awatar

Profil użytkownika Mers

Data rejestracji31 stycznia 2012 Ostatnio online

Statystyki

31 prac, w tym:

 • 31tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /31 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest nacjonalizm?

  Wraz z końcem zimnej wojny okazało się, że jedną z najcenniejszych sił napędowych polityki stał się nacjonalizm. Nacjonaliści na całym świecie gło­szą zasadę, że jedyną drogą do zachowania odręb­ności etnicznej, kulturalnej i religijnej narodu jest stworzenie albo całkowicie niezależnego...

  Ocena /

  Autor /Mers Dodano /31.01.2012 Znaków /3 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są stosunki międzynarodowe (dyplomacja)?

  Proces nawiązywania i utrzymywania stosunków z innymi państwami nazywa się dyplomacją. Więk­szość krajów utrzymuje stosunki dyplomatyczne z innymi krajami poprzez swoje przedstawiciel­stwa zwane konsulatami i ambasadami. Podstawo­wym zadaniem takich misji dyplomatycznych jest ochrona interesów państwa...

  Ocena /

  Autor /Mers Dodano /31.01.2012 Znaków /4 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest polityka zagraniczna?

  W rządzie każdego państwa istnieje wydzielony administracyjnie dział, zajmujący się utrzymaniem pokojowych stosunków z innymi krajami. Na przy­kład w USA jest to Departament Stanu, w Polsce zaś Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Instytucje te dzień po dniu planują i nadzorują politykę zagra­niczną...

  Ocena /

  Autor /Mers Dodano /31.01.2012 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od czego zależy potęga państwa?

  Pojęcie siły wciąż pojawia się w różnych formach w języku polityki. Mówi się o mocarstwach i o kra­jach słabych, o równowadze sił itd. Miarą „potę­gi" danego kraju są jego możliwości, zwłaszcza te wynikające z warunków naturalnych i posiadanych surowców, skuteczności jego organizacji i...

  Ocena /

  Autor /Mers Dodano /31.01.2012 Znaków /2 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie organizacje polityczne i społeczne mają wpływ na politykę światową?

  Niepodległe państwa nie są jedynymi podmio­tami na scenie światowej polityki. Oprócz nich zna­czącą rolę odgrywają też inne organizacje spo­łeczne i polityczne. Na przykład, Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP) jest jednym z głów­nych podmiotów politycznych w stosunkach mię­dzynarodowych na...

  Ocena /

  Autor /Mers Dodano /31.01.2012 Znaków /1 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest państwo?

  Państwo to nie to samo co naród. Państwo to orga­nizacja polityczna obejmująca swym zasięgiem określone granicami terytorium i wszystkich za­mieszkujących je ludzi - jego obywateli. Charak­terystyczną cechą państwa jest centralna władza, zarówno ustanawiająca prawa, jak i stojąca na ich straży...

  Ocena /

  Autor /Mers Dodano /31.01.2012 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest naród?

  Naród to wspólnota ludzi posługują­cych się tym samym językiem, mających wspól­nych przodków, historię i kulturę. Duma z przyna­leżności do określonego narodu określana jest zwykle jako patriotyzm. Wiele państw zamiesz­kanych jest przez wiele narodów lub grup etnicz­nych. Ta wielonarodowość...

  Ocena /

  Autor /Mers Dodano /31.01.2012 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są kolonie?

  Kolonie są terytoriami zarządzanymi przez obce państwa. Na przykład Gujana Francuska jest terytorium zależnym od Francji. Polityką zagra­niczną tej kolonii kieruje francuskie ministerstwo spraw zagranicznych.

  Ocena /

  Autor /Mers Dodano /31.01.2012 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są niepodległe państwa?

  W 1945 roku, kiedy powstawała Organi­zacja Narodów Zjednoczonych, należało do niej pięćdziesiąt państw. Obecnie liczba krajów-członków ONZ wzrosła do 187 i cią­gle się zwiększa. Niepodległe państwa należą do wspólnoty mię­dzynarodowej, wymieniają ambasadorów i mogą stać się członkami...

  Ocena /

  Autor /Mers Dodano /31.01.2012 Znaków /1 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są systemy polityczne w krajach rozwijających się?

  Wiele krajów rozwijających się to byłe kolonie europejskie, które odziedziczyły system politycz­ny od państw kolonizatorskich. Inne, tak jak w przypadku wielu krajów Ameryki Łacińskiej, skopiowały amerykański system prezydencki. Jed­nakże różne formy rządów w tych państwach wy­ewoluowały tak...

  Ocena /

  Autor /Mers Dodano /31.01.2012 Znaków /3 126

  praca w formacie txt

Do góry