awatar

Profil użytkownika Milenka

Data rejestracji31 stycznia 2012 Ostatnio online

Statystyki

34 prac, w tym:

 • 34tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /34 prac/

 • Ocena brak

  Ochrona lasów

  Prawdopodobnie niemal wszystkie lądy na Ziemi byty kiedyś w całości porośnięte lasem. Zależnie od sze­rokości geograficznej i wysokości nad poziomem morza rozwinęły się różne typy formacji leśnych. Niestety, działalność człowieka sprawiła, ze wiele z tych formacji stanowi obecnie wielką...

  Ocena /

  Autor /Milenka Dodano /31.01.2012 Znaków /12 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenia dla dzikiej przyrody

  W przeszłości ogromnym zagrożeniem dla świata dzikiej przyrody były polowania i kolekcjonowa­nie trofeów. Z upodobaniem przyodziewano się w egzotyczne futra, a kolekcje rzadkich motyli sta­nowiły przedmiot rywalizacji zbieraczy. Polowania i gromadzenie trofeów nadal cieszą się zaintere­sowaniem...

  Ocena /

  Autor /Milenka Dodano /31.01.2012 Znaków /2 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkaloidy

  W organizmach wielu roślin w dużych ilościach występują substancje zwane alkaloidami. Chronią one rośliny przed chorobami i atakami owadów. Stwierdzono, że niektóre alkaloidy pochodzenia roślinnego mają funkcje lecznicze. U występujące­go na Madagaskarze barwinka wyodrębniono 60 rodzajów...

  Ocena /

  Autor /Milenka Dodano /31.01.2012 Znaków /2 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hodowla selektywna.

  Z każdym gatunkiem, który ulega zagładzie, znika unikalna kombinacja materiału genetycznego. Wymierające gatunki i populacje obrazują proces utraty różnorodności na poziomie genetycznym. Tymczasem wykorzystanie pewnych genów mog­łoby przynieść ogromne korzyści. Techniki stoso­wane w inżynierii...

  Ocena /

  Autor /Milenka Dodano /31.01.2012 Znaków /2 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest pula genowa?

  Gdy zmniejsza się liczebność danej populacji, ujawniają się mechanizmy prowadzące do nie­oczekiwanych zmian. Wskutek mutacji genów mo­gą bowiem wystąpić różne anomalie. Wiedzą o tym hodowcy psów, bydła, kwiatów ogrodowych czy zbóż uprawnych, określając tę sy­tuację jako chów wsobny. W...

  Ocena /

  Autor /Milenka Dodano /31.01.2012 Znaków /2 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekologia

  Ekologia jest nauką zajmującą się związ­kami między organizmami żywymi, a śro­dowiskiem, w którym one żyją. Bada także wzajemne zależności między poszcze­gólnymi organizmami. Jako samodzielna gałąź wiedzy ekologia powstała stosunko­wo niedawno, sam termin został wprowa­dzony w XIX wieku...

  Ocena /

  Autor /Milenka Dodano /31.01.2012 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanik zmienności w obrębie gatunku

  Niektórzy naukowcy przypuszczają, że na Ziemi istnieje około 5 milio­nów gatunków roślin, zwierząt, grzybów, bakterii i innych organizmów. Inni sądzą, że liczba ta może sięgać nawet 100 mln. W jakim tempie gatunki te wymierają? W rejo­nach takich jak chociażby Morze Arktyczne, gdzie świat...

  Ocena /

  Autor /Milenka Dodano /31.01.2012 Znaków /2 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona przyrody

  Na całym świecie miliony ludzi wytrwale walczą o zachowanie zagro­żonych gatunków roślin i zwierząt oraz ich środowiska naturalnego. W alka o ochronę przyrody jest niezwykle trudna, przede wszystkim dlatego, że przeciwnikiem w niej są często potężne, bogate korporacje. Przedsiębiorstwa zajmujące...

  Ocena /

  Autor /Milenka Dodano /31.01.2012 Znaków /23 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkodniki, epidemie, plagi

  Najbardziej znaną epidemią w historii ludz­kości była prawdopodobnie epidemia dżu­my, która w XIV wieku ogarnęła niemal całą Europę. Zakażenie następowało za pośred­nictwem pcheł przenoszących pałeczki dżumy ze szczurów na człowieka. Choroby. Do insektów roznoszących choroby należy...

  Ocena /

  Autor /Milenka Dodano /31.01.2012 Znaków /7 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny suszy

  Przyczyną suszy są anomalie klimatyczne wy­wołane zmianami w układzie mas powietrza. Przykładowo suszę, która w latach 70. i 80. nasze­go stulecia dotknęła obszar Sahelu, spowodowało przesunięcie mas powietrza o wysokim ciśnieniu znad Sahary w kierunku południowym, poza zwy­kłą granicę ich...

  Ocena /

  Autor /Milenka Dodano /31.01.2012 Znaków /2 670

  praca w formacie txt

Do góry