awatar

Profil użytkownika Niehousmyer

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

90 prac, w tym:

 • 90tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /90 prac/

 • Ocena brak

  Controling

  CONTROLLING Controlling - słowo, które w ostanich kilku latach w Polsce zrobiło sporą karierę. Wbrew pozorom skojarzeniowym wywodzi się od angielskiego słowa "control", które oznacza sterowanie, a nie kontrolę ("controller" = regulator), chociaż sterowanie bez sprzężenia zwrotnego (czyli formy kontroli) nie ma większego sensu. Na pytanie czym jest controlling łatwiej odpowiedzieć przez negację: czym nie jest komórka controllingu w przedsiębiorstwie? • Komórka Controllingu nie jest Komórką Planowania, chociaż zajmuje się planami finansowymi przedsiębiorstwa • Komórka Controllingu nie jest Komórką Analiz Finansowych, chociaż zajmuje się tworzeniem analiz finansowych przedsiębiorstwa • Komórka Controllingu nie jest Komórką Kontroli, chociaż zajmuje się kontrolą wydatków w ramach przyjętego planu • Komórka Controllingu nie...

  Ocena /

  Autor /Niehousmyer Dodano /31.12.2007 Znaków /19 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywne systemy wynagradzania

  Jak, za co i czym płacić pracownikom, aby to cenili? Egzystencja i rozwój firmy, jej sprawność i efektywność działania zależą od jej pracowników, od ich zdolności i motywacji do pracy, zmian i postępu. To oni wykorzystują technologię i zasoby firmy, aby je przetworzyć w dobra finalne, to oni tworzą ją i uczestniczą w jej życiu. Od tego jacy oni są , jaki jest ich potencjał i jak go wykorzystują dla dobra firmy, zależy realizacja koncepcji jej działania i rozwoju, opracowana przez kierownictwo. Pracowników zatrudniamy, aby generowali dla firmy określony zysk. Nie przyjmujemy ludzi, co, do których istnieją wątpliwości czy będą w stanie ten zysk wyprodukować. Nie zawsze korzyści z tytułu zatrudnienia pracownika dadzą się wprost przełożyć na konkretne liczby, niemniej w każdym przypadku takie jest oczekiwanie pracodawcy. Obok celu...

  Ocena /

  Autor /Niehousmyer Dodano /21.12.2007 Znaków /7 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście procesowe w organizacji w aspekcie jakości.

  1. Wstęp. Pod koniec XX wieku kierownictwo wielu firm stanęło przed koniecznością dostosowania ich działalności do dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej na świecie. Coraz większa konkurencja, globalizacja, wzrastające oczekiwania klienta oraz rozwój technologii przyczyniły się do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania, dążących do osiągnięcia przewagi w biznesie. Obecnie jednym z najbardziej popularnych trendów w zarządzaniu stało się stosowanie podejścia procesowego. Procesowe zarządzanie organizacją wraz z innymi technikami zarządzania tj. zarządzaniem przez cele z wykorzystaniem strategicznej karty wyników, zarządzaniem kosztami z wykorzystaniem controlingu i metody rachunku kosztów działań (Activity- Based Costing), stanowi obecnie główny nurt zmian w zakresie zarządzania nowoczesnymi firmami. Wiele...

  Ocena /

  Autor /Niehousmyer Dodano /19.12.2007 Znaków /31 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja ucząca się

  Pojęcie organizacyjnego uczenia się, nie jest terminem nowym, choć ostatnio stało się one nadzwyczaj popularne. „Organizacja ucząca się” (OUS) to jedno z bardzo modnych pojęć ostatnich lat. Wielu specjalistów do spraw personalnych chętnie nadstawia ucha, gdy jest mowa o OUS. Jednocześnie rodzima wiedza na temat organizacji uczących się (OUS) pochodzi głównie z polskiego tłumaczenia książki P. Senge pt. „Piąta Dyscyplina” oraz z nielicznych opracowań w prasie. Wiele organizacji szczyci się tym, że wprowadziły działania służące budowaniu takowej organizacji, podczas gdy w rzeczywistości znajduje się znacznie dalej od modelu OUS niż niejedna lokalna firma zatrudniająca kilka osób. Autor nie określa wprawdzie szczegółowo, co rozumie pod samym pojęciem organizacji, jednakże z książki wynika, że można przyjąć niezwykle szerokie...

  Ocena /

  Autor /Niehousmyer Dodano /09.11.2007 Znaków /31 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Internetowa przestrzeń rynkowa

  Internetowa przestrzeń informacyjna – budują poszczególne kanały przekazu informacji, przez które udostępniany jest zasób informacji dotyczących produktu bądź samego przedsiębiorstwa. Przykładem takiego kanału jest World Wide Web, utożsamiany często z pojęciem Internet, a skrótowo określany mianem WWW. Internetowa przestrzeń komunikacji – „obejmuje tradycyjne obszary, w których podmioty gospodarcze wymieniają poglądy, pomysły, kształtują opinie oraz negocjują potencjalną współpracę, uprawiają lobbying, budują wzajemne relacje i kształtują różne rodzaje społeczności (w szczególnym przypadku dotyczy to społeczności internetowych). Wpływ Internetu polega na dostępności szybkiej, taniej i nie ograniczonej geograficznie komunikacji przez wykorzystanie sieci”. Najpowszechniejszą, a zarazem najstarszą i najczęściej stosowana...

  Ocena /

  Autor /Niehousmyer Dodano /06.11.2007 Znaków /5 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek dochodowy od osób fizycznych

  Podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem bezpośrednim, zwyczajnym, obligatoryjnym, o charakterze dochodowym i osobistym. Obliczany jest przez samych podatników lub przez płatników, którymi są najczęściej pracodawcy, organy wypłacające renty, emerytury czy podmioty wypłacające honoraria. Oparty na technice samoobliczania podatek może być jednak zweryfikowany przez urzędy skarbowe. Mają one prawo ostatecznego skorygowania obliczonego i uiszczonego przez podatnika (płatnika) podatku lub jago zaliczki poprzez wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatek dochodowy oparty jest na zasadzie powszechności, która może być ujmowana w sensie podmiotowym i przedmiotowym. W ujęciu podmiotowym zasada ta oznacza, iż podatek powinien objąć wszystkie osoby uzyskujące dochód na obszarze obowiązywania podatku. Zasada...

  Ocena /

  Autor /Niehousmyer Dodano /29.10.2007 Znaków /11 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie

  PLANOWANIE Planowanie to proces podejmowania decyzji, obejmujący przewidywanie przyszłego układu warunków i środków działania oraz formułowanie celów działania przy uwzglednieniu cech tego układu. planowanie jako proces ciągły składa się z usystematyzowanych działań j obejmuje następujące części składowe: 1) cele ogólne, 2) środki, 3) zasoby,4) realizacja, 5) kontrola. W procesie planowania można wyróżnić następujące etapy: 1.Określenie celów. 2. Ocena sytuacji. 3. Ustalanie procedury, przy czym pod pojęciem procedury w planowaniu rozumie się opis procesu transformacji zasobów w rezultaty, czyli określenie tego, co i kiedy ma być zrobione i kto odpowiada za realizację.4. Ustalenie harmonogramu pracy. 5. Wyznaczenie odpowiedzialności poprzez określenie w każdym elemencie realizacji planu odpowiedzialnej osoby i jej władzy, kontroli nad...

  Ocena /

  Autor /Niehousmyer Dodano /21.10.2007 Znaków /3 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele organizacji.

  Przedstawienie szkoły Założenia koncepcji Zalety (pozytywne efekty) Wady (negatywne skutki) Podejście klasyczne - według F.W. Taylor’a – naukowe zarządzanie Teoria ta zajmuje się poprawą osiąganych wyników przez poszczególnych pracowników, jak również doskonaleniem technologii, maszyn i narzędzi. Koncepcja powstała w latach 1885 - 1920 roku, kiedy gospodarka się rozwijała, kapitał był łatwo dostępny, ale panował ogólny niedobór rąk do pracy. Zaczęto się wówczas zastanawiać jak efektywnie wykorzystać dostępną siłę roboczą. Postępowanie takie doprowadziło do powstania naukowego zarządzania. Do twórców tego zarządzania, poza F.W. Taylorem, można zaliczyć: F. i L. Gilbreth, H. Gantta i H. Emerson. Założenia: 1. Naukowo opracować każdy element pracy na stanowisku w miejsce praktykowanych metod typu „mniej więcej” 2. Naukowo...

  Ocena /

  Autor /Niehousmyer Dodano /14.10.2007 Znaków /25 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściąga z podstaw zarządzania

  Organizacja- grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany, aby osiągnąć pewien zestaw celów. Zarządzanie- zestaw działań(obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji(ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. Sprawny- wykorzystujący zasoby mądrze i bez zbędnego marnotrawstwa Skuteczny- działający z powodzeniem Menadżer- osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania Planowanie- wytyczanie celów organizacji i określanie sposobu ich najlepszej realizacji Podejmowanie decyzji- część procesu planowania obejmująca wybór trybu działania spośród zestawu dostępnych...

  Ocena /

  Autor /Niehousmyer Dodano /14.10.2007 Znaków /20 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wdrażanie SOP

  1. PRZYGOTOWANIE I WDRAŻANIE SOP Ocenianie pracowników powinno być traktowane jako jeden z najważniejszych składników polityki i gospodarki kadrami. Przeprowadzenie oceny rzetelnie i zgodnie z założeniami oraz w sposób jawny i otwarty przyczyni się do rozwoju umiejętności i zdolności pracowników, a także zachęci do podjęcia większej odpowiedzialności za własną karierę zawodową. Celem oceny jest stwierdzenie przydatności urzędnika do pracy na zajmowanym stanowisku pracy oraz stworzenie podstawy do doboru kandydatów na poszczególne stanowiska, a zwłaszcza na wyższe służbowe oraz kandydatów do awansów i wyróżnień. Ocena ma służyć również do określenia potrzeb szkoleniowych pracowników zatrudnionych w frmie. 2. PRZYGOTOWANIE I OKREŚLENIE ZASADNICZYCH CELÓW ORAZ FUNKCJI SYSTEMU Ocenianie pracowników powinno być...

  Ocena /

  Autor /Niehousmyer Dodano /10.10.2007 Znaków /8 868

  praca w formacie txt

Do góry