awatar

Profil użytkownika miamilimo

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

75 prac, w tym:

 • 75tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /75 prac/

 • Ocena brak

  Zagospodarowanie przestrzenne gminy

  Pojęcie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy", określane często krócej jako: „Studium gminy", jest stosunkowo nowe w praktyce planistycznej naszego kraju. Zostało wprowadzone zapisem ustawy „o zagospodarowaniu przestrzennym" z 1994 r. i od tego czasu – z pewnymi oporami - wprowadzane jest w życie. Opory gmin wynikają z różnych przyczyn: że zapis ustawy jest zbyt ogólnikowy, a idea nowa, /e dokument nie ma odpowiedniej rangi formalnej, wobec czego można by się bez niego obejść itd. Mimo tej często, choć nie zawsze, zasadnej krytyki, sens studium jest oczywisty: jest to dokument niewątpliwie potrzebny. W myśl ustawy ma być to bowiem zapis kompleksowej polityki przestrzennej gminy, do pewnego stopnia też strategii jej rozwoju, podstawa dalszego procesu planistycznego i, w konsekwencji, decyzji przestrzennych...

  Ocena /

  Autor /miamilimo Dodano /18.10.2007 Znaków /9 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logistyka (ściąga)

  1.Przyczyny rozwoju logistyki: Stale zwiększające się wymagania w zakresie obsługi klientów oraz rosnące koszty kapitału, przemieszczenia i składowania stały się zasadniczymi przyczynami wyodrębnienia pojęcia logistyki w życiu gospodarczym; W punkcie wyjścia logistyka była utożsamiana z fizyczną dystrybucją towarów i zajmowała się optymalizacją procesów transportu i magazynowania. W późniejszym czasie rozszerzyła zakres swych zainteresowań, zajmując się zapasami, lokalizacją produkcji i magazynowania, przepływem informacji. Wśród przyczyn wzrostu popularności logistyki w ciągu minionych 50 lat wymienia się: ∙ wyczerpanie się możliwości obniżki kosztów produkcji ∙wzrost zróżnicowania towarów ∙rosnące koszty transportu ∙globalizacja procesów transportowych ∙wzrost kosztów obsługi zapasów ∙rozwój technik komputerowych...

  Ocena /

  Autor /miamilimo Dodano /14.10.2007 Znaków /30 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System Jakości

  Rozważania dotyczące norm jakości poprzedzić zależy niewątpliwie wytłumaczeniem samego terminu jakość. Jak stwierdza norma ISO 8402 jest to ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi decydujący o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb. Norma jakości jest więc zbiorem realnie określonych cech produktu lub usługi. Jakość występuje wówczas, gdy przedmiot, wyrób nadaje się do użytku, oraz gdy wraca do nas klient, a nie wyrób. Zgodnie z postanowieniami prawa producent jest odpowiedzialny za jakość wytwarzanych wyrobów oraz podejmowanie wielokierunkowych działań technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i motywacyjnych składających się na system jakości. Również na jakość wpływają w różnym stopniu wzajemnie powiązane działania podejmowane w trakcie projektowania, produkcji i eksploatacji...

  Ocena /

  Autor /miamilimo Dodano /13.10.2007 Znaków /6 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa

  Otoczenie marketingowe dzielimy na: • bliższe • dalsze (globalne) lub • podmiotowe • procesowe Otoczenie bliższe – ma charakter głównie podmiotowy. W jego skład wchodzą: • konsumenci (klienci) • konkurenci (czyli inne firmy oferujące te same produkty, bądź zaspokajające te same potrzeby) • instytucje i organizacje okołobiznesowe (banki, firmy ubezpieczeniowe, fundacje, stowarzyszenia, organizacje władzy i administracji, firmy konsultingowe). Otoczenie dalsze (globalne) – ma charakter głównie przedmiotowy. W jego skład wchodzą elementy o charakterze: • politycznym (wybory, zmiany władzy politycznej w państwie, wojny) • ekonomicznym (gospodarczym, np. zasoby naturalne) • koniunktury gospodarczej (światowe zmiany cen, stopy procentowe, podatki, itp.) • społeczne (zmiany demograficzne, wykształcenie, itp.) • technologiczne...

  Ocena /

  Autor /miamilimo Dodano /26.09.2007 Znaków /6 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przykładowe sprawozdanie, Systemi i Procesy Transportowe. Zmienna skokowa i ciągła, średnia, mediana, dominanta.

  Politechnika Śląska Wydział Transportu Katowice Rok akademicki 2008/2009 Ćwiczenie laboratoryjne z przedmiotu Systemy i procesy transportowe SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA NR 4-5-6 Temat ćwiczenia: PRZYSTOSOWANIE DANYCH POMIAROWYCH NA POTRZEBY WSTĘPNEJ ANALIZY STRUKTURY ZBIOROWOŚCI PRÓBNEJ Data oddania sprawozdania: …................ Grupa dziekańska Sekcja laboratoryjna: Katowice 2008/2009 Cz. 1 Zmienna skokowa 1. ŚREDNIA ARYTMETYCZNA 1.1 Dane indywidualne: Liczba pojazdów samochodowych przejeżdżających przez przekrój drogi w jednakowych okresach pomiarowych. Tablica 1.1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11...

  Ocena /

  Autor /miamilimo Dodano /25.08.2007 Znaków /2 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejmowanie decyzji przez konsumenta na rynku

  1. Przedmioty gospodarcze i podział dóbr gospodarczych Potrzeby zaspokajamy pewnymi środkami. Wszystkie te środki, którym faktycznie, czy tylko według subiektywnego uznania zaspokajamy pewne potrzeby nazywamy przedmiotami gospodarczymi, w przeciwieństwie do podmiotu gospodarczego, którym jest człowiek. Każdy przedmiot gospodarczy, właśnie dzięki temu, że zaspokaja pewne potrzeby jest użyteczny. Podział przedmiotów gospodarczych. Podział przedmiotów gospodarczych dzieli się, w pierwszej linii, na specjalne role człowieka w życiu gospodarczym. I tak: 1) przedmioty gospodarcze, które mają charakter działalności ludzkiej nazywamy usługami – usługą jest każda działalność ludzka, która zaspokaja czyjeś potrzeby; 2) wszystkie inne przedmioty gospodarcze, a więc te, które są przedmiotami świata zewnętrznego nazywamy dobrami. Dobra z kolei...

  Ocena /

  Autor /miamilimo Dodano /11.08.2007 Znaków /17 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Firmy kurierskie

  Firmy kurierskie, wprawdzie ich interesantami są często inne firmy i przedsiębiorstwa, to jednak są on zorientowane zwłaszcza na osoby prywatne. Umożliwiają one dostęp do niezwykle poręcznej formy wysyłkowej. Jest to dla nas o tyle dobre, że w związku z tym nie jesteśmy zmuszeni już wystawać pod oknem poczty (szczególnie dobrze nam znanej ze swej punktualności państwowej firmy) i wyglądać aż przybędzie nasza przesyłka. Kurier zrobi niejako w naszym imieniu. Przywozi nam towar do drzwi i nie musimy niczym się przejmować. Dodatkowo, działają również takie firmy kurierskie, które nawet odbierają paczki bezpośrednio z mieszkania zleceniodawcy (jak np. www.eurospedycja.com). Co jest kluczowe dla takich przesyłek? Zwłaszcza szybkość i atrakcyjna cena. I na tych właśnie niwach odbywają się głównie „wyścigi ofertowe”. Firmy kurierskie...

  Ocena /

  Autor /miamilimo Dodano /30.07.2007 Znaków /2 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projekt użycia środków PR w promocji miasta

  Public relations najczęściej jest definiowane jako promocja wizerunku poszczególnych firm, kreowanie pozytywnych kontaktów i stosunków poszczególnych przedsiębiorstw z otoczeniem oraz kształtowanie korzystnego obrazu medialnego i wzbudzanie zainteresowania firmą. Definicji można sformułować jednak o wiele więcej. Częstym elementem public relations wykorzystywanym przez urzędy miast i gmin czy starostwa powiatowe jest wydawanie folderów informacyjnych, przewodników, informatorów specjalnych gadżetów (np. ceramicznych kubków z herbem gminy i adresem internetowym przeznaczonych dla turystów, czy potencjalnych inwestorów, a także promocja poprzez strony internetowe. Urzędnicy deklarują, że prowadzenie witryn internetowych jest podstawą PR. Jednak często informacje zamieszczane na ich stronach są nieaktualne. Bardzo popularne wiadomości znajdujące się w...

  Ocena /

  Autor /miamilimo Dodano /19.07.2007 Znaków /14 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opłaty ponoszone w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  Ogólne informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Przedsiębiorcami prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową są: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną. Za przedsiębiorców należy także uznać wspólników spółek cywilnych w zakresie wykonywanej przez nich działalności. Wszyscy przedsiębiorcy podlegają wpisowi do Ewidencji Działalności Gospodarczej bądź do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.). Organem ewidencyjnym jest wójt...

  Ocena /

  Autor /miamilimo Dodano /18.07.2007 Znaków /27 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leasing operacyjny

  Leasing operacyjny natomiast jest to leasing nie będący leasingiem finansowym. Składniki aktywów będące przedmiotem leasingu wykazuje w swym bilansie finansujący i amortyzuje je z zachowaniem zwykłych zasad (najczęściej liniowo). Amortyzacja stanowi koszt dla finansującego. Przychody z tytułu opłat leasingowych (także jednorazowe) powinny być ujmowane metodą liniową przez okres leasingu niezależnie od sposobu ich ujęcia w umowie lub w inny sposób jeżeli odzwierciedlałby on lepiej niż rozłożenie liniowe spadek korzyści czerpanych ze składników aktywów. Zmiany te wpłynęły na sposób księgowania większości transakcji leasingu operacyjnego, które z punktu widzenia Ustawy o Rachunkowości sąobecnie traktowane jako leasing kapitałowy. W konsekwencji tych nowelizacji leasing operacyjny jest dla korzystającego zobowiązaniem bilansowym. Klienci...

  Ocena /

  Autor /miamilimo Dodano /13.07.2007 Znaków /2 074

  praca w formacie txt

Do góry