaków /2 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człowiek a istota społeczna

  Człowiek jest istotą społeczną. Od zwierząt różni się specyficzną budową ciała, oraz rozwiniętymi funkcjami mózgu, dzięki którym myśli, przeżywa, wyraża swoje uczucia - jest istotą rozumną. Może kierować swoim postępowaniem, dokonywać wyborów i podejmować decyzje związane z własnym życiem, np. kształceniem się, pracą zawodową, miejscem pracy i miejscem zamieszkania, oraz przynależnością do określonej organizacji. Jest również istotą społeczną, jedyną posiadającą kulturę i zdolną do jej tworzenia. Pozostaje w ścisłych związkach z otaczającym go światem, dzięki czemu istnieje, rozwija się i działa. Każdy z nas ma indywidualne potrzeby, oraz cechy odróżniające go od innych. Każdy posiada określoną osobowość. Kiedy próbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, ?Kim tak właściwie jestem?" przeważnie podajemy swoje cechy...

  Ocena /

  Autor /Olexanderhoift Dodano /09.11.2007 Znaków /6 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badań socjologicznych

  Metody badań socjologicznych Temat 1: Badania naukowe: rodzaje badań, historia badań społecznych, funkcje badań społecznych. WIEDZA POTOCZNA WIEDZA NAUKOWA (socjalizacja itd.) ? wiedza zindywidualizowana, subiektywna, różna, zależna od doświadczeń życiowych. Jednolita, systematyczna. Sądy należące do tzw. korpusu wiedzy w danym momencie, uznawane są za prawdziwe, zmierzające do obiektywizacji. Ma charakter ogólny, zmierza do obiektywizacji Ma charakter konkretny i praktyczny, związana z miejscem i czasem. Ludzie posługują się nią w życiu społecznym. Zawiera (na ogół) sądy jednostkowe, uogólnienia sprowadzane są do pewnych klas zachowań człowieka, stosowane do określonych sytuacji. Ma charakter abstrakcyjny; sądy zawarte w niej nie są jednostkowe, lecz ogólne.- bez ograniczeń czasowo przestrzennych. Odnoszą się do zbiorów ludzi i mają...

  Ocena /

  Autor /Olexanderhoift Dodano /06.11.2007 Znaków /3 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy społeczno- opiekuńcze rodziny polskiej w okresie transformacji systemowej

  Rodzina to stosunkowo trwała grupa społeczna złożona z jednostek powiązanych przez wspólnych przodków, małżeństwo lub adopcję. W naszym społeczeństwie mamy do czynienia głównie z jednym jej typem- rodzina nuklearną, oraz w pewnym stopniu, z typem rodziny poszerzonej. Istnieje jeszcze trzeci typ rodziny- rodzina poligamiczna. Rodzina to podstawowa komórka społeczna, której istnienie zapewnia byt całego społeczeństwa. Stanowi ona pierwsze środowisko życia, w niej nawiązujemy pierwsze kontakty społeczne, wzrastamy w niej i wynosimy cały bagaż umiejętności potrzebnych w życiu jak również multum uczuć. Otóż rodzina to sekcja bardzo dynamiczna, która z latami zmienia zarówno swój kształt jak i zachodzą weryfikacje w jej funkcjach i zadaniach. Rodzina jest bardzo podatna na wszelkie zmiany kulturowe, społeczne i gospodarcze. Wyróżnia się 3...

  Ocena /

  Autor /Olexanderhoift Dodano /19.10.2007 Znaków /2 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne miasto

  Współczesne miasto. Kierunki rozwoju, zagrożenia Socjologia po dziś dzień ma trudność z określeniem definicji miasta. Za miasto można uważać przestrzeń geograficzną zajętą przez obszar zabudowań, lecz również system zależności i uwarunkowań wynikających z pewnego modelu zachowań. Skoro więc nie da się określić jednej definicji miasta, można spróbować się do niej zbliżyć. Najogólniej można pojąć miasto w sposób geograficzny- jest to po prostu skupisko zabudowań spełniających warunki nadane prawnie by otrzymać status miasta. Jednak czy socjologa zadowala taka definicja? Współczesne miasto można przeanalizować w różnoraki sposób. Począwszy od opisania miasta przez strukturę architektoniczną. Ta struktura określa pewien prestiż -występuje we wszystkich miastach. Miasto XXI wieku można łatwo nazwać na podstawie...

  Ocena /

  Autor /Olexanderhoift Dodano /18.10.2007 Znaków /16 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia myśli socjologicznej

  Myśl społeczna na przełomie XVIII I XIX wieku . 1789-wielka rewolucja francuzka - obalenie monarchii absolutnej , - obalenie stałego ładu społecznego . Monarcha – wybraniec Boga 3 nowe kierunki : - konserwatyzm , liberalizm , socjalizm utopijny ( budowali swój ład społeczny . ) KONSERWATYZM Edmund Burke Cel :niedopuścić by idea rewolucji rozpowszedniła się w Europie , chcieli zatrzymać wszelki postęp , dużą wage przypisywali historii Hasła : porządek ( ład społeczny ) -, natura człowieka w óświeceniu : człowiek to istota myśląca , i czująca , Hasła oświecenia : indywidualizm jest utopijny , człowiek żyje w społeczeństwie , liczy sieogół a nie jednostka , głosili hasła holizmu i antyatomizmu , Zmiany – pogwałcenie praw Najważniejsze są grupy społeczne , są one uporządkowane wg hierarhi Są 2 rodzaje więzi...

  Ocena /

  Autor /Olexanderhoift Dodano /19.09.2007 Znaków /16 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologia - zagadnienia na egzamin,metody badań,eksperyminty.

  Socjologia Literatura: Piotr Sztomka ? ?Socjologia? 12-10-02 Socjologia ? nowa nauka na stary temat. W 1838 r. August Comte określił socjologię za naukę o sterowaniu społeczeństwem. Socjologia powinna dorównać naukom przyrodniczym (biologicznym). Pierwotne formy socjologii: Poznanie społeczne ? uogólnianie na temat społeczeństwa; potoczne; wiedza przednaukowa. Wiedza potoczna jest osobista. Sztuka ? np. poprzez literaturę. Filozofia społeczna ? między innymi Platon, Arystoteles tworzyli filozofię społeczną. Refleksja potoczna ? przypadkowa, odbierana na podstawie własnych doświadczeń. Przyczyny powstania nauk społecznych: O Wydostanie ich z cienia nauk społecznych w XIX w. O Okres pozytywizmu ? trzymanie się faktów, ustaleń i konkretów. Po Comte drugą postacią, która zajęła się pojęciami socjologicznymi był Emil Durkheim. Istotą było...

  Ocena /

  Autor /Olexanderhoift Dodano /14.09.2007 Znaków /3 029

  praca w formacie txt

Do góry