awatar

Profil użytkownika Molkasxzawe

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

85 prac, w tym:

 • 85tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /85 prac/

 • Ocena brak

  Fuzje i przejęcia firm

  Od dziesiątków lat fuzje i przejęcia stanowią stały element gospodarki światowej, wpływając na funkcjonowanie przedsiębiorstw i życie ludzi w wielu krajach. Szczególne nasilenie tych procesów można było obserwować przed kilku laty, na przełomie wieków. Należy oczekiwać, że fuzje i przejęcia nadal będą chętnie wybieraną przez przedsiębiorstwa strategią rozwoju i osiągania przewagi konkurencyjnej, mimo że wiele spośród tych transakcji nie tylko nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, ale wręcz zakończyło się porażką. Wielu badaczy dociekających przyczyn niepowodzeń mariaży organizacyjnych wskazuje na niedocenianie kwestii personalnych lub na nieumiejętne do nich podejście. Fuzje i przejęcia są transakcjami stosowanymi przez przedsiębiorstwa celem osiągnięcia określonych zamierzeń strategicznych i finansowych. Ich konsekwencją...

  Ocena /

  Autor /Molkasxzawe Dodano /18.12.2007 Znaków /22 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej

  W Unii zaczęto mówić o strategii dla małych i średnich przedsiębiorstw na początku lat 90. Wówczas po raz pierwszy na taką skalę skoordynowano działania, mające na celu poprawę klimatu ekonomicznego, w których funkcjonują najmniejsze firmy, oraz różnorodne formy wsparcia tego sektora. Dość szybko przyniosło to rozwiązanie wielu istotnych kwestii prawnych – przepisy dotyczące małych i średnich firm ujednolicono i liberalizowano, uproszczono systemy podatkowe, wreszcie opracowano formy wsparcia szczególnie w zakresie eksportu i inwestycji – w tym zagranicznych. Uznając małe i średnie przedsiębiorstwa jako źródła zatrudnienia i rozwoju, w 1994 roku opracowano unijny „Zintegrowany Program na rzecz MŚP". Był to wyraz nowego podejścia łączącego różnorodne inicjatywy rozwijane na szczeblu wspólnotowym, regionalnym i krajowym w całościowe...

  Ocena /

  Autor /Molkasxzawe Dodano /30.11.2007 Znaków /4 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółki

  Spółka Działalność gospodarczą można prowadzić w różnych formach organizacyjno-prawnych. Wybór formy zależy od rozmiarów działalności, liczby osób w nią zaangażowanych, celów tej działalności. Spółka stanowi jeden z rodzajów formy organizacyjno-prawnej pod postacią której funkcjonują przedsiębiorstwa. Spółkę można utworzyć na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, lub kodeksu handlowego. Spółki dzielimy na spółki cywilne i handlowe. Do spółek handlowych zaliczamy: - spółkę jawną, - spółkę partnerską, - spółkę komandytową - spółkę komandytowo-akcyjną, - spółkę akcyjną, - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością . Oprócz wyżej podanego podziału spółki dzieli się również na spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Spółkę osobową cechuje osobista odpowiedzialność wspólników za...

  Ocena /

  Autor /Molkasxzawe Dodano /28.11.2007 Znaków /28 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa procentowa w teorii i praktyce gospodarczej.

  STOPA PROCENTOWA W TEORII I PRAKTYCE GOSPODARCZEJ Całość pracy (z wykresami i schematem) w załączniku. :) Stopa procentowa stanowi jedną z najważniejszych zmiennych decydujących o funkcjonowaniu gospodarki rynkowej. Jest także jednym z podstawowych instrumentów polityki pieniężnej. Jej poziom wpływa na decyzje gospodarstw domowych podejmowanych w zakresie alokacji zasobów pieniężnych pomiędzy bieżącą konsumpcję a oszczędności. Stopa procentowa wpływa na decyzje podmiotów gospodarczych w zakresie powiększania ich majątku produkcyjnego poprzez nakłady inwestycyjne, tym samym wpływa na rozmiary produkcji, inwestycji oraz zatrudnienia. Stopa procentowa w sposób najbardziej ogólny może być zdefiniowana jako miernik przychodu, jaki przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym. Stopa procentowa jest zazwyczaj wyznaczana w...

  Ocena /

  Autor /Molkasxzawe Dodano /11.11.2007 Znaków /27 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing.

  Istota marketingu sprowadza się do : a) podporządkowania wszystkich działań w sferze produkcji i obrotu towarowego życzeniom nabywcy b) pobudzanie i rozwijanie jego potrzeb całokształtu działań marketingowych do zaspokojenia potrzeb konsumenta i tym samym osiągniecie potrzeb przedsiębiorstwa we wspólnym biznesie znajomości marketingu stała się kluczem do sukcesu. Mikromarketing powinien koncentrować się na otoczeniu wew. firmy i najbliższym zew. Powinien zwracać uwagę na sprawy firmy 1) organizacyjne 2) finansowe 3) personalne 4) produkcyjne. Makromarketing powinien obejmować zagadnienia a) demograficzne – liczba ludności stopa przyrostu naturalnego poziom wyksztalcenia b) ekonomiczne – bieżące dochody tempo inflacji dostępność kredytów c) spolecno-kulturowa – dominacja religii d) naturalne – klimat zasoby naturalne ukształtowanie terenu e)...

  Ocena /

  Autor /Molkasxzawe Dodano /28.10.2007 Znaków /5 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółdzielnia

  SPÓŁDZIELNIA I JEJ STATUT Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Spółdzielnie dzieli się na grupy, typy i rodzaje. Podstawą podziału spółdzielni na grupy są ich funkcje spełniane w stosunku do członków. Rozróżnia się dwie grupy spółdzielni: - spółdzielnie użytkowników, to jest spółdzielnie zaspokajające potrzeby gospodarcze członków (świadczące usługi na rzecz członków) - spółdzielnie wytwórcze (pracy), to jest spółdzielnie zatrudniające członków zarobkowo. W grupie spółdzielni użytkowników są następujące typy i rodzaje spółdzielni: a) spółdzielnie handlowe: - spółdzielnie spożywców - wiejskie spółdzielnie zaopatrzenia i...

  Ocena /

  Autor /Molkasxzawe Dodano /22.09.2007 Znaków /26 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa procentowa - teoria i praktyka.

  Stopa procentowa w teorii i praktyce gospodarczej Kategoria procentu rozwijała się w miarę, jak produkcja nabierała charakteru towarowego i jak rozwijał się kapitał, który odgrywa w niej decydującą rolę. W formacji feudalnej, w której przeważała gospodarka naturalna, rola i znaczenie stopy procentowej rosły w miarę, jak kapitał pożyczkowy wyodrębniał się z kapitału handlowego. W gospodarce kapitalistycznej produkcja ma charakter towarowy, a pieniądz przekształca się w kapitał i staje się środkiem nabycia środków produkcji i siły roboczej. Termin „procent kapitału” nie jest pojęciem jednolitym, np. dla A. Smitha procent był częścią zysku jako „zysk czysty” . Według D. Ricardo procent „[...] zależy ostatecznie od stopy zysku, jednak może przejściowo ulegać zmianom także i z innych przyczyn” . J. M. Keynes uważa procent za...

  Ocena /

  Autor /Molkasxzawe Dodano /21.09.2007 Znaków /2 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźniki z analizy ekonomiczno-finansowej - omówienie

  1. Analiza pionowa bilansu. Analiza pionowa bilansu polega na ocenie struktury majątku firmy (analiza aktywów) oraz na ocenie struktury kapitałowej firmy (analiza pasywów). Zmiana sumy bilansowej nie musi powodować zmiany struktury aktywów i pasywów. Brak zmiany struktury bilansu przy wzroście sumy bilansowej jest sytuacją korzystną dla firmy. Stabilna struktura jest atutem firmy. Wzrost udziału majątku trwałego może świadczyć o kłopotach z płynnością lub, że zainwestowano w środki trwałe. 2. Analiza pozioma bilansu. Analiza pozioma bilansu polega na ocenie struktury majątkowo-kapitałowej, tzn. analizujemy relacje pomiędzy poszczególnymi składnikami majątku firmy a finansującymi je kapitałami. Standardowo sprawdza się dwie zasady: „złotą regułę bilansową” – kapitał własny firmy powinien wystarczyć do sfinansowania całości...

  Ocena /

  Autor /Molkasxzawe Dodano /17.09.2007 Znaków /22 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca jako proces społeczny

  Praca jest to „splot czynów mających charakter pokonywania trudności dla uczynienia zadości czyimś potrzebom istotnym”. Ta definicja Tadeusza Kotarbińskiego z książki pt. „Traktat o dobrej robocie” nie jest trafny, ponieważ nie zawiera on całej istoty pracy w znaczeniu mechanicznym jak i praktycznym. Jednak w tym niezbyt zrozumiałym cytacie można dopatrywać się istoty procesu społecznego. Praca nasza powinna być użyteczna społecznie i zawierać złożony charakter działania. Czyli wchodzi tu w skład użyteczność społecznego efektu pracy oraz organizacja i tryb pracy, dzięki którym efekt ten powstaje. Do procesu społecznego jakim jest praca wchodzą również takie terminy jak system komunikowania się, współpraca, różnego rodzaju innowacje, postęp oraz stosunki międzyludzkie w pracy. Tryb pracy: Działanie, w najszerszym znaczeniu to...

  Ocena /

  Autor /Molkasxzawe Dodano /30.08.2007 Znaków /15 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadwyżka budżetowa w Norwegii

  Norwegia jest jednym z najbogatszych krajów świata; jest też siódmym na świecie producentem ropy naftowej (produkuje jej 3.142 tyś baryłek dziennie). To jest jedną z przyczyn olbrzymiej nadwyżki budżetowej tego państwa. Nadwyżka budżetowa wynosi 230 miliardów koron, a wpływy z eksploatacji pól naftowych wynoszą niemal miliard koron dziennie. Kolejną przyczyną są drakońskie podatki pośrednie, dzięki którym Norwegia ma np. najdroższą w Europie benzynę i wysokie ceny papierosów. Jednak główne znaczenie ma rozsądna i zdyscyplinowana polityka państwowa, i to niezależnie kto nim chwilowo rządzi, w wykorzystywaniu „łatwo zarobionych” pieniędzy. Przed wyborami partie biją się, żeby uszczknąć co nieco z gigantycznego Funduszu Naftowego na poprawę oświaty, lepsze warunki wegetacji ludzi starych czy reformę szpitalnictwa, ale kiedy dojdą do...

  Ocena /

  Autor /Molkasxzawe Dodano /28.08.2007 Znaków /6 865

  praca w formacie txt

Do góry